Stratix® V 5SGXB5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2LG

 • MM# 999Z11
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ8
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725621

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40I2G

 • MM# 999Z12
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ9
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726091

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2G

 • MM# 999Z24
 • Mã THÔNG SỐ SRHR3
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725170

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2G

 • MM# 999Z27
 • Mã THÔNG SỐ SRHR6
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725923

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3G

 • MM# 999Z28
 • Mã THÔNG SỐ SRHR7
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724852

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C1G

 • MM# 999Z2L
 • Mã THÔNG SỐ SRHRG
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724812

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C1G

 • MM# 999Z98
 • Mã THÔNG SỐ SRHW1
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725638

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2LG

 • MM# 999Z99
 • Mã THÔNG SỐ SRHW2
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725881

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3G

 • MM# 999Z9C
 • Mã THÔNG SỐ SRHW3
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724963

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2LG

 • MM# 999Z9J
 • Mã THÔNG SỐ SRHW8
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725210

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C4G

 • MM# 999Z9K
 • Mã THÔNG SỐ SRHW9
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726049

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I4G

 • MM# 999Z9L
 • Mã THÔNG SỐ SRHWA
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726226

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C1G

 • MM# 999ZCL
 • Mã THÔNG SỐ SRHXS
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726208

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C2G

 • MM# 999ZCM
 • Mã THÔNG SỐ SRHXT
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724839

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I2LG

 • MM# 999ZCP
 • Mã THÔNG SỐ SRHXU
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725944

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I3G

 • MM# 999ZCR
 • Mã THÔNG SỐ SRHXV
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725588

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I3LG

 • MM# 999ZCT
 • Mã THÔNG SỐ SRHXW
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725650

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I4G

 • MM# 999ZF1
 • Mã THÔNG SỐ SRHYS
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724838

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2G

 • MM# 999ZG1
 • Mã THÔNG SỐ SRHZJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726041

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C3G

 • MM# 999ZGD
 • Mã THÔNG SỐ SRHZU
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724868

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2G

 • MM# 999ZGG
 • Mã THÔNG SỐ SRHZV
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725453

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2LG

 • MM# 999ZGH
 • Mã THÔNG SỐ SRHZW
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725109

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3LG

 • MM# 999ZGJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHZX
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724924

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C3G

 • MM# 999ZGM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ00
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725968

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3LG

 • MM# 999ZGN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ01
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726004

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2LG

 • MM# 999ZK2
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1T
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725280

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C3G

 • MM# 999ZK5
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1W
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725204

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2LG

 • MM# 999ZK6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1X
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726224

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C3G

 • MM# 999ZK7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725806

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I3G

 • MM# 999ZK8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725626

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C1G

 • MM# 999ZMA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3J
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R1F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726283

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C2LG

 • MM# 999ZMD
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3L
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724775

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2G

 • MM# 999ZMH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3P
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725589

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C4G

 • MM# 999ZMJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3Q
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725907

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I3LG

 • MM# 999ZMK
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3R
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726047

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2G

 • MM# 999ZTA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6J
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R1F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725134

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40I2G

 • MM# 999ZTC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6K
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R1F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725343

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I2G

 • MM# 999ZTF
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6M
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725417

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2L

 • MM# 969076
 • Mã THÔNG SỐ SR7M3
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F40C2L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694500

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43C2LN

 • MM# 969078
 • Mã THÔNG SỐ SR7M5
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694042

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C3N

 • MM# 969080
 • Mã THÔNG SỐ SR7M7
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693851

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43I2N

 • MM# 969081
 • Mã THÔNG SỐ SR7M6
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R1F43I2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696048

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3LN

 • MM# 969084
 • Mã THÔNG SỐ SR7M8
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698959

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I3LN

 • MM# 969086
 • Mã THÔNG SỐ SR7MD
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F43I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702269

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43C2N

 • MM# 969253
 • Mã THÔNG SỐ SR7SA
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F43C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699583

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43I3N

 • MM# 969256
 • Mã THÔNG SỐ SR7SB
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F43I3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696596

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2N

 • MM# 969356
 • Mã THÔNG SỐ SR7VB
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R1F40C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699632

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40I2N

 • MM# 969358
 • Mã THÔNG SỐ SR7VC
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R1F40I2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698529

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I3LN

 • MM# 969359
 • Mã THÔNG SỐ SR7VE
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R2F43I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701805

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2LN

 • MM# 969362
 • Mã THÔNG SỐ SR7VF
 • Mã đặt hàng 5SGXMB5R3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698629

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2L

 • MM# 970485
 • Mã THÔNG SỐ SR8R2
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C2L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693175

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2LN

 • MM# 970486
 • Mã THÔNG SỐ SR8R3
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698144

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2L

 • MM# 970488
 • Mã THÔNG SỐ SR8R5
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40C2L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700445

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C3N

 • MM# 970489
 • Mã THÔNG SỐ SR8R6
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F40C3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693457

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C2LN

 • MM# 970491
 • Mã THÔNG SỐ SR8R8
 • Mã đặt hàng 5SGXEB5R3F43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700625

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR7M3

SRHRG

SRHZJ

SRHYS

SRHR7

SRHR6

SRHR3

SRHQ9

SRHQ8

SR8R8

SR8R6

SR8R5

SR8R3

SR8R2

SR7SB

SRHXV

SRJ3P

SR7SA

SRHXU

SRJ3Q

SRHXT

SRJ3R

SRHXS

SRJ00

SRJ01

SRJ3J

SRJ3L

SRHXW

SR7VE

SR7VC

SR7VB

SRJ6K

SRJ6M

SR7VF

SRHWA

SRJ6J

SRJ1W

SRJ1X

SRJ1Y

SRJ1Z

SRHZX

SRHZW

SRHW3

SRHZV

SRHW2

SRHZU

SR7M8

SRHW1

SR7M7

SR7M6

SRJ1T

SR7M5

SR7MD

SRHW9

SRHW8

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.