Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng Tên mã Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK Launched Không
Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD Launched trước đây của các sản phẩm Không
Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs Launched trước đây của các sản phẩm Không
Chassis Electrical Maintenance Kit FBPIPESK Discontinued Không
Chassis Electrical Maintenance Kit FUPLESK
(for Intel® Server Chassis P4000L)
Discontinued Không
Chassis Electrical Maintenance Kit FUPMESK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Discontinued Không
Chassis Maintenance kit
(electrical part) R2000LHMKTELEC
Discontinued Không
Chassis Maintenance Kit F1UJPMKIT Discontinued Không
Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK
(For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis)
Discontinued Không
Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000JFMKIT Discontinued Không
Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000LPMKIT Discontinued Không
Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000WPMKIT Discontinued Không
Chassis Mechanical Maintenance Kit FBPIPMSK Discontinued Không
Chassis Mechanical Maintenance Kit R2000LHMKTMECH Discontinued Không
Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPLMSK
(for Intel® Server Chassis P4000L)
Discontinued Không
Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPMMSK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched Không
Chassis Spares Kit FHJTRXPMKIT Discontinued Không
Chassis Spares Kit FRIG2PDB Discontinued Không
Electrical Spares Kit ASR1500EESPR Discontinued Không
Electrical Spares Kit ASR1550EESPR Discontinued Không
Electrical Spares Kit ASR2500EESPR Discontinued Không
Electrical Spares Kit FUPSESK Discontinued Không
Electrical Spares Kit FR1304E3V5ESK Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Electrical Spares Kit FR1304ESK Discontinued Không
Electrical Spares Kit FSR1600EESPR Discontinued Không
Electrical Spares Kit FSR1625EESPR Discontinued Không
Electrical Spares Kit FSR26XXEESPR Discontinued Không
Fixed Drive Maintenance Kit FHJFIXPMKIT Discontinued Không
Fixed Drive Maintenance Kit FHJTFIXPMKIT Discontinued Không
Mechanical Spares Kit ASR1500CHSPR Discontinued Không
Mechanical Spares Kit ASR1550CHSPR Discontinued Không
Mechanical Spares Kit ASR2500CHSPR Discontinued Không
Mechanical Spares Kit FOWSPRKIT Discontinued Không
Mechanical Spares Kit FR1304MSK Discontinued Không
Mechanical Spares Kit FSRTCHSPR Discontinued Không
Mechanical Spares Kit FUPSMSK Discontinued Không
Optional Unpainted Side Cover ARIGRACKCVR Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit ARIG2PMKIT Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit FHJTUPPMKIT Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit FPP4PMKIT Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit FPPTPMKIT Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit FPPTUPPMKIT Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit FRIGTPMKIT Discontinued Không
Preventative Maintenance Kit FSR1640PMKIT Discontinued Không
Spare Hot Swap Backplane FR1304HSBP Discontinued Không
Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP Discontinued Không
System Electrical Spares Kit FR1304E3V3ESK Discontinued Không
System Maintenance Kit FHJHSPMKIT Discontinued Không
System Maintenance Kit FR1304E3V3MSK Discontinued Không
System Maintenance Kit FSPBPSMK Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
System Maintenance Kit FSR1560SPR Discontinued Không
System Maintenance Kit FSR1670PMKIT Discontinued Không
System Maintenance Kit FSR1680PMKIT Discontinued Không
System Maintenance Kit FSR1690PMKIT Discontinued Không
System Maintenance Kit FSR1695GPMKIT Discontinued Không
System Maintenance Kit FSR1695PMKIT Discontinued Không