Stratix® V 5SGXA7 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2G

 • MM# 999XZV
 • Mã THÔNG SỐ SRHPC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726244

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2LG

 • MM# 999XZW
 • Mã THÔNG SỐ SRHPD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725862

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LG

 • MM# 999XZX
 • Mã THÔNG SỐ SRHPE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697784

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C4G

 • MM# 999XZZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHPF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725009

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3LG

 • MM# 999Z00
 • Mã THÔNG SỐ SRHPG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725770

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C1G

 • MM# 999Z02
 • Mã THÔNG SỐ SRHPH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725440

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1G

 • MM# 999Z03
 • Mã THÔNG SỐ SRHPJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724860

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2G

 • MM# 999Z04
 • Mã THÔNG SỐ SRHPK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725287

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4G

 • MM# 999Z05
 • Mã THÔNG SỐ SRHPL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725595

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2LG

 • MM# 999Z06
 • Mã THÔNG SỐ SRHPM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726298

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3LG

 • MM# 999Z07
 • Mã THÔNG SỐ SRHPN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725939

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1G

 • MM# 999Z08
 • Mã THÔNG SỐ SRHPP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726286

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2G

 • MM# 999Z09
 • Mã THÔNG SỐ SRHPQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726153

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I4G

 • MM# 999Z0A
 • Mã THÔNG SỐ SRHPR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726280

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2LG

 • MM# 999Z0D
 • Mã THÔNG SỐ SRHPS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725629

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40I2G

 • MM# 999Z0G
 • Mã THÔNG SỐ SRHPU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725327

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C3G

 • MM# 999Z0H
 • Mã THÔNG SỐ SRHPV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725599

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C1G

 • MM# 999Z0J
 • Mã THÔNG SỐ SRHPW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724818

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2LG

 • MM# 999Z0K
 • Mã THÔNG SỐ SRHPX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724910

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40I2G

 • MM# 999Z0L
 • Mã THÔNG SỐ SRHPY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725932

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2G

 • MM# 999Z0M
 • Mã THÔNG SỐ SRHPZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724977

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2G

 • MM# 999Z0N
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724768

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2G

 • MM# 999Z0P
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694422745542

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2LG

 • MM# 999Z0T
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725685

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3G

 • MM# 999Z0V
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725873745994

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2G

 • MM# 999Z0W
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725243

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3G

 • MM# 999Z0X
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725502

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3G

 • MM# 999Z10
 • Mã THÔNG SỐ SRHQ7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725225

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3G

 • MM# 999Z1R
 • Mã THÔNG SỐ SRHQU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725120

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3LG

 • MM# 999Z1T
 • Mã THÔNG SỐ SRHQV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725490

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C1G

 • MM# 999Z1V
 • Mã THÔNG SỐ SRHQW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725615

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2G

 • MM# 999Z1W
 • Mã THÔNG SỐ SRHQX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724875

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C1G

 • MM# 999Z1X
 • Mã THÔNG SỐ SRHQY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725139

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I2G

 • MM# 999Z20
 • Mã THÔNG SỐ SRHQZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725471

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C1G

 • MM# 999Z21
 • Mã THÔNG SỐ SRHR0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726036

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2G

 • MM# 999Z22
 • Mã THÔNG SỐ SRHR1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726061

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2LG

 • MM# 999Z23
 • Mã THÔNG SỐ SRHR2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725001

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3LG

 • MM# 999Z2G
 • Mã THÔNG SỐ SRHRC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725511

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2G

 • MM# 999Z2J
 • Mã THÔNG SỐ SRHRE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725002

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LG

 • MM# 999Z2K
 • Mã THÔNG SỐ SRHRF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724934

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2G

 • MM# 999Z5Z
 • Mã THÔNG SỐ SRHTT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726241

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35I2G

 • MM# 999Z63
 • Mã THÔNG SỐ SRHTU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725390

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3G

 • MM# 999Z64
 • Mã THÔNG SỐ SRHTV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725118

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3G

 • MM# 999Z65
 • Mã THÔNG SỐ SRHTW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725728

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2G

 • MM# 999Z66
 • Mã THÔNG SỐ SRHTX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726296

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LG

 • MM# 999Z67
 • Mã THÔNG SỐ SRHTY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725190

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35I2G

 • MM# 999Z68
 • Mã THÔNG SỐ SRHTZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725864

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C1G

 • MM# 999Z69
 • Mã THÔNG SỐ SRHU0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725499

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2LG

 • MM# 999Z6R
 • Mã THÔNG SỐ SRHUA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725708

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C3G

 • MM# 999Z6T
 • Mã THÔNG SỐ SRHUB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725556

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2LG

 • MM# 999Z6V
 • Mã THÔNG SỐ SRHUC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724862

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C3G

 • MM# 999Z6X
 • Mã THÔNG SỐ SRHUD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725033

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C4G

 • MM# 999Z6Z
 • Mã THÔNG SỐ SRHUE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725331

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3LG

 • MM# 999Z70
 • Mã THÔNG SỐ SRHUF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726094

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2G

 • MM# 999Z72
 • Mã THÔNG SỐ SRHUG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726071

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3G

 • MM# 999Z73
 • Mã THÔNG SỐ SRHUH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724772744799

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4G

 • MM# 999Z74
 • Mã THÔNG SỐ SRHUJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725632

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2G

 • MM# 999Z82
 • Mã THÔNG SỐ SRHV7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726108

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C1G

 • MM# 999Z83
 • Mã THÔNG SỐ SRHV8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725779

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2G

 • MM# 999Z84
 • Mã THÔNG SỐ SRHV9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725227

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3G

 • MM# 999Z87
 • Mã THÔNG SỐ SRHVB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725352

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C3G

 • MM# 999Z8A
 • Mã THÔNG SỐ SRHVD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724978

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2G

 • MM# 999Z8D
 • Mã THÔNG SỐ SRHVE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724797

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C4G

 • MM# 999Z8F
 • Mã THÔNG SỐ SRHVF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724363

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C1G

 • MM# 999Z8W
 • Mã THÔNG SỐ SRHVR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725955

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2LG

 • MM# 999Z8Z
 • Mã THÔNG SỐ SRHVS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725195

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2G

 • MM# 999Z90
 • Mã THÔNG SỐ SRHVT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725723

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2LG

 • MM# 999Z91
 • Mã THÔNG SỐ SRHVU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725658

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C3G

 • MM# 999Z92
 • Mã THÔNG SỐ SRHVV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725027

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2LG

 • MM# 999Z93
 • Mã THÔNG SỐ SRHVW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725681

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3G

 • MM# 999Z94
 • Mã THÔNG SỐ SRHVX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725854

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C4G

 • MM# 999Z96
 • Mã THÔNG SỐ SRHVY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726151

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I4G

 • MM# 999Z97
 • Mã THÔNG SỐ SRHVZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725372

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2G

 • MM# 999ZA8
 • Mã THÔNG SỐ SRHWS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695260

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C3G

 • MM# 999ZAA
 • Mã THÔNG SỐ SRHWT
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725845

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3G

 • MM# 999ZAC
 • Mã THÔNG SỐ SRHWU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725980

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2LG

 • MM# 999ZAD
 • Mã THÔNG SỐ SRHWV
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725076

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1G

 • MM# 999ZAF
 • Mã THÔNG SỐ SRHWW
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726133

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2G

 • MM# 999ZAV
 • Mã THÔNG SỐ SRHX6
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696315

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2G

 • MM# 999ZAW
 • Mã THÔNG SỐ SRHX7
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726322

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZAZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHX8
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725519

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C1G

 • MM# 999ZC0
 • Mã THÔNG SỐ SRHX9
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725801

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40I2G

 • MM# 999ZC1
 • Mã THÔNG SỐ SRHXA
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725503

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2G

 • MM# 999ZC2
 • Mã THÔNG SỐ SRHXB
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724937

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2G

 • MM# 999ZC4
 • Mã THÔNG SỐ SRHXD
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725739

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2LG

 • MM# 999ZC5
 • Mã THÔNG SỐ SRHXE
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725396

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C4G

 • MM# 999ZCJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHXQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725057

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3G

 • MM# 999ZCK
 • Mã THÔNG SỐ SRHXR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725635

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C3G

 • MM# 999ZDK
 • Mã THÔNG SỐ SRHYF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726141

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2G

 • MM# 999ZDL
 • Mã THÔNG SỐ SRHYG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702254

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3G

 • MM# 999ZDM
 • Mã THÔNG SỐ SRHYH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724779

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3G

 • MM# 999ZDN
 • Mã THÔNG SỐ SRHYJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725696745549

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZDP
 • Mã THÔNG SỐ SRHYK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725850746199

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZDR
 • Mã THÔNG SỐ SRHYL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725991

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3G

 • MM# 999ZDT
 • Mã THÔNG SỐ SRHYM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724953

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4G

 • MM# 999ZDV
 • Mã THÔNG SỐ SRHYN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725863

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZDX
 • Mã THÔNG SỐ SRHYP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725732

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2G

 • MM# 999ZFP
 • Mã THÔNG SỐ SRHZA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725568

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZFT
 • Mã THÔNG SỐ SRHZC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725218

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2G

 • MM# 999ZFV
 • Mã THÔNG SỐ SRHZD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725377

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3G

 • MM# 999ZFW
 • Mã THÔNG SỐ SRHZE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725355

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C3G

 • MM# 999ZFX
 • Mã THÔNG SỐ SRHZF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725874

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4G

 • MM# 999ZFZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHZG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726095

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZG0
 • Mã THÔNG SỐ SRHZH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725121

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2G

 • MM# 999ZH3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0B
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725247

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35I2G

 • MM# 999ZH4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0C
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724864

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2G

 • MM# 999ZH5
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0D
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725308

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40I2G

 • MM# 999ZH6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0E
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726301745031

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1G

 • MM# 999ZH8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0F
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726148745767

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2G

 • MM# 999ZH9
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725112

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3G

 • MM# 999ZHA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0H
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724989

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3G

 • MM# 999ZHC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0J
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725165

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3LG

 • MM# 999ZHD
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0K
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726243

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2LG

 • MM# 999ZHF
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0L
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725856

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I4G

 • MM# 999ZHG
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0M
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726149

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2G

 • MM# 999ZHW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0X
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725500

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2G

 • MM# 999ZHX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725885

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2G

 • MM# 999ZHZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ0Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725268

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I2G

 • MM# 999ZJ0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ10
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725437

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3G

 • MM# 999ZJ3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ12
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725182

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2G

 • MM# 999ZJ4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ13
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725201

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C3G

 • MM# 999ZJ6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ14
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726070

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3G

 • MM# 999ZJ7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ15
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726005

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3LG

 • MM# 999ZJR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1L
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696397

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3G

 • MM# 999ZJV
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1N
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695907746403

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C4G

 • MM# 999ZJW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1P
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694485

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2G

 • MM# 999ZJX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1Q
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725717

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LG

 • MM# 999ZJZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1R
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725433

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4G

 • MM# 999ZK0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ1S
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726020

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C1G

 • MM# 999ZKG
 • Mã THÔNG SỐ SRJ24
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725783

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2LG

 • MM# 999ZKH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ25
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725148744956

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2G

 • MM# 999ZKJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ26
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694212

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2G

 • MM# 999ZL7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2Q
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726077

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3LG

 • MM# 999ZL8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2R
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724892

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2G

 • MM# 999ZL9
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2S
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725946

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3G

 • MM# 999ZLA
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2T
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725167

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3LG

 • MM# 999ZLC
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2U
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726289

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2G

 • MM# 999ZLD
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2V
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726252

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3G

 • MM# 999ZLF
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2W
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725648

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3G

 • MM# 999ZLH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2X
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725173

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4G

 • MM# 999ZLJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ2Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724802

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2G

 • MM# 999ZLZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ38
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725444

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C4G

 • MM# 999ZM0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ39
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725922

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3LG

 • MM# 999ZM1
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3A
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725549

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1G

 • MM# 999ZM2
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3B
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725295

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C3G

 • MM# 999ZM3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3C
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725967

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZM4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3D
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725785

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3G

 • MM# 999ZM5
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3E
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725680

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I4G

 • MM# 999ZM6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3F
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726177

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZM7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726297

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3G

 • MM# 999ZM9
 • Mã THÔNG SỐ SRJ3H
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725040

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2LG

 • MM# 999ZRF
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5V
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724935

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3LG

 • MM# 999ZRG
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5W
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725340

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3G

 • MM# 999ZRH
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5X
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725516

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I4G

 • MM# 999ZRJ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725332

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C1G

 • MM# 999ZRK
 • Mã THÔNG SỐ SRJ5Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726316

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C1G

 • MM# 999ZRL
 • Mã THÔNG SỐ SRJ60
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725141

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2LG

 • MM# 999ZRM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ61
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725880

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C3G

 • MM# 999ZRN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ62
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725300

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2LG

 • MM# 999ZRP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ63
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725636

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2LG

 • MM# 999ZRR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ64
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724789

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LG

 • MM# 999ZRV
 • Mã THÔNG SỐ SRJ65
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726135

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZRW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ66
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724898

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2G

 • MM# 999ZRX
 • Mã THÔNG SỐ SRJ67
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724976

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C4G

 • MM# 999ZRZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ68
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725835

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C3G

 • MM# 999ZT0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ69
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725925746477

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3G

 • MM# 999ZT1
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6A
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725758

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C1G

 • MM# 999ZT3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6C
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726001

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZT4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6D
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725630

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1G

 • MM# 999ZT7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6F
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726221

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2G

 • MM# 999ZT8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ6G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725587

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C1G

 • MM# 999ZV2
 • Mã THÔNG SỐ SRJ72
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692117

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2LG

 • MM# 999ZV3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ73
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725356

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3G

 • MM# 999ZV4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ74
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725834

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LG

 • MM# 999ZV5
 • Mã THÔNG SỐ SRJ75
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725497

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4G

 • MM# 999ZV6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ76
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725858

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2LG

 • MM# 999ZV7
 • Mã THÔNG SỐ SRJ77
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725612

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35I2G

 • MM# 999ZV8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ78
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725633

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3GYY

 • MM# 99A53A
 • Mã THÔNG SỐ SRK39
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35I3GYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725334746367

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2

 • MM# 969040
 • Mã THÔNG SỐ SR7L1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700493

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35M4

 • MM# 969047
 • Mã THÔNG SỐ SR7L6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 809780813827

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2

 • MM# 969049
 • Mã THÔNG SỐ SR7LA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700706

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3N

 • MM# 969050
 • Mã THÔNG SỐ SR7L8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701684

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3

 • MM# 969052
 • Mã THÔNG SỐ SR7LD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701475

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LN

 • MM# 969053
 • Mã THÔNG SỐ SR7LB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697679

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2N

 • MM# 969054
 • Mã THÔNG SỐ SR7LF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697047

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2N

 • MM# 969057
 • Mã THÔNG SỐ SR7LG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695989745266

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LN

 • MM# 969079
 • Mã THÔNG SỐ SR7LN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694414

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4N

 • MM# 969224
 • Mã THÔNG SỐ SR7RD
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700664

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1N

 • MM# 969225
 • Mã THÔNG SỐ SR7RG
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696172

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4N

 • MM# 969228
 • Mã THÔNG SỐ SR7RK
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701021

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2LN

 • MM# 969234
 • Mã THÔNG SỐ SR7RR
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694933

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1N

 • MM# 969235
 • Mã THÔNG SỐ SR7RQ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701373

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2N

 • MM# 969237
 • Mã THÔNG SỐ SR7RS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692494744409

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3N

 • MM# 969333
 • Mã THÔNG SỐ SR7UN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700412

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2N

 • MM# 969338
 • Mã THÔNG SỐ SR7UT
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699339

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2

 • MM# 969342
 • Mã THÔNG SỐ SR7UU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698010

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3

 • MM# 969344
 • Mã THÔNG SỐ SR7UX
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699274

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3

 • MM# 969346
 • Mã THÔNG SỐ SR7UZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691569

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1N

 • MM# 969886
 • Mã THÔNG SỐ SR89T
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702809

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LN

 • MM# 969891
 • Mã THÔNG SỐ SR89Y
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700111

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LN

 • MM# 970023
 • Mã THÔNG SỐ SR8C4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701366

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2L

 • MM# 970108
 • Mã THÔNG SỐ SR8EM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699789

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3N

 • MM# 970111
 • Mã THÔNG SỐ SR8EQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695052

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2N

 • MM# 970113
 • Mã THÔNG SỐ SR8ES
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701484745078

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3L

 • MM# 970117
 • Mã THÔNG SỐ SR8EW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698282

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4N

 • MM# 970119
 • Mã THÔNG SỐ SR8EY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694964

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40M4

 • MM# 970120
 • Mã THÔNG SỐ SR8EZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 809780

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LN

 • MM# 970121
 • Mã THÔNG SỐ SR8F0
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700717

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2

 • MM# 970122
 • Mã THÔNG SỐ SR8F1
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F45I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693595

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4

 • MM# 970132
 • Mã THÔNG SỐ SR8FA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695115

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3N

 • MM# 970133
 • Mã THÔNG SỐ SR8FB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702644

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4

 • MM# 970255
 • Mã THÔNG SỐ SR8JX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700958

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2L

 • MM# 970773
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7H3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695669

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1

 • MM# 970779
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695483

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1N

 • MM# 970780
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693206

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3

 • MM# 970783
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698381

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3L

 • MM# 970784
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696474

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2L

 • MM# 970785
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695081

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3

 • MM# 970786
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692373

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4N

 • MM# 970788
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694248

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2

 • MM# 970789
 • Mã THÔNG SỐ SR8ZZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA7N1F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692210

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LN

 • MM# 970804
 • Mã THÔNG SỐ SR90E
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698553

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3

 • MM# 970806
 • Mã THÔNG SỐ SR90G
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7H3F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696060

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1N

 • MM# 970809
 • Mã THÔNG SỐ SR90K
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695118

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3

 • MM# 970811
 • Mã THÔNG SỐ SR90M
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700587

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2

 • MM# 970813
 • Mã THÔNG SỐ SR90P
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699735

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LN

 • MM# 970814
 • Mã THÔNG SỐ SR90Q
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698173746661

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2

 • MM# 970815
 • Mã THÔNG SỐ SR90R
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7K3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691871

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2LN

 • MM# 970816
 • Mã THÔNG SỐ SR90S
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701872

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2N

 • MM# 970817
 • Mã THÔNG SỐ SR90T
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700383745775

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1N

 • MM# 970818
 • Mã THÔNG SỐ SR90U
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N2F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702151

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LN

 • MM# 970822
 • Mã THÔNG SỐ SR90Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700100

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4N

 • MM# 970823
 • Mã THÔNG SỐ SR90Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMA7N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699805

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRHZH

SR8ZW

SRHZG

SR8ZV

SRHZF

SR89T

SR8ZU

SRHZE

SR8ZT

SRHZD

SRHZC

SR8ZR

SR8ZQ

SRHZA

SR89Y

SR8ZZ

SR8ZY

SRHYP

SR8ZJ

SRHYG

SRHYF

SRHYN

SRHYM

SRHYL

SRHYK

SRHYJ

SRHYH

SRHXR

SRHXQ

SR8JX

SRHVD

SR8FB

SRHVB

SR8FA

SRHVF

SRHVE

SR8ES

SR8EQ

SR8F1

SR8F0

SR8EM

SR8EZ

SR8EY

SRHV9

SR8EW

SRHV8

SRHV7

SRHUC

SRHUB

SRHUA

SRHUJ

SRHUH

SRHUG

SRHUF

SRHUE

SRHUD

SRHU0

SRHTZ

SRHTY

SRHTX

SRHTW

SRHTV

SRHTU

SRHTT

SRHXE

SRHXD

SRHXB

SRHXA

SRHWU

SRHX6

SRHWT

SRHWS

SRHX9

SRHWW

SRHX8

SRHWV

SRHX7

SR7UT

SR7UN

SR7UZ

SR7UX

SR7UU

SRHVT

SRHVS

SRHVR

SRHVZ

SRHVY

SRHVX

SRHVW

SRHVV

SRHVU

SRHQZ

SRHQY

SRHQX

SRHRF

SRHRE

SRHRC

SRHR0

SRHQW

SRHQV

SRHQU

SRHR2

SRHR1

SRHPZ

SRHPY

SRHPX

SRHPW

SRHPN

SRHPM

SRHPL

SRHPK

SRHPJ

SRHPH

SRHPG

SRHPV

SRHQ7

SRJ3H

SRHPU

SRHQ5

SRHPS

SRHQ4

SRHPR

SRHQ3

SRHPQ

SRHQ2

SRHPP

SRHQ1

SRHQ0

SR7RQ

SR7RK

SR7RS

SR7RR

SRJ74

SRJ75

SRJ76

SRJ77

SRJ78

SR7RG

SR7RD

SRJ72

SRJ73

SRJ6C

SRJ6D

SRJ6F

SRJ6G

SRJ5Z

SRJ6A

SRJ63

SRJ64

SRJ65

SRJ66

SRJ5V

SRJ67

SRJ5W

SRJ68

SRJ5X

SRJ69

SRJ5Y

SR8C4

SRJ60

SRJ61

SRJ62

SR7LG

SR7LF

SR7LD

SRK39

SRJ0X

SRJ0Y

SR7LN

SRJ0Z

SRJ10

SR7L8

SRJ12

SR7L6

SRJ13

SRJ14

SRJ15

SRJ0E

SR7LB

SRJ0F

SR7LA

SRJ0G

SRJ0H

SRJ0J

SRJ0K

SRJ0L

SRJ0B

SRJ0C

SRJ0D

SR7L1

SRJ3A

SRJ3B

SRJ3C

SRJ3D

SRJ3E

SRJ3F

SRJ3G

SRHPF

SRJ2W

SRJ38

SRHPE

SRJ2X

SRJ39

SRHPD

SRJ2Y

SRHPC

SRJ2Q

SR90Z

SRJ2R

SR90Y

SRJ2S

SRJ2T

SRJ2U

SRJ2V

SR90M

SR90K

SR90G

SR90U

SR90T

SR90S

SR90R

SR90Q

SR90P

SRJ1N

SRJ1P

SRJ1Q

SRJ1R

SRJ1S

SRJ24

SRJ25

SRJ26

SR90E

SRJ1L

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.