FPGA Stratix® V GX

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tùy chọn gói
Launched 2010 340000 256 22.92 Mb F780, F1152, F1517
Launched 2010 420000 256 41.84 Mb F1152, F1517
Launched 2010 490000 256 50.65 Mb F1152, F1517, F1932
Launched 2010 622000 256 57.16 Mb F1152, F1517, F1932
Launched 2010 840000 352 61.67 Mb F1517, F1932
Launched 2010 952000 352 62.96 Mb F1517, F1932
Launched 2010 490000 399 46.65 Mb F1517, F1760
Launched 2010 597000 399 58.88 Mb F1517, F1760
Launched 2010 840000 352 61.67 Mb F1760
Launched 2010 952000 352 62.96 Mb F1760

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác