Stratix® V 5SGXAB FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40C2G

 • MM# 99A1L8
 • Mã THÔNG SỐ SRJK1
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK1H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725788

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40C2LG

 • MM# 99A1L9
 • Mã THÔNG SỐ SRJK2
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK1H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724845

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40I2G

 • MM# 99A1LA
 • Mã THÔNG SỐ SRJK3
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK1H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725058

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C2G

 • MM# 99A1LC
 • Mã THÔNG SỐ SRJK4
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726167

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C2LG

 • MM# 99A1LD
 • Mã THÔNG SỐ SRJK5
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726279

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C3G

 • MM# 99A1LF
 • Mã THÔNG SỐ SRJK6
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726007

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I2G

 • MM# 99A1LG
 • Mã THÔNG SỐ SRJK7
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725657

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I2LG

 • MM# 99A1LK
 • Mã THÔNG SỐ SRJK9
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726258745548

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I3G

 • MM# 99A1LL
 • Mã THÔNG SỐ SRJKA
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725888

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I3LG

 • MM# 99A1LN
 • Mã THÔNG SỐ SRJKB
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726290

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C2G

 • MM# 99A1LP
 • Mã THÔNG SỐ SRJKC
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725786

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C2LG

 • MM# 99A1LR
 • Mã THÔNG SỐ SRJKD
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726140

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C3G

 • MM# 99A1LT
 • Mã THÔNG SỐ SRJKE
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724973

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C4G

 • MM# 99A1LV
 • Mã THÔNG SỐ SRJKF
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726333

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40I3G

 • MM# 99A1LW
 • Mã THÔNG SỐ SRJKG
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725721

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40I3LG

 • MM# 99A1LX
 • Mã THÔNG SỐ SRJKH
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725700

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40I4G

 • MM# 99A1M0
 • Mã THÔNG SỐ SRJKJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724773

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN1F45C2G

 • MM# 99A1M1
 • Mã THÔNG SỐ SRJKK
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725857

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN1F45C2LG

 • MM# 99A1M2
 • Mã THÔNG SỐ SRJKL
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726300

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN1F45I2G

 • MM# 99A1M3
 • Mã THÔNG SỐ SRJKM
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725126

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C2G

 • MM# 99A1M4
 • Mã THÔNG SỐ SRJKN
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726217746315

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C2LG

 • MM# 99A1M5
 • Mã THÔNG SỐ SRJKP
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725194

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C3G

 • MM# 99A1M6
 • Mã THÔNG SỐ SRJKQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725427

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2G

 • MM# 99A1M7
 • Mã THÔNG SỐ SRJKR
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696670

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2LG

 • MM# 99A1M8
 • Mã THÔNG SỐ SRJKS
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725297

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I3G

 • MM# 99A1M9
 • Mã THÔNG SỐ SRJKT
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724858

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I3LG

 • MM# 99A1MC
 • Mã THÔNG SỐ SRJKU
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725329

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F46C2G

 • MM# 99A1MD
 • Mã THÔNG SỐ SRJKV
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F46C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C2G

 • MM# 99A1MG
 • Mã THÔNG SỐ SRJKX
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725688

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C2LG

 • MM# 99A1MH
 • Mã THÔNG SỐ SRJKY
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725596

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C3G

 • MM# 99A1MJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJKZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725677

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C4G

 • MM# 99A1MK
 • Mã THÔNG SỐ SRJL0
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726062

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I3G

 • MM# 99A1ML
 • Mã THÔNG SỐ SRJL1
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725254

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I3LG

 • MM# 99A1MM
 • Mã THÔNG SỐ SRJL2
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725869

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I4G

 • MM# 99A1MN
 • Mã THÔNG SỐ SRJL3
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724923

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40C2G

 • MM# 99A1RG
 • Mã THÔNG SỐ SRJN5
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK1H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726125746081

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40C2LG

 • MM# 99A1RH
 • Mã THÔNG SỐ SRJN6
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK1H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725463

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40I2G

 • MM# 99A1RJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJN7
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK1H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726292

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40C2G

 • MM# 99A1RK
 • Mã THÔNG SỐ SRJN8
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725833

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40C2LG

 • MM# 99A1RL
 • Mã THÔNG SỐ SRJN9
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724992

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40C3G

 • MM# 99A1RM
 • Mã THÔNG SỐ SRJNA
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726132

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2G

 • MM# 99A1RN
 • Mã THÔNG SỐ SRJNB
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725904744438

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2LG

 • MM# 99A1RP
 • Mã THÔNG SỐ SRJNC
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726220

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I3G

 • MM# 99A1RR
 • Mã THÔNG SỐ SRJND
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725929

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I3LG

 • MM# 99A1RT
 • Mã THÔNG SỐ SRJNE
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692738

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C2G

 • MM# 99A1RW
 • Mã THÔNG SỐ SRJNF
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725333

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C2LG

 • MM# 99A1RX
 • Mã THÔNG SỐ SRJNG
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726164

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C3G

 • MM# 99A1RZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJNH
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725480

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C4G

 • MM# 99A1T0
 • Mã THÔNG SỐ SRJNJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725045

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40I3G

 • MM# 99A1T1
 • Mã THÔNG SỐ SRJNK
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726155

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40I3LG

 • MM# 99A1T2
 • Mã THÔNG SỐ SRJNL
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726267

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40I4G

 • MM# 99A1T3
 • Mã THÔNG SỐ SRJNM
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK3H40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725876

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45C2G

 • MM# 99A1T4
 • Mã THÔNG SỐ SRJNN
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726293

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45C2LG

 • MM# 99A1T5
 • Mã THÔNG SỐ SRJNP
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726239

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45I2G

 • MM# 99A1T6
 • Mã THÔNG SỐ SRJNQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725702

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45I2LG

 • MM# 99A1T8
 • Mã THÔNG SỐ SRJNR
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN1F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725137

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C2G

 • MM# 99A1T9
 • Mã THÔNG SỐ SRJNS
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701782

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C2LG

 • MM# 99A1TA
 • Mã THÔNG SỐ SRJNT
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725775

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C3G

 • MM# 99A1TC
 • Mã THÔNG SỐ SRJNU
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724926

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I2G

 • MM# 99A1TD
 • Mã THÔNG SỐ SRJNV
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726180

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I2LG

 • MM# 99A1TF
 • Mã THÔNG SỐ SRJNW
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724938745855

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I3G

 • MM# 99A1TG
 • Mã THÔNG SỐ SRJNX
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725052

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I3LG

 • MM# 99A1TH
 • Mã THÔNG SỐ SRJNY
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725792

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C2G

 • MM# 99A1TJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJNZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725827

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C2LG

 • MM# 99A1TK
 • Mã THÔNG SỐ SRJP0
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725972

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C3G

 • MM# 99A1TM
 • Mã THÔNG SỐ SRJP1
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726240

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C4G

 • MM# 99A1TN
 • Mã THÔNG SỐ SRJP2
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725054

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I3G

 • MM# 99A1TP
 • Mã THÔNG SỐ SRJP3
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725654

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I3LG

 • MM# 99A1TR
 • Mã THÔNG SỐ SRJP4
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725298

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I4G

 • MM# 99A1TT
 • Mã THÔNG SỐ SRJP5
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725186

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40C2N

 • MM# 969068
 • Mã THÔNG SỐ SR7LV
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK1H40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691824

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C2LN

 • MM# 969070
 • Mã THÔNG SỐ SR7LX
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK3H40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695975

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2LN

 • MM# 969073
 • Mã THÔNG SỐ SR7M0
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700557

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F46C2LN

 • MM# 969074
 • Mã THÔNG SỐ SR7M1
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F46C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 799811810212

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40C2N

 • MM# 969245
 • Mã THÔNG SỐ SR7S1
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK1H40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698422

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2LN

 • MM# 969246
 • Mã THÔNG SỐ SR7S3
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698504

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C2

 • MM# 969247
 • Mã THÔNG SỐ SR7S4
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697359

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I3LN

 • MM# 969249
 • Mã THÔNG SỐ SR7S6
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695136

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I2N

 • MM# 969352
 • Mã THÔNG SỐ SR7V7
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698630

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2N

 • MM# 969353
 • Mã THÔNG SỐ SR7V5
 • Mã đặt hàng 5SGXMABK2H40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701297745861

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C4N

 • MM# 969355
 • Mã THÔNG SỐ SR7VA
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696238

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C3N

 • MM# 969357
 • Mã THÔNG SỐ SR7V9
 • Mã đặt hàng 5SGXMABN3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701555

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C2LN

 • MM# 970140
 • Mã THÔNG SỐ SR8FJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEABK2H40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696201745138

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C2

 • MM# 970142
 • Mã THÔNG SỐ SR8FL
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695979

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C3N

 • MM# 970143
 • Mã THÔNG SỐ SR8FM
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699961

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2N

 • MM# 970144
 • Mã THÔNG SỐ SR8FN
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698662745814

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I3LN

 • MM# 970145
 • Mã THÔNG SỐ SR8FP
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697418

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I3LN

 • MM# 970146
 • Mã THÔNG SỐ SR8FQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEABN3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696026

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR7V5

SR7S1

SR8FL

SR8FJ

SR7M1

SR7M0

SR7S6

SR7V9

SR7S4

SR7V7

SRJN9

SR7S3

SR7LX

SR8FQ

SR7VA

SR8FP

SR7LV

SR8FN

SR8FM

SRJNR

SRJND

SRJNF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.