Sản phẩm Ethernet kế thừa

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82578DC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82578DM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576EB Gigabit Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82576NS Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574L Gigabit Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574IT Gigabit Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573E Gigabit Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573L Gigabit Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82572EI Gigabit Discontinued 2.14 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571EB Gigabit Discontinued 3.43 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Intel® 82567LM Gigabit Ethernet Phy Discontinued 0.64 W Single GLCI/LCI
Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Discontinued 0.64 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82564EB Discontinued 1.3 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82563EB Discontinued 2.6 W Dual GLCI/LCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82547GI Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546EB Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546GB Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545EM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545GM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544EI Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544GC Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82543GC Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541ER Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541GI Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541PI Discontinued 1 W Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EM Discontinued 1.4 W Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EP Discontinued Single PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ biên dạng thấp bốn cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Bốn Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PF Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 3.3 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MT Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MF Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy tính để bàn Intel® PRO/1000 GT Launched Category-5 up to 100m Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598EB 10 Gigabit Discontinued 6.5 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82597EX 10 Discontinued Single PCI-X
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6324 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6348 Discontinued 142 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6364 Discontinued 195 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6764 Discontinued 195 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM5224 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4105 Discontinued 17 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4112 Discontinued 27.5 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4212 Discontinued 30 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4224 Discontinued 47 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4410 Discontinued 26 W
Chuyển mạch FM2112 Ethernet Intel® Discontinued 14.3 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2212 Discontinued 18 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2224 Discontinued 23.5 W
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® 10 Gigabit AT Discontinued Single PCIe
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EP Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562ET Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EZ Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562GT Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562GZ Discontinued 0.3 W
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562V Discontinued Single GLCI/LCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82559ER Fast Discontinued Single PCI
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551ER Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551IT Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551QM Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Single PCI