FPGA Stratix® V GX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2010 340000 256 22.92 Mb 696 F780, F1152, F1517
2010 420000 256 41.84 Mb 696 F1152, F1517
2010 490000 256 50.65 Mb 840 F1152, F1517, F1932
2010 622000 256 57.16 Mb 840 F1152, F1517, F1932
2010 840000 352 61.67 Mb 840 F1517, F1932
2010 952000 352 62.96 Mb 840 F1517, F1932
2010 490000 399 46.65 Mb 600 F1517, F1760
2010 597000 399 58.88 Mb 600 F1517, F1760
2010 840000 352 61.67 Mb 600 F1760
2010 952000 352 62.96 Mb 600 F1760