Bộ điều khiển Intel® RAID

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
Số cổng bên ngoài
Bộ nhớ nhúng
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 8GB
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 8GB
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Discontinued MD2 low profile RAID 1 2 None
Discontinued MD2 low profile RAID 1 2 None
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 4GB
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 4GB
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 4GB
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 4GB
Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 4GB
Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Discontinued Mezzanine Module JBOD Only 16 0
Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 2GB
Discontinued MD2 low profile None 8 0
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 1GB
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB
Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50 8
Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 1E, 10 8
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 1GB
Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 256GB Flash
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 1TB Flash
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4 None
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8 None
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 256MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 512MB
Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 24 4 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 0 None
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 None
Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 512MB