Sản phẩm Ethernet kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82578DC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82578DM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576EB Gigabit Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82576NS Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574L Gigabit Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574IT Gigabit Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573E Gigabit Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573L Gigabit Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82572EI Gigabit Discontinued 2.14 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571EB Gigabit Discontinued 3.43 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Intel® 82567LM Gigabit Ethernet Phy Discontinued 0.64 W Single GLCI/LCI
Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Discontinued 0.64 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82564EB Discontinued 1.3 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82563EB Discontinued 2.6 W Dual GLCI/LCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82547GI Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546EB Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546GB Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545EM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545GM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544EI Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544GC Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82543GC Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541ER Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541GI Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541PI Discontinued 1 W Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EM Discontinued 1.4 W Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EP Discontinued Single PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ biên dạng thấp bốn cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Bốn Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PF Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 3.3 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MT Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MF Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy tính để bàn Intel® PRO/1000 GT Launched Category-5 up to 100m Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598EB 10 Gigabit Discontinued 6.5 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82597EX 10 Discontinued Single PCI-X
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6324 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6348 Discontinued 142 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6364 Discontinued 195 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6764 Discontinued 195 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM5224 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4105 Discontinued 17 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4112 Discontinued 27.5 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4212 Discontinued 30 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4224 Discontinued 47 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4410 Discontinued 26 W
Chuyển mạch FM2112 Ethernet Intel® Discontinued 14.3 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2212 Discontinued 18 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2224 Discontinued 23.5 W
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® 10 Gigabit AT Discontinued Single PCIe
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EP Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562ET Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EZ Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562GT Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562GZ Discontinued 0.3 W
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562V Discontinued Single GLCI/LCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82559ER Fast Discontinued Single PCI
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551ER Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551IT Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551QM Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Single PCI