Stratix® V 5SGXB6 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40I2G

 • MM# 999Z2A
 • Mã THÔNG SỐ SRHR9
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725986

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2G

 • MM# 999Z2D
 • Mã THÔNG SỐ SRHRA
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725362

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2LG

 • MM# 999Z2F
 • Mã THÔNG SỐ SRHRB
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724826

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C3G

 • MM# 999Z2W
 • Mã THÔNG SỐ SRHRN
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725435

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2LG

 • MM# 999Z36
 • Mã THÔNG SỐ SRHRW
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725559

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2G

 • MM# 999Z37
 • Mã THÔNG SỐ SRHRX
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724796

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I3G

 • MM# 999Z38
 • Mã THÔNG SỐ SRHRY
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725581

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I3LG

 • MM# 999Z39
 • Mã THÔNG SỐ SRHRZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725971

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2G

 • MM# 999Z3C
 • Mã THÔNG SỐ SRHS1
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726219

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2LG

 • MM# 999Z3D
 • Mã THÔNG SỐ SRHS2
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725206

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I4G

 • MM# 999Z3F
 • Mã THÔNG SỐ SRHS3
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725937

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C2G

 • MM# 999Z9R
 • Mã THÔNG SỐ SRHWD
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725628

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C2LG

 • MM# 999Z9T
 • Mã THÔNG SỐ SRHWE
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725539

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C1G

 • MM# 999Z9Z
 • Mã THÔNG SỐ SRHWJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725275

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C3G

 • MM# 999ZA0
 • Mã THÔNG SỐ SRHWK
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724854

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C4G

 • MM# 999ZA1
 • Mã THÔNG SỐ SRHWL
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725158

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3G

 • MM# 999ZA2
 • Mã THÔNG SỐ SRHWM
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725535

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C2LG

 • MM# 999ZF4
 • Mã THÔNG SỐ SRHYV
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726096

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2LG

 • MM# 999ZF6
 • Mã THÔNG SỐ SRHYX
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726264

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C3G

 • MM# 999ZFG
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ4
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724964

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C2G

 • MM# 999ZKD
 • Mã THÔNG SỐ SRJ22
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R1F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725987

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I2LG

 • MM# 999ZKK
 • Mã THÔNG SỐ SRJ27
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725985

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C2G

 • MM# 999ZKP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2B
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725020

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C1G

 • MM# 999ZKZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2G
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725385

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3LG

 • MM# 999ZL6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2P
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726318

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40I2G

 • MM# 999ZMP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3U
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R1F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725088

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40I2LG

 • MM# 999ZMR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3V
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R1F40I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725974

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C1G

 • MM# 999ZMW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724948

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2G

 • MM# 999ZMX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725351

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3LG

 • MM# 999ZMZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ40
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724857

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C2LG

 • MM# 999ZNA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4A
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724920

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C4G

 • MM# 999ZNC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4B
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726271

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I3G

 • MM# 999ZND
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4C
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725321

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I3LG

 • MM# 999ZNG
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4D
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726116

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C1G

 • MM# 999ZTL
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6R
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R1F40C1G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725093

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C3G

 • MM# 999ZTM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6S
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726067

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I2G

 • MM# 999ZTN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6T
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726186

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3G

 • MM# 999ZTP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6U
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725395

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I4G

 • MM# 999ZTX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726042

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43I2N

 • MM# 969088
 • Mã THÔNG SỐ SR7MF
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F43I2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697073

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2L

 • MM# 969089
 • Mã THÔNG SỐ SR7MG
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40I2L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697715

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C1N

 • MM# 969090
 • Mã THÔNG SỐ SR7ME
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F40C1N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702908

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C1N

 • MM# 969091
 • Mã THÔNG SỐ SR7MJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F43C1N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699324

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I2LN

 • MM# 969094
 • Mã THÔNG SỐ SR7MM
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F43I2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695006

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C2LN

 • MM# 969096
 • Mã THÔNG SỐ SR7ML
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702328

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3N

 • MM# 969255
 • Mã THÔNG SỐ SR7SC
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40I3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697503

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C4N

 • MM# 969258
 • Mã THÔNG SỐ SR7SF
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R3F40C4N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700473

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43C2N

 • MM# 969364
 • Mã THÔNG SỐ SR7VK
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F43C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692734

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2N

 • MM# 969365
 • Mã THÔNG SỐ SR7VH
 • Mã đặt hàng 5SGXMB6R2F40C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693385

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43C2LN

 • MM# 970492
 • Mã THÔNG SỐ SR8R9
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R1F43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699967

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2N

 • MM# 970493
 • Mã THÔNG SỐ SR8RA
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R2F40C2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699311

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3LN

 • MM# 970496
 • Mã THÔNG SỐ SR8RD
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697925

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C2LN

 • MM# 970497
 • Mã THÔNG SỐ SR8RE
 • Mã đặt hàng 5SGXEB6R3F43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694731

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRHR9

SRHRB

SRHRA

SRHYV

SRHZ4

SR8R9

SR8RE

SR8RD

SR8RA

SRHYX

SRJ4A

SRJ4B

SRJ4C

SRJ4D

SRJ3Y

SRJ3Z

SRJ3U

SRJ3V

SR7SF

SR7SC

SRJ40

SRJ6S

SRJ2P

SRJ6T

SRJ6U

SRJ6Z

SRJ2G

SR7VK

SR7VH

SRJ6R

SR7ML

SRHWE

SRHWD

SR7MJ

SRJ2B

SR7MG

SR7MF

SRHRZ

SR7ME

SRHRY

SRHWM

SRJ27

SRHWL

SRHWK

SRHWJ

SR7MM

SRHS1

SRHRN

SRJ22

SRHRX

SRHRW

SRHS3

SRHS2

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.