Stratix® V 5SGXA9 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K1H40C2G

 • MM# 99A1JW
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K1H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695746746432

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K1H40C2LG

 • MM# 99A1JX
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K1H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725044

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K1H40I2G

 • MM# 99A1JZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K1H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725119

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40C2G

 • MM# 99A1K1
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726154745831

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40C2LG

 • MM# 99A1K2
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724940

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40C3G

 • MM# 99A1K3
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725304

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40I2G

 • MM# 99A1K5
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725320

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40I2LG

 • MM# 99A1K6
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725620

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40I3G

 • MM# 99A1K7
 • Mã THÔNG SỐ SRJJ9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725855

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40I3LG

 • MM# 99A1K8
 • Mã THÔNG SỐ SRJJA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725977

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40C2G

 • MM# 99A1K9
 • Mã THÔNG SỐ SRJJB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724931

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40C2LG

 • MM# 99A1KA
 • Mã THÔNG SỐ SRJJC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725673

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40C3G

 • MM# 99A1KD
 • Mã THÔNG SỐ SRJJD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725364

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40C4G

 • MM# 99A1KF
 • Mã THÔNG SỐ SRJJE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726312

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40I3G

 • MM# 99A1KG
 • Mã THÔNG SỐ SRJJF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725209

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40I3LG

 • MM# 99A1KH
 • Mã THÔNG SỐ SRJJG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725097

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K3H40I4G

 • MM# 99A1KJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJJH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K3H40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724795

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N1F45C2G

 • MM# 99A1KK
 • Mã THÔNG SỐ SRJJJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725169

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N1F45C2LG

 • MM# 99A1KL
 • Mã THÔNG SỐ SRJJK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726303

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N1F45I2G

 • MM# 99A1KM
 • Mã THÔNG SỐ SRJJL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725644

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45C2G

 • MM# 99A1KN
 • Mã THÔNG SỐ SRJJM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725102

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45C2LG

 • MM# 99A1KP
 • Mã THÔNG SỐ SRJJN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725838

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45C3G

 • MM# 99A1KT
 • Mã THÔNG SỐ SRJJP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725902

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45I2G

 • MM# 99A1KV
 • Mã THÔNG SỐ SRJJQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726059

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45I2LG

 • MM# 99A1KW
 • Mã THÔNG SỐ SRJJR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726262

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45I3G

 • MM# 99A1KX
 • Mã THÔNG SỐ SRJJS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726213

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45I3LG

 • MM# 99A1KZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJJT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725821

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45C2G

 • MM# 99A1L0
 • Mã THÔNG SỐ SRJJU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725239745166

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45C2LG

 • MM# 99A1L1
 • Mã THÔNG SỐ SRJJV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724995

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45C3G

 • MM# 99A1L2
 • Mã THÔNG SỐ SRJJW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725531

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45C4G

 • MM# 99A1L3
 • Mã THÔNG SỐ SRJJX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726143

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45I3G

 • MM# 99A1L4
 • Mã THÔNG SỐ SRJJY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725010

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45I3LG

 • MM# 99A1L6
 • Mã THÔNG SỐ SRJJZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725420

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45I4G

 • MM# 99A1L7
 • Mã THÔNG SỐ SRJK0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725106

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K1H40C2G

 • MM# 99A1P4
 • Mã THÔNG SỐ SRJM5
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K1H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724889

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K1H40C2LG

 • MM# 99A1P5
 • Mã THÔNG SỐ SRJM6
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K1H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724996

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K1H40I2G

 • MM# 99A1P6
 • Mã THÔNG SỐ SRJM7
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K1H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725473

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40C2G

 • MM# 99A1P7
 • Mã THÔNG SỐ SRJM8
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725051

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40C2LG

 • MM# 99A1P9
 • Mã THÔNG SỐ SRJM9
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725800

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40C3G

 • MM# 99A1PA
 • Mã THÔNG SỐ SRJMA
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725625

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40I2G

 • MM# 99A1PC
 • Mã THÔNG SỐ SRJMB
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726072

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40I2LG

 • MM# 99A1PD
 • Mã THÔNG SỐ SRJMC
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725468

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40I3G

 • MM# 99A1PF
 • Mã THÔNG SỐ SRJMD
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725718

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K2H40I3LG

 • MM# 99A1PG
 • Mã THÔNG SỐ SRJME
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K2H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726230

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C2G

 • MM# 99A1PH
 • Mã THÔNG SỐ SRJMF
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725176

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C2LG

 • MM# 99A1PJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJMG
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726136

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C3G

 • MM# 99A1PK
 • Mã THÔNG SỐ SRJMH
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724831

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C4G

 • MM# 99A1PL
 • Mã THÔNG SỐ SRJMJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726184

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40I3G

 • MM# 99A1PN
 • Mã THÔNG SỐ SRJMK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725921

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40I3LG

 • MM# 99A1PP
 • Mã THÔNG SỐ SRJML
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725214

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40I4G

 • MM# 99A1PR
 • Mã THÔNG SỐ SRJMM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725255

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N1F45C2G

 • MM# 99A1PT
 • Mã THÔNG SỐ SRJMN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725564

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N1F45C2LG

 • MM# 99A1PV
 • Mã THÔNG SỐ SRJMP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725142

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N1F45I2G

 • MM# 99A1PW
 • Mã THÔNG SỐ SRJMQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725592

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45C2G

 • MM# 99A1PX
 • Mã THÔNG SỐ SRJMR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725055

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45C2LG

 • MM# 99A1PZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJMS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725428

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45C3G

 • MM# 99A1R0
 • Mã THÔNG SỐ SRJMT
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724776

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45I2G

 • MM# 99A1R1
 • Mã THÔNG SỐ SRJMU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725066

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45I2LG

 • MM# 99A1R3
 • Mã THÔNG SỐ SRJMV
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725899

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45I3G

 • MM# 99A1R4
 • Mã THÔNG SỐ SRJMW
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725546

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45I3LG

 • MM# 99A1R5
 • Mã THÔNG SỐ SRJMX
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725558

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C2G

 • MM# 99A1R6
 • Mã THÔNG SỐ SRJMY
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725829

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C2LG

 • MM# 99A1R7
 • Mã THÔNG SỐ SRJMZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724844

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C3G

 • MM# 99A1R8
 • Mã THÔNG SỐ SRJN0
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724276

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C4G

 • MM# 99A1R9
 • Mã THÔNG SỐ SRJN1
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726098

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45I3G

 • MM# 99A1RA
 • Mã THÔNG SỐ SRJN2
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725423

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45I3LG

 • MM# 99A1RC
 • Mã THÔNG SỐ SRJN3
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724825

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45I4G

 • MM# 99A1RD
 • Mã THÔNG SỐ SRJN4
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726157

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9K2H40I2LN

 • MM# 969062
 • Mã THÔNG SỐ SR7LP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9K2H40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697804

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N1F45I2N

 • MM# 969065
 • Mã THÔNG SỐ SR7LS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691853

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45I3L

 • MM# 969066
 • Mã THÔNG SỐ SR7LT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693414

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N3F45C2LN

 • MM# 969067
 • Mã THÔNG SỐ SR7LU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697937

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C2LN

 • MM# 969240
 • Mã THÔNG SỐ SR7RX
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691759

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C3N

 • MM# 969243
 • Mã THÔNG SỐ SR7S0
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701936

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40I4N

 • MM# 969244
 • Mã THÔNG SỐ SR7RY
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699023

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N2F45C2LN

 • MM# 969347
 • Mã THÔNG SỐ SR7V2
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696196

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C3N

 • MM# 969348
 • Mã THÔNG SỐ SR7V1
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695844

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C4N

 • MM# 969349
 • Mã THÔNG SỐ SR7V4
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694864

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXEA9N2F45I3N

 • MM# 970138
 • Mã THÔNG SỐ SR8FG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA9N2F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699896

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9K3H40C2N

 • MM# 970824
 • Mã THÔNG SỐ SR910
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9K3H40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697873

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N1F45C2LN

 • MM# 970825
 • Mã THÔNG SỐ SR911
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N1F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694877

Stratix® V 5SGXA9 FPGA 5SGXMA9N3F45C2N

 • MM# 970826
 • Mã THÔNG SỐ SR912
 • Mã đặt hàng 5SGXMA9N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700666

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRJJ7

SRJJ8

SR7S0

SRJJ9

SR7LS

SR7RY

SR7RX

SRJJ1

SRJMT

SR7LP

SRJJ2

SRJJ3

SR8FG

SRJJ4

SRJJ5

SRJJ6

SRJMG

SR7V4

SR7V2

SR7V1

SR912

SR911

SR910

SRJJG

SRJJH

SRJJJ

SRJJK

SRJJL

SR7LU

SRJJM

SR7LT

SRJJA

SRJJB

SRJJC

SRJJD

SRJJE

SRJJF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.