Stratix® V 5SGXBB FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43C3G

 • MM# 99A1HF
 • Mã THÔNG SỐ SRJH0
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725759

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR1H43C2G

 • MM# 99A1NF
 • Mã THÔNG SỐ SRJLN
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR1H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725398

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR1H43C2LG

 • MM# 99A1NH
 • Mã THÔNG SỐ SRJLP
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR1H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726027

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR1H43I2G

 • MM# 99A1NJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJLQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR1H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725993

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43C2G

 • MM# 99A1NK
 • Mã THÔNG SỐ SRJLR
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725393

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43C2LG

 • MM# 99A1NL
 • Mã THÔNG SỐ SRJLS
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725927

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43C3G

 • MM# 99A1NM
 • Mã THÔNG SỐ SRJLT
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726185

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I2G

 • MM# 99A1NN
 • Mã THÔNG SỐ SRJLU
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725506

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I2LG

 • MM# 99A1NP
 • Mã THÔNG SỐ SRJLV
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725143

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I3G

 • MM# 99A1NR
 • Mã THÔNG SỐ SRJLW
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724930

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I3LG

 • MM# 99A1NT
 • Mã THÔNG SỐ SRJLX
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726257

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43C2G

 • MM# 99A1NV
 • Mã THÔNG SỐ SRJLY
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726031

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43C2LG

 • MM# 99A1NX
 • Mã THÔNG SỐ SRJLZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725208

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43C3G

 • MM# 99A1NZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJM0
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725551

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43C4G

 • MM# 99A1P0
 • Mã THÔNG SỐ SRJM1
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725851

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43I3G

 • MM# 99A1P1
 • Mã THÔNG SỐ SRJM2
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725847

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43I3LG

 • MM# 99A1P2
 • Mã THÔNG SỐ SRJM3
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725166

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR3H43I4G

 • MM# 99A1P3
 • Mã THÔNG SỐ SRJM4
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR3H43I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725336

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR1H43C2G

 • MM# 99A1VH
 • Mã THÔNG SỐ SRJPP
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR1H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725269

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR1H43C2LG

 • MM# 99A1VJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJPQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR1H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725578

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR1H43I2G

 • MM# 99A1VK
 • Mã THÔNG SỐ SRJPR
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR1H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725522

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H40I2G

 • MM# 99A1VL
 • Mã THÔNG SỐ SRJPS
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725373

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H40I2LG

 • MM# 99A1VM
 • Mã THÔNG SỐ SRJPT
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725965

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H40I3G

 • MM# 99A1VN
 • Mã THÔNG SỐ SRJPU
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724804

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43C2G

 • MM# 99A1VP
 • Mã THÔNG SỐ SRJPV
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726003

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43C2LG

 • MM# 99A1VR
 • Mã THÔNG SỐ SRJPW
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726011

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43C3G

 • MM# 99A1VT
 • Mã THÔNG SỐ SRJPX
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724786

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43I2G

 • MM# 99A1VW
 • Mã THÔNG SỐ SRJPY
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725152

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43I2LG

 • MM# 99A1VX
 • Mã THÔNG SỐ SRJPZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694821745842

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43I3G

 • MM# 99A1VZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ0
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724929

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43I3LG

 • MM# 99A1W0
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ1
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724985

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43C2G

 • MM# 99A1W1
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ2
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725536

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43C2LG

 • MM# 99A1W2
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ3
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724787

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43C4G

 • MM# 99A1W3
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ5
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725171

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43I3G

 • MM# 99A1W4
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ6
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726246

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43I3LG

 • MM# 99A1W5
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ7
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725273

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43I4G

 • MM# 99A1W6
 • Mã THÔNG SỐ SRJQ9
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726032

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I2

 • MM# 969152
 • Mã THÔNG SỐ SR7PB
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I2
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698126

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR1H43C2N

 • MM# 969153
 • Mã THÔNG SỐ SR7PA
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR1H43C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694275

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I3L

 • MM# 969154
 • Mã THÔNG SỐ SR7PD
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I3L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700887

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I2LN

 • MM# 969155
 • Mã THÔNG SỐ SR7PC
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699648745495

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43C2LN

 • MM# 969368
 • Mã THÔNG SỐ SR7VP
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697436745587

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR1H43C2N

 • MM# 969369
 • Mã THÔNG SỐ SR7VM
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR1H43C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702506

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR2H43I3N

 • MM# 969370
 • Mã THÔNG SỐ SR7VQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR2H43I3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693863744991

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43C3N

 • MM# 969371
 • Mã THÔNG SỐ SR7VS
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43C3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694722

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXMBBR3H43C2LN

 • MM# 969372
 • Mã THÔNG SỐ SR7VR
 • Mã đặt hàng 5SGXMBBR3H43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700768

Stratix® V 5SGXBB FPGA 5SGXEBBR2H43I2L

 • MM# 970503
 • Mã THÔNG SỐ SR8RL
 • Mã đặt hàng 5SGXEBBR2H43I2L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697191

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR7VS

SR7VR

SR7VQ

SR8RL

SR7VP

SRJH0

SRJLU

SRJPS

SRJQ5

SR7VM

SR7PD

SR7PC

SR7PB

SR7PA

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.