Stratix® V 5SGXB9 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R1H43C2G

 • MM# 99A1MT
 • Mã THÔNG SỐ SRJL5
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R1H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725990

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R1H43C2LG

 • MM# 99A1MV
 • Mã THÔNG SỐ SRJL6
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R1H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724981

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R1H43I2G

 • MM# 99A1MW
 • Mã THÔNG SỐ SRJL7
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R1H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725704

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43C2G

 • MM# 99A1MX
 • Mã THÔNG SỐ SRJL8
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726307

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43C2LG

 • MM# 99A1MZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJL9
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725575

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43C3G

 • MM# 99A1N0
 • Mã THÔNG SỐ SRJLA
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725653

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I2G

 • MM# 99A1N1
 • Mã THÔNG SỐ SRJLB
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726010

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I2LG

 • MM# 99A1N2
 • Mã THÔNG SỐ SRJLC
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726326

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I3G

 • MM# 99A1N3
 • Mã THÔNG SỐ SRJLD
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725312

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I3LG

 • MM# 99A1N5
 • Mã THÔNG SỐ SRJLE
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R2H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725649

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C2G

 • MM# 99A1N6
 • Mã THÔNG SỐ SRJLF
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725266

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C2LG

 • MM# 99A1N7
 • Mã THÔNG SỐ SRJLG
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725244

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C3G

 • MM# 99A1N8
 • Mã THÔNG SỐ SRJLH
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725103

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C4G

 • MM# 99A1N9
 • Mã THÔNG SỐ SRJLJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725647

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I3G

 • MM# 99A1NA
 • Mã THÔNG SỐ SRJLK
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725311

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I3LG

 • MM# 99A1NC
 • Mã THÔNG SỐ SRJLL
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724823

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I4G

 • MM# 99A1ND
 • Mã THÔNG SỐ SRJLM
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725550

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43C2G

 • MM# 99A1TV
 • Mã THÔNG SỐ SRJP6
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R1H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724870

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43C2LG

 • MM# 99A1TW
 • Mã THÔNG SỐ SRJP7
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R1H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725005

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43I2G

 • MM# 99A1TX
 • Mã THÔNG SỐ SRJP8
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R1H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725698

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43C2G

 • MM# 99A1TZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJP9
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726069744237

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43C2LG

 • MM# 99A1V0
 • Mã THÔNG SỐ SRJPA
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724799

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43C3G

 • MM# 99A1V2
 • Mã THÔNG SỐ SRJPB
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726309

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I2G

 • MM# 99A1V3
 • Mã THÔNG SỐ SRJPC
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43I2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725865

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I2LG

 • MM# 99A1V4
 • Mã THÔNG SỐ SRJPD
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725309

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I3G

 • MM# 99A1V5
 • Mã THÔNG SỐ SRJPE
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726268

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C2G

 • MM# 99A1V7
 • Mã THÔNG SỐ SRJPG
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43C2G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725520

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C2LG

 • MM# 99A1V8
 • Mã THÔNG SỐ SRJPH
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43C2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726030

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C3G

 • MM# 99A1V9
 • Mã THÔNG SỐ SRJPJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725386

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C4G

 • MM# 99A1VA
 • Mã THÔNG SỐ SRJPK
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725113

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I3G

 • MM# 99A1VC
 • Mã THÔNG SỐ SRJPL
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725223

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I3LG

 • MM# 99A1VD
 • Mã THÔNG SỐ SRJPM
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726305

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I4G

 • MM# 99A1VG
 • Mã THÔNG SỐ SRJPN
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725379

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I3LG

 • MM# 99A237
 • Mã THÔNG SỐ SRJQF
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R2H43I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725508

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I3N

 • MM# 969150
 • Mã THÔNG SỐ SR7P9
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43I3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701878

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43I2N

 • MM# 969261
 • Mã THÔNG SỐ SR7SJ
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R1H43I2N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700726

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I3LN

 • MM# 969262
 • Mã THÔNG SỐ SR7SK
 • Mã đặt hàng 5SGXMB9R3H43I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699846

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C2LN

 • MM# 970502
 • Mã THÔNG SỐ SR8RK
 • Mã đặt hàng 5SGXEB9R3H43C2LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698650

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR8RK

SR7P9

SR7SK

SR7SJ

SRJPG

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.