North America Power cable FPWRCABLENA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả North America Power Cable

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

North America Power Cable FPWRCABLENA, Single

  • MM# 879287
  • Mã đặt hàng FPWRCABLENA

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 51284
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 51285

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52104
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52107
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52108
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52111
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52112
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52115

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52253
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52256
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52258
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52262
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52264
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52265
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52267
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52269

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52314
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52321
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52329
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52351
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52358
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52359
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52367
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52374
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52375
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52382
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52383
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52389
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52390
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52396
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52397
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52414

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52416
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52420
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52421
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52422
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52424
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52426
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52428
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52430
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52432
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52434
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52436
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52439

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal 52460

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 52795
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 52798
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 52799

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 52800
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 52810
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 52814
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 52820
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 52825
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 52829

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 52835
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 52843
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis 52847

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 52856
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 52857

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 52858
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFCN Discontinued 4U Pedestal 52860
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 52862
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 52864
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFEN Discontinued 4U Pedestal 52866
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 52868
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 52870
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 52872
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 52874

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 52878
Khung máy chủ Intel® R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 52880

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 52886
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 52888

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2000WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 52890
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 52894

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 52895
Khung máy chủ Intel® R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 52900

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55174
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55175
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55176
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55177

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55179
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55187
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 55189

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55196
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55200

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55201
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55205
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55207
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55208
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55211

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55212
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55214
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55215
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55216
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55218
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55220

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55221
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55225
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55227
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55230
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack LGA1150 145 W 55235

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 55246
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 145 W 55247
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 145 W 55253

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFAN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55257
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFANR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55260
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55261
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55272
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFAN Discontinued microATX 1U Rack LGA1155 55273
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFANR Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 55275

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALR Discontinued 1U Rack LGA771 55277
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALSASR Discontinued 1U Rack LGA771 55287

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALR Discontinued 1U Rack LGA771 55304
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALSASR Discontinued 1U Rack LGA771 55310

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GP Discontinued 1U Rack LGA1156 55325
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GPRX Discontinued 1U Rack LGA1156 55329

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URHSR Discontinued 1U Rack LGA1366 55340
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URR Discontinued 1U Rack LGA1366 55342

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URSASR Discontinued 1U Rack LGA1366 55351

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55359
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55360
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55361
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55363
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55364
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55365
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55367
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55368
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55369
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55371
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55374
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55376

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55380
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55386

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55390
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55391
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55392
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55393
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55394
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55395
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55396
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55397
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55398
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55399
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55400
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55401

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued N/A 2U Rack N/A 55402
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP Discontinued N/A 2U Rack N/A 55408
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP Discontinued N/A 2U Rack 55410

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55458
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55459
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55460
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55461
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55463
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55464
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55467

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55472
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55473
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55476
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55477
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55478

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55480
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55483
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55485
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55487
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55490
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55492
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55495
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55497
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55498
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55499

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55501
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55504
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55506
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55507
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55510

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55517

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55526

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 55540
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55541
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55544

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALBRPR Discontinued 2U Rack LGA771 55546
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALLXR Discontinued 2U Rack LGA771 55553

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 55559
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366 55563
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366 55569
Hệ thống máy chủ Intel® SR2612URR Discontinued 2U Rack LGA1366 55573

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 55577
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366 55581
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXT Discontinued 2U Rack LGA1366 55583

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55635
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55636
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55637

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55644
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55648
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55649
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55651
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55652
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55653
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55654
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55655

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 55657

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55660
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 55661
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55662

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55663
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55665
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55667
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55673
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCN Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155 55675
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCNR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155 55677

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55680
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55681
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55682
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55683

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55719

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55725

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BCR Discontinued 1U Rack LGA1366 55745

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGP Discontinued 1U Rack LGA1156 55760
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGPRX Discontinued 1U Rack LGA1156 55764

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1000HV

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1670HV Discontinued 1U Rack LGA1366 55772

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000SH

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1530SH Discontinued 1U Rack LGA775 55785

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1640TH Discontinued 1U Rack LGA1156 55802

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55909

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1550 Discontinued 1U Rack 55945
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500 Discontinued 1U Rack 55947

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR Discontinued 2U Rack 55959
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXJR Discontinued 2U Rack 55960
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR Discontinued 2U Rack 55961
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXJR Discontinued 2U Rack 55962

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR2500 Discontinued 2U Rack 55963

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55982
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55984
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55986
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55988
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55990
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55992
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55994
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55996
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55998
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56000
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56002
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56004
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 56006
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56008
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56010
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 56012
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56014
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56016
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56018
Khung vỏ máy chủ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56020
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56022

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299BRP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 56046
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299DP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 56048
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299UP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 56052

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56069
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BRP Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56071
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LX Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56073
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LXI Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56077

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600BASE Discontinued