Chassis Electrical Maintenance Kit FUPMESK

for Intel® Server Chassis P4000M

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Chassis maintenance kit for P4000M server chassis - Electrical Parts

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67020
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67022
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67024
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67026
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67028
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67030
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67032
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67034
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67036
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67038
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67040
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67042
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67044
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67046
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67048
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67050
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67052
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67054
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67056
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67058
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67060

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.