Sản phẩm Ethernet kế thừa

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
102 W
102 W
142 W
195 W
102 W
195 W
0.3 W Single GLCI/LCI
Single 1 Gbps Proprietary
Single 1GbE Proprietary
Single 1 Gbps Proprietary
Single 1 Gbps Proprietary
2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
0.64 W Single 1GbE GLCI/LCI
0.727 W Single 1GbE PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
0.64 W Single 1GbE GLCI/LCI
0.727 W Single 1GbE PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
47 W
30 W
17 W
27.5 W
26 W
6.5 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Single PCI
Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
1.18 W Single GLCI/LCI
1.18 W Single GLCI/LCI
1.18 W Single GLCI/LCI
1.18 W Single GLCI/LCI
23.5 W
18 W
2.6 W Dual GLCI/LCI
1.3 W Single GLCI/LCI
14.3 W
Single GLCI/LCI
2.14 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
3.43 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
0.61 W Single PCI
0.3 W Single GLCI/LCI
0.3 W
Single PCI
1 W Single PCI
Single PCI-X
Single PCI
1.5 W Single PCI-X
Dual PCI-X
Dual PCI-X
MMF up to 275m Single PCI-X
SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X
1.4 W Single PCI
1.5 W Single PCI-X
Dual PCI-X
0.3 W Single GLCI/LCI
Category-5 up to 100m Dual PCI
Category-5 up to 100m Single PCI
0.61 W Single PCI
0.61 W Single PCI
Single PCI-X
Single PCI-X
Single PCI
0.3 W Single GLCI/LCI
0.3 W Single GLCI/LCI
Single PCI