Stratix® V 5SGXA5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C1G

 • MM# 999XRM
 • Mã THÔNG SỐ SRHKL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725666

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LG

 • MM# 999XRN
 • Mã THÔNG SỐ SRHKM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725805

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3G

 • MM# 999XT7
 • Mã THÔNG SỐ SRHL1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725756

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3G

 • MM# 999XT8
 • Mã THÔNG SỐ SRHL2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725151

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LG

 • MM# 999XT9
 • Mã THÔNG SỐ SRHL3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725639

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C1G

 • MM# 999XTA
 • Mã THÔNG SỐ SRHL4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725656

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2G

 • MM# 999XTD
 • Mã THÔNG SỐ SRHL5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725467

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2LG

 • MM# 999XTF
 • Mã THÔNG SỐ SRHL6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725561

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3G

 • MM# 999XTG
 • Mã THÔNG SỐ SRHL7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725614

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2LG

 • MM# 999XTH
 • Mã THÔNG SỐ SRHL8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725221

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3G

 • MM# 999XTJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHL9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725196

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2LG

 • MM# 999XV6
 • Mã THÔNG SỐ SRHLR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725843

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3G

 • MM# 999XV7
 • Mã THÔNG SỐ SRHLS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725478

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3LG

 • MM# 999XV8
 • Mã THÔNG SỐ SRHLT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725699

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C4G

 • MM# 999XV9
 • Mã THÔNG SỐ SRHLU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724900

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3G

 • MM# 999XVA
 • Mã THÔNG SỐ SRHLV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725024

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C1G

 • MM# 999XVC
 • Mã THÔNG SỐ SRHLW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724806

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2G

 • MM# 999XVD
 • Mã THÔNG SỐ SRHLX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725824

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C1G

 • MM# 999XVH
 • Mã THÔNG SỐ SRHM0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725222

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2G

 • MM# 999XVL
 • Mã THÔNG SỐ SRHM2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724811

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2G

 • MM# 999XVM
 • Mã THÔNG SỐ SRHM3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726173

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3G

 • MM# 999XVP
 • Mã THÔNG SỐ SRHM5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725914

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C1G

 • MM# 999XVR
 • Mã THÔNG SỐ SRHM6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725815

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2LG

 • MM# 999XVT
 • Mã THÔNG SỐ SRHM7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725062

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35I2G

 • MM# 999XVX
 • Mã THÔNG SỐ SRHMA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725981

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2LG

 • MM# 999XVZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHMB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726131

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40I2G

 • MM# 999XW0
 • Mã THÔNG SỐ SRHMC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725602

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C1G

 • MM# 999XW1
 • Mã THÔNG SỐ SRHMD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725900

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3G

 • MM# 999XW3
 • Mã THÔNG SỐ SRHME
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725693

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2G

 • MM# 999XW9
 • Mã THÔNG SỐ SRHMF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725494

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3G

 • MM# 999XWA
 • Mã THÔNG SỐ SRHMG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726038

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3G

 • MM# 999XWC
 • Mã THÔNG SỐ SRHMH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724945

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I4G

 • MM# 999XWD
 • Mã THÔNG SỐ SRHMJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725675

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1G

 • MM# 999XWF
 • Mã THÔNG SỐ SRHMK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725443

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2G

 • MM# 999XWG
 • Mã THÔNG SỐ SRHML
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725611

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2G

 • MM# 999XWH
 • Mã THÔNG SỐ SRHMM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725299

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2G

 • MM# 999XWJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHMN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725601

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2G

 • MM# 999XWK
 • Mã THÔNG SỐ SRHMP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725215

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3LG

 • MM# 999XWM
 • Mã THÔNG SỐ SRHMQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726334

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2LG

 • MM# 999XWN
 • Mã THÔNG SỐ SRHMR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725224

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2G

 • MM# 999XWP
 • Mã THÔNG SỐ SRHMS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725538

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3LG

 • MM# 999XWR
 • Mã THÔNG SỐ SRHMT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725958

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2G

 • MM# 999XXH
 • Mã THÔNG SỐ SRHNC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726144

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C4G

 • MM# 999XXJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHND
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3LG

 • MM# 999XXK
 • Mã THÔNG SỐ SRHNE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725906

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4G

 • MM# 999XXL
 • Mã THÔNG SỐ SRHNF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725451

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40I2G

 • MM# 999XXM
 • Mã THÔNG SỐ SRHNG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725676

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2G

 • MM# 999XXN
 • Mã THÔNG SỐ SRHNH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725422

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2LG

 • MM# 999XXP
 • Mã THÔNG SỐ SRHNJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726142

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C1G

 • MM# 999XXR
 • Mã THÔNG SỐ SRHNK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725795

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C3G

 • MM# 999XXV
 • Mã THÔNG SỐ SRHNL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725457

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35I2G

 • MM# 999XZ3
 • Mã THÔNG SỐ SRHNT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725199

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2G

 • MM# 999XZ4
 • Mã THÔNG SỐ SRHNU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725345

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2LG

 • MM# 999XZ5
 • Mã THÔNG SỐ SRHNV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725706

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2G

 • MM# 999XZ6
 • Mã THÔNG SỐ SRHNW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724339

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2G

 • MM# 999XZ8
 • Mã THÔNG SỐ SRHNX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725943

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C3G

 • MM# 999XZA
 • Mã THÔNG SỐ SRHNZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724917

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2G

 • MM# 999XZC
 • Mã THÔNG SỐ SRHP0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725447

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2G

 • MM# 999XZD
 • Mã THÔNG SỐ SRHP1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725945

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3G

 • MM# 999XZF
 • Mã THÔNG SỐ SRHP2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724824

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3LG

 • MM# 999XZG
 • Mã THÔNG SỐ SRHP3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725421

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C3G

 • MM# 999XZH
 • Mã THÔNG SỐ SRHP4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725998

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C4G

 • MM# 999XZJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHP5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724904

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3G

 • MM# 999XZK
 • Mã THÔNG SỐ SRHP6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725910

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C3G

 • MM# 999XZM
 • Mã THÔNG SỐ SRHP7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725844

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3G

 • MM# 999XZN
 • Mã THÔNG SỐ SRHP8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725098

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C4G

 • MM# 999XZP
 • Mã THÔNG SỐ SRHP9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726080

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3LG

 • MM# 999XZR
 • Mã THÔNG SỐ SRHPA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725053

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4G

 • MM# 999XZT
 • Mã THÔNG SỐ SRHPB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725682

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2LG

 • MM# 999Z5T
 • Mã THÔNG SỐ SRHTQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725042

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C3G

 • MM# 999Z5V
 • Mã THÔNG SỐ SRHTR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725897

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C4G

 • MM# 999Z5W
 • Mã THÔNG SỐ SRHTS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725617

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2LG

 • MM# 999Z6C
 • Mã THÔNG SỐ SRHU1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724769

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4G

 • MM# 999Z6D
 • Mã THÔNG SỐ SRHU2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725452

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2LG

 • MM# 999Z6G
 • Mã THÔNG SỐ SRHU3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725816

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2LG

 • MM# 999Z6J
 • Mã THÔNG SỐ SRHU4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726019

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C1G

 • MM# 999Z6K
 • Mã THÔNG SỐ SRHU5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725964

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2G

 • MM# 999Z6L
 • Mã THÔNG SỐ SRHU6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724942

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3G

 • MM# 999Z6M
 • Mã THÔNG SỐ SRHU7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725692

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2LG

 • MM# 999Z6N
 • Mã THÔNG SỐ SRHU8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726163

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3G

 • MM# 999Z6P
 • Mã THÔNG SỐ SRHU9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726099

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3G

 • MM# 999Z75
 • Mã THÔNG SỐ SRHUK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725984

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C1G

 • MM# 999Z76
 • Mã THÔNG SỐ SRHUL
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726113

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C1G

 • MM# 999Z77
 • Mã THÔNG SỐ SRHUM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726242

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2G

 • MM# 999Z78
 • Mã THÔNG SỐ SRHUN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724764744697

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2LG

 • MM# 999Z79
 • Mã THÔNG SỐ SRHUP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725743

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2G

 • MM# 999Z7C
 • Mã THÔNG SỐ SRHUQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725686

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2LG

 • MM# 999Z7D
 • Mã THÔNG SỐ SRHUR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726204

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C3G

 • MM# 999Z7F
 • Mã THÔNG SỐ SRHUS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725889

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2LG

 • MM# 999Z7G
 • Mã THÔNG SỐ SRHUT
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725763

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2G

 • MM# 999Z7H
 • Mã THÔNG SỐ SRHUU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725947

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2LG

 • MM# 999Z7J
 • Mã THÔNG SỐ SRHUV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725545

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3LG

 • MM# 999Z7K
 • Mã THÔNG SỐ SRHUW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726225

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I4G

 • MM# 999Z7L
 • Mã THÔNG SỐ SRHUX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725350

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C1G

 • MM# 999Z7M
 • Mã THÔNG SỐ SRHUY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725213

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LG

 • MM# 999Z7V
 • Mã THÔNG SỐ SRHV1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725966

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3G

 • MM# 999Z7W
 • Mã THÔNG SỐ SRHV2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725359

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2G

 • MM# 999Z7X
 • Mã THÔNG SỐ SRHV3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725162

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I4G

 • MM# 999Z7Z
 • Mã THÔNG SỐ SRHV4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725798

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2G

 • MM# 999Z80
 • Mã THÔNG SỐ SRHV5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725236

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LG

 • MM# 999Z81
 • Mã THÔNG SỐ SRHV6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724849

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C4G

 • MM# 999Z8G
 • Mã THÔNG SỐ SRHVG
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726115

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I4G

 • MM# 999Z8J
 • Mã THÔNG SỐ SRHVH
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725956

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2G

 • MM# 999Z8N
 • Mã THÔNG SỐ SRHVM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725448

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2G

 • MM# 999Z8P
 • Mã THÔNG SỐ SRHVN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725017

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C3G

 • MM# 999Z8T
 • Mã THÔNG SỐ SRHVP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726254

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C3G

 • MM# 999Z8V
 • Mã THÔNG SỐ SRHVQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725138

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C4G

 • MM# 999Z9W
 • Mã THÔNG SỐ SRHWG
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725245

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2G

 • MM# 999ZFH
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ5
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726181

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3LG

 • MM# 999ZFJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ6
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726058

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I4G

 • MM# 999ZFK
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ7
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724781

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2G

 • MM# 999ZFL
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ8
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725579

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35I2G

 • MM# 999ZFN
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ9
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725924

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C1G

 • MM# 999ZG2
 • Mã THÔNG SỐ SRHZK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725233

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2G

 • MM# 999ZG4
 • Mã THÔNG SỐ SRHZL
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725999

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2LG

 • MM# 999ZG5
 • Mã THÔNG SỐ SRHZM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726035

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C3G

 • MM# 999ZG6
 • Mã THÔNG SỐ SRHZN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725381

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3G

 • MM# 999ZG7
 • Mã THÔNG SỐ SRHZP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724919

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2LG

 • MM# 999ZG8
 • Mã THÔNG SỐ SRHZQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725919

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2G

 • MM# 999ZG9
 • Mã THÔNG SỐ SRHZR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725074

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2G

 • MM# 999ZGA
 • Mã THÔNG SỐ SRHZS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726110

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C3G

 • MM# 999ZGC
 • Mã THÔNG SỐ SRHZT
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725087

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35I2G

 • MM# 999ZGR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ03
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725187

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C1G

 • MM# 999ZGT
 • Mã THÔNG SỐ SRJ04
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725886

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2LG

 • MM# 999ZGW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ05
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725722

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2G

 • MM# 999ZGX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ06
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726196

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2G

 • MM# 999ZGZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ07
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725008

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3G

 • MM# 999ZH0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ08
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725510

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C4G

 • MM# 999ZH1
 • Mã THÔNG SỐ SRJ09
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698137

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2G

 • MM# 999ZH2
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0A
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724949

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2G

 • MM# 999ZHH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0N
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725935

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C1G

 • MM# 999ZHJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0P
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725168

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2G

 • MM# 999ZHK
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0Q
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726182

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C1G

 • MM# 999ZHM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0R
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726106

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C3G

 • MM# 999ZHN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0S
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725936

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2LG

 • MM# 999ZHP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0T
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726210

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2LG

 • MM# 999ZHR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0U
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725100

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3LG

 • MM# 999ZHT
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0V
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726189

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2G

 • MM# 999ZHV
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0W
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725580

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3G

 • MM# 999ZJ8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ16
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725391

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I4G

 • MM# 999ZJA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ18
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726171

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3LG

 • MM# 999ZJC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ19
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724888

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2G

 • MM# 999ZJD
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1A
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725662

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3G

 • MM# 999ZJF
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1B
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725784

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3LG

 • MM# 999ZJG
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1C
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726237

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I4G

 • MM# 999ZJH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1D
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725804

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C3G

 • MM# 999ZJJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1E
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725970

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2G

 • MM# 999ZJL
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1F
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724855

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2LG

 • MM# 999ZJM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724968

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2LG

 • MM# 999ZJN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1J
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726260

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3G

 • MM# 999ZJP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1K
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726325

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C1G

 • MM# 999ZP9
 • Mã THÔNG SỐ SRJ50
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726137

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2LG

 • MM# 999ZPA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ51
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725441

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2G

 • MM# 999ZPC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ52
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725841

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2LG

 • MM# 999ZPD
 • Mã THÔNG SỐ SRJ53
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725413

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3LG

 • MM# 999ZPF
 • Mã THÔNG SỐ SRJ54
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726295

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2G

 • MM# 999ZPG
 • Mã THÔNG SỐ SRJ55
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725034

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2G

 • MM# 999ZPH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ56
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726194

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2LG

 • MM# 999ZPJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ57
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725378

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40I2G

 • MM# 999ZPK
 • Mã THÔNG SỐ SRJ58
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725219745129

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C3G

 • MM# 999ZPM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ59
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725073

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3G

 • MM# 999ZPN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5A
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725610

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3LG

 • MM# 999ZPP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5B
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725879745333

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C1G

 • MM# 999ZPR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5C
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726255

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2LG

 • MM# 999ZPT
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5D
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725346

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3G

 • MM# 999ZPV
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5E
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725091

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C4G

 • MM# 999ZPW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5F
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725454

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3G

 • MM# 999ZPX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726086

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3LG

 • MM# 999ZPZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5H
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726134

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C1G

 • MM# 999ZR0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5J
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726057

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40I2G

 • MM# 999ZR2
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5K
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725163

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2LG

 • MM# 999ZR3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5L
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725339

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45I2G

 • MM# 999ZR4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5M
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726282

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3G

 • MM# 999ZR6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5P
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725839

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C1G

 • MM# 999ZR7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5Q
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725078

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C3G

 • MM# 999ZR8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5R
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725898

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3LG

 • MM# 999ZRA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5T
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724846

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I4G

 • MM# 999ZRC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5U
 • Mã đặt hàng 5SGXMA5N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724290

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2N

 • MM# 969025
 • Mã THÔNG SỐ SR7KL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691860

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1N

 • MM# 969026
 • Mã THÔNG SỐ SR7KK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692328

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3L

 • MM# 969028
 • Mã THÔNG SỐ SR7KM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693864

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2LN

 • MM# 969029
 • Mã THÔNG SỐ SR7KQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694941

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4N

 • MM# 969031
 • Mã THÔNG SỐ SR7KS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692669

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3N

 • MM# 969037
 • Mã THÔNG SỐ SR7KV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700591

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3N

 • MM# 969039
 • Mã THÔNG SỐ SR7L0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692034

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3LN

 • MM# 969041
 • Mã THÔNG SỐ SR7KZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697720

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4N

 • MM# 969749
 • Mã THÔNG SỐ SR85V
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694935

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LN

 • MM# 969867
 • Mã THÔNG SỐ SR899
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692978

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3N

 • MM# 969868
 • Mã THÔNG SỐ SR89A
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701026

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2L

 • MM# 969869
 • Mã THÔNG SỐ SR89B
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695628

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3L

 • MM# 969870
 • Mã THÔNG SỐ SR89C
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699914

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3N

 • MM# 969871
 • Mã THÔNG SỐ SR89D
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700676

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LN

 • MM# 969872
 • Mã THÔNG SỐ SR89E
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701206

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3N

 • MM# 969874
 • Mã THÔNG SỐ SR89F
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697951

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2N

 • MM# 969877
 • Mã THÔNG SỐ SR89J
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692713

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LN

 • MM# 969884
 • Mã THÔNG SỐ SR89R
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692977

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3N

 • MM# 969898
 • Mã THÔNG SỐ SR8A4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691980

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3N

 • MM# 969900
 • Mã THÔNG SỐ SR8A6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691910

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3L

 • MM# 969901
 • Mã THÔNG SỐ SR8A7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701424

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2N

 • MM# 969910
 • Mã THÔNG SỐ SR8AG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701629

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2LN

 • MM# 970025
 • Mã THÔNG SỐ SR8C6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702276

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2L

 • MM# 970375
 • Mã THÔNG SỐ SR8NF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697778

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2N

 • MM# 970379
 • Mã THÔNG SỐ SR8NK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692704

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LN

 • MM# 970550
 • Mã THÔNG SỐ SR8SZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702554

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2L

 • MM# 970746
 • Mã THÔNG SỐ SR8YR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5H2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693456

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3L

 • MM# 970747
 • Mã THÔNG SỐ SR8YS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697847

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3N

 • MM# 970748
 • Mã THÔNG SỐ SR8YT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696871

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2N

 • MM# 970758
 • Mã THÔNG SỐ SR8Z3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702552

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2N

 • MM# 970760
 • Mã THÔNG SỐ SR8Z5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691692

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2L

 • MM# 970762
 • Mã THÔNG SỐ SR8Z7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692279

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4N

 • MM# 970770
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA5N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702588

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR89R

SRHZP

SRHZN

SRHZM

SRHZL

SRHZK

SRHZ8

SR89F

SRHZ7

SR89E

SR8ZF

SRHZ6

SR89D

SRHZ5

SR89C

SR89B

SR89A

SR89J

SRHZ9

SR8Z7

SR8YT

SR8Z5

SR8YS

SR8YR

SR8Z3

SR899

SRHL9

SRHL8

SRHL7

SRHL6

SRHL5

SRHL4

SRHL3

SRHL2

SRHL1

SRHKM

SRHKL

SRHZT

SRHZS

SRHZR

SRHZQ

SRHVH

SR85V

SRHVG

SRHUS

SRHV4

SRHUR

SRHV3

SRHUQ

SRHV2

SRHUP

SRHV1

SRHUN

SRHUM

SRHUL

SRHUY

SRHUX

SRHUW

SRHUV

SRHUU

SRHV6

SRHUT

SRHV5

SRHUK

SRHTR

SRHU3

SRHTQ

SRHU2

SRHU1

SRHU9

SRHU8

SRHU7

SRHU6

SRHU5

SRHTS

SRHU4

SRHWG

SRHVQ

SRHVP

SRHVN

SRHVM

SRJ5B

SRJ5C

SRJ5D

SRJ5E

SRJ5F

SRJ5G

SRJ5H

SRJ5A

SRJ52

SRJ53

SRJ54

SRJ55

SRJ56

SRJ57

SRJ58

SRJ59

SRJ50

SRJ51

SR8AG

SR8A7

SR8A6

SR8A4

SR8SZ

SRJ5R

SRJ5T

SRJ5U

SRJ5J

SRJ5K

SRJ5L

SR8C6

SRJ5M

SRJ5P

SRJ5Q

SR8NK

SRJ1A

SRJ1B

SRJ1C

SR8NF

SRJ1D

SRHMT

SRJ1E

SRHND

SRJ0U

SRJ16

SRHNC

SRJ0V

SRJ0W

SRJ18

SRJ19

SR7KZ

SRHMK

SRHMJ

SRJ0N

SRHMH

SRJ0P

SR7KV

SRHMG

SRJ0Q

SRHMF

SRJ0R

SRHME

SRJ0S

SR7KS

SRHMD

SRJ0T

SRHMS

SRHMR

SRHMQ

SRHMP

SRHMN

SRHMM

SRHML

SRHLX

SRHLW

SRHLV

SRHM7

SRJ0A

SRHLU

SRHM6

SRHLT

SRHM5

SRHLS

SRHMC

SRJ05

SR7KQ

SRHMB

SRJ06

SRHMA

SRJ07

SR7L0

SRJ08

SRJ09

SR7KM

SR7KL

SR7KK

SRJ03

SRJ04

SRHLR

SRHM3

SRHM2

SRHM0

SRHP9

SRHP8

SRHP7

SRHPB

SRHPA

SRHP6

SRHP5

SRHP4

SRHP3

SRHP2

SRHP1

SRHP0

SRHNZ

SRHNX

SRHNW

SRHNV

SRHNU

SRHNL

SRHNK

SRHNJ

SRHNH

SRHNG

SRHNF

SRHNE

SRHNT

SRJ1F

SRJ1G

SRJ1J

SRJ1K

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.