North America Power cable FPWRCABLENA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả North America Power Cable

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

North America Power Cable FPWRCABLENA, Single

  • MM# 879287
  • Mã đặt hàng FPWRCABLENA
  • ID Nội dung MDDS 706509

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50FCP2UR312 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61705
Intel® Server System M50FCP2UR208 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61706
Intel® Server System M50FCP1UR212 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61707
Intel® Server System M50FCP1UR204 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61708

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61735
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61738
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61739
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61742
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61743
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61746

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61918
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61921
Intel® Server System R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61923
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61927
Intel® Server System R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61929
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61930
Intel® Server System R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61932
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61934

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61979
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61986
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61994
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62016
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62023
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62024
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62032
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62039
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62040
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62047
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62048
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62054
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62055
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62061
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62062
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62079

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62081
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62085
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62086
Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62087
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62089
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62091
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62093
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62095
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62097
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62099
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62101
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62104

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal 62125

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2FAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 62482
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 62489
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 62510
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 62516

Dòng khung máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2216XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62518
Intel® Server Chassis H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62528
Intel® Server Chassis H2224XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62532
Intel® Server Chassis H2224XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62538
Intel® Server Chassis H2312XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62543
Intel® Server Chassis H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62547

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 62553
Intel® Server Chassis H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 62561
Intel® Server Chassis H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis 62565

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 62577
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Discontinued 4U Rack or Pedestal 62578

Dòng khung máy chủ Intel® P4000S

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62599
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62601

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62608
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62610

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2000WFXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62612
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 62616

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62617
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62622

Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62640

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62641
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62642

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 65379
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 65380

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66013
Intel® Server System R1208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66014
Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66015
Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66016

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66018
Intel® Server System R1304EP2SFFN Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66026
Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 66028

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66035
Intel® Server System R1304GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66039

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66040
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66044
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66046
Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66047
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66050

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66051
Intel® Server System R1208JP4OC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66053
Intel® Server System R1208JP4TC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66054
Intel® Server System R1304JP4GS Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66055
Intel® Server System R1304JP4OC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66057
Intel® Server System R1304JP4TC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66059

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66060
Intel® Server System R1208RPOSHOR Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66064
Intel® Server System R1304RPMSHOR Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66066
Intel® Server System R1304RPOSHBN Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66069
Intel® Server System R1304RPSSFBN Q2'13 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack LGA1150 66074

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 66085
Intel® Server System R1304SP2SHBN Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 66086
Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 66092

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFAN Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66096
Intel® Server System R1304BTLSFANR Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66099
Intel® Server System R1304BTLSHBN Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66100
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66111
Intel® Server System R1304BTSSFAN Q2'11 Discontinued microATX 1U Rack LGA1155 66112
Intel® Server System R1304BTSSFANR Q2'12 Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 66114

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1500ALR Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771 66116
Intel® Server System SR1500ALSASR Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771 66126

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1550ALR Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771 66143
Intel® Server System SR1550ALSASR Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771 66149

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630GP Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156 66164
Intel® Server System SR1630GPRX Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66168

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1600URHSR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66179
Intel® Server System SR1600URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66181

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625URSASR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66190

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66198
Intel® Server System H2216JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66199
Intel® Server System H2216JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66200
Intel® Server System H2216JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66202
Intel® Server System H2216JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66203
Intel® Server System H2216JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66204
Intel® Server System H2312JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66206
Intel® Server System H2312JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66207
Intel® Server System H2312JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66208
Intel® Server System H2312JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66210
Intel® Server System H2312JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66213
Intel® Server System H2312JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66215

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 66219
Intel® Server System H2312LPJR Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 66225

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66229
Intel® Server System H2216WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66230
Intel® Server System H2216WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66231
Intel® Server System H2216WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66232
Intel® Server System H2216WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66233
Intel® Server System H2216WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66234
Intel® Server System H2312WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66235
Intel® Server System H2312WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66236
Intel® Server System H2312WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66237
Intel® Server System H2312WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66238
Intel® Server System H2312WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66239
Intel® Server System H2312WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66240

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A 66241
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A 66247
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Q2'16 Discontinued N/A 2U Rack 66249

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66297
Intel® Server System R2208BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66298
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66299
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66300
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66302
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66303
Intel® Server System R2312BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66306

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66311
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66312
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66315
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66316
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66317

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66319
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66322
Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66324
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66326
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66329
Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66331
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66334
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66336
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66337
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66338

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66340
Intel® Server System R2224IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66343
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66345
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66346
Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66349

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66356

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66365

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 66379
Intel® Server System R2308SC2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66380
Intel® Server System R2312SC2SHGR Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66383

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2500ALBRPR Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771 66385
Intel® Server System SR2500ALLXR Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771 66392

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66398
Intel® Server System SR2600URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66402
Intel® Server System SR2600URSATAR Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66408
Intel® Server System SR2612URR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66412

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2625URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66416
Intel® Server System SR2625URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66420
Intel® Server System SR2625URLXT Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66422

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66474
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66475
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66476

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66483
Intel® Server System P4216IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66487
Intel® Server System P4216IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66488
Intel® Server System P4224IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66490
Intel® Server System P4308IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66491
Intel® Server System P4308IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66492
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66493
Intel® Server System P4308IP4LHKC Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66494

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Q2'13 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 66496

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66499
Intel® Server System P4304SC2SHDR Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 66500
Intel® Server System P4308SC2MHGC Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66501

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCN Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66502
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66504
Intel® Server System P4304BTLSHCN Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66506
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66512
Intel® Server System P4304BTSSFCN Q2'11 Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155 66514
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Q2'12 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155 66516

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66519
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66520
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66521
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66522

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66558

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650HCBRPR Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66564

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630BCR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66584

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGP Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156 66599
Intel® Server System SR1630HGPRX Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66603

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1000HV

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1670HV Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66611

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000SH

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1530SH Q3'07 Discontinued 1U Rack LGA775 66624

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1640TH Q4'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66641

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 66748

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR1550 Q2'06 Discontinued 1U Rack 66784
Intel® Server Chassis SR1500 Q2'06 Discontinued 1U Rack 66786

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2312XXKR Q3'12 Discontinued 2U Rack 66798
Intel® Server Chassis H2312XXJR Q3'12 Discontinued 2U Rack 66799
Intel® Server Chassis H2216XXKR Q3'12 Discontinued 2U Rack 66800
Intel® Server Chassis H2216XXJR Q3'12 Discontinued 2U Rack 66801

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR2000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR2500 Q2'06 Discontinued 2U Rack 66802

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66821
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66823
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66825
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66827
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66829
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66831
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66833
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66835
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66837
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66839
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66841
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66843
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66845
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66847
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66849
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66851
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66853
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66855
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66857
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66859
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66861

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5299BRP Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66885
Intel® Server Chassis SC5299DP Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66887
Intel® Server Chassis SC5299UP Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66891

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66908
Intel® Server Chassis SC5400BRP Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66910
Intel® Server Chassis SC5400LX Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66912
Intel® Server Chassis SC5400LXI Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66916

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5600BASE Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66919
Intel® Server Chassis SC5600BRP Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66925
Intel® Server Chassis SC5600LX Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66927

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5650BRP Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66929
Intel® Server Chassis SC5650DP Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66931
Intel® Server Chassis SC5650UP Q3'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66933

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5650WS Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66937

Dòng khung vỏ máy chủ mô-đun Intel®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Modular Server Chassis MFSYS25 Q4'07 Discontinued Rack or Pedestal 66939
Intel® Modular Server Chassis MFSYS25V2 Q1'11 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66942
Intel® Modular Server Chassis MFSYS35 Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66943

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.