Stratix® V 5SGXA3 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35C2LG

 • MM# 999XMW
 • Mã THÔNG SỐ SRHHG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724853

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35I2G

 • MM# 999XMX
 • Mã THÔNG SỐ SRHHH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725144

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I2G

 • MM# 999XMZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHHJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725414

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I2LG

 • MM# 999XN0
 • Mã THÔNG SỐ SRHHK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725526

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I3LG

 • MM# 999XN1
 • Mã THÔNG SỐ SRHHL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725092

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C2LG

 • MM# 999XN2
 • Mã THÔNG SỐ SRHHM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725605

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C4G

 • MM# 999XN3
 • Mã THÔNG SỐ SRHHN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725707

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I4G

 • MM# 999XN4
 • Mã THÔNG SỐ SRHHP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725077

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35C1G

 • MM# 999XN5
 • Mã THÔNG SỐ SRHHQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724903

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35C2G

 • MM# 999XNA
 • Mã THÔNG SỐ SRHHU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725281

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C1G

 • MM# 999XND
 • Mã THÔNG SỐ SRHHW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725781

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35I3G

 • MM# 999XNG
 • Mã THÔNG SỐ SRHHY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726076

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I2G

 • MM# 999XNJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726145

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I3LG

 • MM# 999XNK
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726310

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C2G

 • MM# 999XNN
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725263

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C2LG

 • MM# 999XNP
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725129

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I3LG

 • MM# 999XNR
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725022

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35I2G

 • MM# 999XNT
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725727

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C3G

 • MM# 999XNV
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725574

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35I2G

 • MM# 999XNW
 • Mã THÔNG SỐ SRHJ8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724943

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C3G

 • MM# 999XPJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHJR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726235

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C2G

 • MM# 999XPK
 • Mã THÔNG SỐ SRHJS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725155

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C4G

 • MM# 999XPL
 • Mã THÔNG SỐ SRHJT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725025

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35C1G

 • MM# 999XPX
 • Mã THÔNG SỐ SRHK0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726050

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35C2G

 • MM# 999XPZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHK1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726261

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C3G

 • MM# 999XR9
 • Mã THÔNG SỐ SRHKB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725060

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C2G

 • MM# 999XRA
 • Mã THÔNG SỐ SRHKC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725613

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C3G

 • MM# 999XRC
 • Mã THÔNG SỐ SRHKD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725948

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I3G

 • MM# 999XRD
 • Mã THÔNG SỐ SRHKE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725836

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2LG

 • MM# 999XRF
 • Mã THÔNG SỐ SRHKF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725705

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40I2G

 • MM# 999XRG
 • Mã THÔNG SỐ SRHKG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725353

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C1G

 • MM# 999XRH
 • Mã THÔNG SỐ SRHKH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726165

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C1G

 • MM# 999XRJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHKJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725014

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C2G

 • MM# 999XRL
 • Mã THÔNG SỐ SRHKK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725859

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3LG

 • MM# 999XRR
 • Mã THÔNG SỐ SRHKP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725438

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C1G

 • MM# 999XVF
 • Mã THÔNG SỐ SRHLY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724800

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I3G

 • MM# 999XVG
 • Mã THÔNG SỐ SRHLZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726048

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2G

 • MM# 999XWT
 • Mã THÔNG SỐ SRHMU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725431

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C2G

 • MM# 999XWV
 • Mã THÔNG SỐ SRHMV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725664

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C2LG

 • MM# 999XWW
 • Mã THÔNG SỐ SRHMW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725814

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I2LG

 • MM# 999XWX
 • Mã THÔNG SỐ SRHMX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725691

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I3G

 • MM# 999XWZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHMY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726191

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C2G

 • MM# 999XX0
 • Mã THÔNG SỐ SRHMZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724771

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C4G

 • MM# 999XX1
 • Mã THÔNG SỐ SRHN0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725116

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35I3G

 • MM# 999XX3
 • Mã THÔNG SỐ SRHN1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725257

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35I4G

 • MM# 999XX4
 • Mã THÔNG SỐ SRHN2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725724

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C3G

 • MM# 999XX5
 • Mã THÔNG SỐ SRHN3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724850

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3G

 • MM# 999XX6
 • Mã THÔNG SỐ SRHN4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724971

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C3G

 • MM# 999Z1D
 • Mã THÔNG SỐ SRHQH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725736

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C2LG

 • MM# 999Z1F
 • Mã THÔNG SỐ SRHQJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725122

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I4G

 • MM# 999Z1G
 • Mã THÔNG SỐ SRHQK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725848

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E1H29C2G

 • MM# 999Z30
 • Mã THÔNG SỐ SRHRR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E1H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699506

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35I2G

 • MM# 999Z33
 • Mã THÔNG SỐ SRHRU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724947

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C2G

 • MM# 999Z35
 • Mã THÔNG SỐ SRHRV
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725669

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I2G

 • MM# 999Z3J
 • Mã THÔNG SỐ SRHS5
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725976

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I3LG

 • MM# 999Z3K
 • Mã THÔNG SỐ SRHS6
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725367

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I3G

 • MM# 999Z3L
 • Mã THÔNG SỐ SRHS7
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724805

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35C1G

 • MM# 999Z3M
 • Mã THÔNG SỐ SRHS8
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725532

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35I2G

 • MM# 999Z3P
 • Mã THÔNG SỐ SRHSA
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725817

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35I2G

 • MM# 999Z3R
 • Mã THÔNG SỐ SRHSB
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725541

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C1G

 • MM# 999Z3V
 • Mã THÔNG SỐ SRHSD
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725884

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E1H29C1G

 • MM# 999Z3W
 • Mã THÔNG SỐ SRHSE
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E1H29C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692454

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E1H29I2G

 • MM# 999Z40
 • Mã THÔNG SỐ SRHSF
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E1H29I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695718

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29C2G

 • MM# 999Z41
 • Mã THÔNG SỐ SRHSG
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E2H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694441

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C4G

 • MM# 999Z42
 • Mã THÔNG SỐ SRHSH
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693366

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I3G

 • MM# 999Z43
 • Mã THÔNG SỐ SRHSJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694420

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I4G

 • MM# 999Z44
 • Mã THÔNG SỐ SRHSK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696945

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35C1G

 • MM# 999Z45
 • Mã THÔNG SỐ SRHSL
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725917744559

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C1G

 • MM# 999Z46
 • Mã THÔNG SỐ SRHSM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725585

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I2LG

 • MM# 999Z47
 • Mã THÔNG SỐ SRHSN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725890

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C2LG

 • MM# 999Z48
 • Mã THÔNG SỐ SRHSP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725036

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C2LG

 • MM# 999Z49
 • Mã THÔNG SỐ SRHSQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725159

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I3LG

 • MM# 999Z4C
 • Mã THÔNG SỐ SRHSR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696903

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C3G

 • MM# 999Z4M
 • Mã THÔNG SỐ SRHSY
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725099

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C2LG

 • MM# 999Z4N
 • Mã THÔNG SỐ SRHSZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725983

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40I2G

 • MM# 999Z4P
 • Mã THÔNG SỐ SRHT0
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724807744745

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C2G

 • MM# 999Z4T
 • Mã THÔNG SỐ SRHT1
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725505

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C3G

 • MM# 999Z4W
 • Mã THÔNG SỐ SRHT3
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726324

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C2G

 • MM# 999Z4X
 • Mã THÔNG SỐ SRHT4
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725978

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C3G

 • MM# 999Z50
 • Mã THÔNG SỐ SRHT5
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726039

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I3G

 • MM# 999Z52
 • Mã THÔNG SỐ SRHT6
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726311

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I3LG

 • MM# 999Z5F
 • Mã THÔNG SỐ SRHTF
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725512

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C3G

 • MM# 999Z5J
 • Mã THÔNG SỐ SRHTH
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725820

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35I3G

 • MM# 999Z5K
 • Mã THÔNG SỐ SRHTJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725486

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35I4G

 • MM# 999Z5L
 • Mã THÔNG SỐ SRHTK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725234

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C4G

 • MM# 999Z5M
 • Mã THÔNG SỐ SRHTL
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726105

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I3G

 • MM# 999Z5N
 • Mã THÔNG SỐ SRHTM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725954

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I4G

 • MM# 999Z5P
 • Mã THÔNG SỐ SRHTN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724856

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29C3G

 • MM# 999ZA6
 • Mã THÔNG SỐ SRHWQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E2H29C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693306

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C2G

 • MM# 999ZAG
 • Mã THÔNG SỐ SRHWX
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695772

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C2LG

 • MM# 999ZAK
 • Mã THÔNG SỐ SRHWZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725179

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C4G

 • MM# 999ZAL
 • Mã THÔNG SỐ SRHX0
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725032

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I3LG

 • MM# 999ZAM
 • Mã THÔNG SỐ SRHX1
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726308

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I4G

 • MM# 999ZAN
 • Mã THÔNG SỐ SRHX2
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725370

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35C2G

 • MM# 999ZAP
 • Mã THÔNG SỐ SRHX3
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725837

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C1G

 • MM# 999ZAR
 • Mã THÔNG SỐ SRHX4
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726017

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C2G

 • MM# 999ZAT
 • Mã THÔNG SỐ SRHX5
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725133744483

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C1G

 • MM# 999ZC6
 • Mã THÔNG SỐ SRHXF
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725655

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35I3G

 • MM# 999ZC8
 • Mã THÔNG SỐ SRHXH
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725794

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C4G

 • MM# 999ZCA
 • Mã THÔNG SỐ SRHXJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725534

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C3G

 • MM# 999ZCC
 • Mã THÔNG SỐ SRHXK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725203745244

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29C1G

 • MM# 999ZLM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ31
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E2H29C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693834

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29I2G

 • MM# 999ZLP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ33
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E2H29I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701515

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29I3G

 • MM# 999ZLR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ34
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E2H29I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697285

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C3G

 • MM# 999ZLV
 • Mã THÔNG SỐ SRJ36
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696078

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35C2G

 • MM# 999ZLX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ37
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724877

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35C2LG

 • MM# 999ZN0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ41
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725569

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C2LG

 • MM# 999ZN1
 • Mã THÔNG SỐ SRJ42
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725791

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C3G

 • MM# 999ZN3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ43
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725765

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I3G

 • MM# 999ZN4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ44
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726216746024

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C2G

 • MM# 999ZN5
 • Mã THÔNG SỐ SRJ45
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725911

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I2G

 • MM# 999ZN6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ46
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725997

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I2LG

 • MM# 999ZN7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ47
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725161

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C2G

 • MM# 999ZN8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ48
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726266

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C2G

 • MM# 999ZNK
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725604

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I2LN

 • MM# 969160
 • Mã THÔNG SỐ SR7PK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692041

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I3LN

 • MM# 969162
 • Mã THÔNG SỐ SR7PL
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700795

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35C2LN

 • MM# 969165
 • Mã THÔNG SỐ SR7PQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699893

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I4N

 • MM# 969166
 • Mã THÔNG SỐ SR7PP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694160

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C2LN

 • MM# 969167
 • Mã THÔNG SỐ SR7PS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692535

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35I2N

 • MM# 969168
 • Mã THÔNG SỐ SR7PR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691922

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C2LN

 • MM# 969169
 • Mã THÔNG SỐ SR7PU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698200

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35I3LN

 • MM# 969172
 • Mã THÔNG SỐ SR7PV
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693677

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C2LN

 • MM# 969176
 • Mã THÔNG SỐ SR7PZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692889

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I2L

 • MM# 969731
 • Mã THÔNG SỐ SR85B
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694397

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I3L

 • MM# 969732
 • Mã THÔNG SỐ SR85C
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702788

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I4N

 • MM# 969733
 • Mã THÔNG SỐ SR85D
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691642

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35C2N

 • MM# 969734
 • Mã THÔNG SỐ SR85E
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692996

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C3

 • MM# 969736
 • Mã THÔNG SỐ SR85G
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695095

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I2LN

 • MM# 969737
 • Mã THÔNG SỐ SR85H
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701689

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C2L

 • MM# 969739
 • Mã THÔNG SỐ SR85K
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700391

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C3N

 • MM# 969740
 • Mã THÔNG SỐ SR85L
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700200744675

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C4N

 • MM# 969741
 • Mã THÔNG SỐ SR85M
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699426744589

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C2LN

 • MM# 969838
 • Mã THÔNG SỐ SR88G
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691923

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2L

 • MM# 969839
 • Mã THÔNG SỐ SR88H
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693091

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2LN

 • MM# 969840
 • Mã THÔNG SỐ SR88J
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699199

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2N

 • MM# 969841
 • Mã THÔNG SỐ SR88K
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700833745741

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C2LN

 • MM# 969842
 • Mã THÔNG SỐ SR88L
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698687

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35I3LN

 • MM# 969844
 • Mã THÔNG SỐ SR88N
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701367

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C2LN

 • MM# 969848
 • Mã THÔNG SỐ SR88S
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702787

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29I2N

 • MM# 970506
 • Mã THÔNG SỐ SR8RP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E2H29I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702293

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C2L

 • MM# 970507
 • Mã THÔNG SỐ SR8RQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694674

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I3L

 • MM# 970508
 • Mã THÔNG SỐ SR8RR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701225

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I3LN

 • MM# 970509
 • Mã THÔNG SỐ SR8RS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3E3H29I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701409

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I3LN

 • MM# 970511
 • Mã THÔNG SỐ SR8RU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692757

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C2LN

 • MM# 970519
 • Mã THÔNG SỐ SR8S2
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697699745216

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I4N

 • MM# 970521
 • Mã THÔNG SỐ SR8S4
 • Mã đặt hàng 5SGXMA3K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698922

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C1N

 • MM# 970726
 • Mã THÔNG SỐ SR8Y5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700177

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C1N

 • MM# 970728
 • Mã THÔNG SỐ SR8Y7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699774

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I3LN

 • MM# 970730
 • Mã THÔNG SỐ SR8Y9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693758

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3L

 • MM# 970731
 • Mã THÔNG SỐ SR8YA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698605

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3LN

 • MM# 970732
 • Mã THÔNG SỐ SR8YB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA3K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698488

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR8RP

SRHJ8

SRHJ7

SRHJ6

SR7PL

SRHJ5

SR7PK

SRHJ4

SRHJ3

SRHJ1

SR7PV

SR7PU

SR8RU

SR7PS

SR7PR

SR8RS

SR8S4

SR7PQ

SR8RR

SR7PP

SR8RQ

SR8S2

SRHQK

SRHQJ

SRHQH

SRHJ0

SRHHU

SR88S

SRHHQ

SRHHP

SRJ4G

SRHHY

SRHHW

SRJ41

SRJ42

SRJ43

SRJ44

SRJ45

SR8YB

SRJ46

SR8YA

SRJ47

SRJ48

SR88N

SRHHN

SRHHM

SR88L

SRHHL

SR88K

SRHHK

SR88J

SRHHJ

SR88H

SRHHH

SR88G

SRHHG

SRHSZ

SRHTJ

SRHTH

SRHTF

SRHSQ

SRHKH

SRHSP

SRHT1

SRHKG

SRHT0

SRHKF

SRHSN

SRHKE

SRHSM

SRHKD

SRHSL

SRHKC

SRHSK

SRHKB

SRHSJ

SRHSY

SRHKP

SRHT6

SRHT5

SRHKK

SRHT4

SRHKJ

SRHSR

SRHT3

SRHSA

SRHJT

SRHJS

SRHJR

SRHSH

SRHSG

SRHSF

SRHSE

SRHSD

SRHSB

SR7PZ

SRHK1

SRHK0

SRHS8

SRHRV

SRHS7

SRHRU

SRHS6

SRHS5

SRHRR

SRHMZ

SRHMY

SRHMX

SRHMW

SRHMV

SR85M

SRHMU

SR85L

SR85C

SR85B

SR85K

SRHN4

SRHN3

SRHN2

SR85H

SRHN1

SR85G

SRHN0

SR85E

SR85D

SRHLZ

SRHLY

SRHTN

SRHTM

SRHTL

SRHTK

SR8Y7

SRHXF

SR8Y5

SRHXK

SRHXJ

SR8Y9

SRHXH

SRHX5

SRJ31

SRHX4

SRHX3

SRJ33

SRHWQ

SRHX2

SRJ34

SRHX1

SRHX0

SRJ36

SRJ37

SRHWZ

SRHWX

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.