Stratix® V 5SGXA4 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C1G

 • MM# 999XP5
 • Mã THÔNG SỐ SRHJF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724961

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35I2G

 • MM# 999XP6
 • Mã THÔNG SỐ SRHJG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724897

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C1G

 • MM# 999XP7
 • Mã THÔNG SỐ SRHJH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724944

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2G

 • MM# 999XP8
 • Mã THÔNG SỐ SRHJJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725941

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2LG

 • MM# 999XP9
 • Mã THÔNG SỐ SRHJK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726205

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3G

 • MM# 999XPA
 • Mã THÔNG SỐ SRHJL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725701

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2LG

 • MM# 999XPM
 • Mã THÔNG SỐ SRHJU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725711

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2LG

 • MM# 999XPN
 • Mã THÔNG SỐ SRHJV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726273

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C3G

 • MM# 999XPP
 • Mã THÔNG SỐ SRHJW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725205

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3G

 • MM# 999XPR
 • Mã THÔNG SỐ SRHJX
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725931

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3LG

 • MM# 999XPT
 • Mã THÔNG SỐ SRHJY
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725768

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2G

 • MM# 999XPW
 • Mã THÔNG SỐ SRHJZ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726117

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C1G

 • MM# 999XR0
 • Mã THÔNG SỐ SRHK2
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726082

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C1G

 • MM# 999XR1
 • Mã THÔNG SỐ SRHK3
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725455

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2LG

 • MM# 999XR2
 • Mã THÔNG SỐ SRHK4
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725146

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3LG

 • MM# 999XR3
 • Mã THÔNG SỐ SRHK5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726092

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3G

 • MM# 999XR5
 • Mã THÔNG SỐ SRHK8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726021

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I4G

 • MM# 999XR7
 • Mã THÔNG SỐ SRHK9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726054

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3LG

 • MM# 999XR8
 • Mã THÔNG SỐ SRHKA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724899

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3LG

 • MM# 999XRT
 • Mã THÔNG SỐ SRHKQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724821

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2LG

 • MM# 999XRV
 • Mã THÔNG SỐ SRHKR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725296

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C3G

 • MM# 999XRW
 • Mã THÔNG SỐ SRHKS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725913

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4G

 • MM# 999XRX
 • Mã THÔNG SỐ SRHKT
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726284

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C1G

 • MM# 999XRZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHKU
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724890

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C1G

 • MM# 999XT0
 • Mã THÔNG SỐ SRHKV
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725809

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2G

 • MM# 999XT2
 • Mã THÔNG SỐ SRHKW
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724959

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2LG

 • MM# 999XTL
 • Mã THÔNG SỐ SRHLB
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724832

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40I2G

 • MM# 999XTM
 • Mã THÔNG SỐ SRHLC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725793

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C3G

 • MM# 999XTN
 • Mã THÔNG SỐ SRHLD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726008745955

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C3G

 • MM# 999XTP
 • Mã THÔNG SỐ SRHLE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725147

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2G

 • MM# 999XTT
 • Mã THÔNG SỐ SRHLF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725430

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C3G

 • MM# 999XTV
 • Mã THÔNG SỐ SRHLG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725084

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C4G

 • MM# 999XTW
 • Mã THÔNG SỐ SRHLH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725600

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3G

 • MM# 999XTZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHLK
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724873

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2LG

 • MM# 999XV1
 • Mã THÔNG SỐ SRHLM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726126

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3G

 • MM# 999XV2
 • Mã THÔNG SỐ SRHLN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725127

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C4G

 • MM# 999XV3
 • Mã THÔNG SỐ SRHLP
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725992

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3G

 • MM# 999XV4
 • Mã THÔNG SỐ SRHLQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724883

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I4G

 • MM# 999XVW
 • Mã THÔNG SỐ SRHM9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725228

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2G

 • MM# 999XX7
 • Mã THÔNG SỐ SRHN5
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725366

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2G

 • MM# 999XX8
 • Mã THÔNG SỐ SRHN6
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724960

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2G

 • MM# 999XX9
 • Mã THÔNG SỐ SRHN7
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724876

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C4G

 • MM# 999XXA
 • Mã THÔNG SỐ SRHN8
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725597

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35I2G

 • MM# 999XXC
 • Mã THÔNG SỐ SRHN9
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725861

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2G

 • MM# 999XXF
 • Mã THÔNG SỐ SRHNA
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725709

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2G

 • MM# 999XXW
 • Mã THÔNG SỐ SRHNM
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726087

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2G

 • MM# 999XXX
 • Mã THÔNG SỐ SRHNN
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726313

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2G

 • MM# 999XZ0
 • Mã THÔNG SỐ SRHNQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726231

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2LG

 • MM# 999XZ1
 • Mã THÔNG SỐ SRHNR
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726130

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C3G

 • MM# 999XZ2
 • Mã THÔNG SỐ SRHNS
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725912

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2G

 • MM# 999Z4D
 • Mã THÔNG SỐ SRHSS
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725509

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C3G

 • MM# 999Z4F
 • Mã THÔNG SỐ SRHST
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725875

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I4G

 • MM# 999Z4G
 • Mã THÔNG SỐ SRHSU
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725778

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2LG

 • MM# 999Z4H
 • Mã THÔNG SỐ SRHSV
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725624

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I3G

 • MM# 999Z53
 • Mã THÔNG SỐ SRHT7
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724958

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C1G

 • MM# 999Z55
 • Mã THÔNG SỐ SRHT8
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725442

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2G

 • MM# 999Z56
 • Mã THÔNG SỐ SRHT9
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725554

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2LG

 • MM# 999Z57
 • Mã THÔNG SỐ SRHTA
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726245

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2LG

 • MM# 999Z59
 • Mã THÔNG SỐ SRHTC
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726176

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C4G

 • MM# 999Z5C
 • Mã THÔNG SỐ SRHTD
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692850

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I4G

 • MM# 999Z5D
 • Mã THÔNG SỐ SRHTE
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724954

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C1G

 • MM# 999Z5R
 • Mã THÔNG SỐ SRHTP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725415

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2G

 • MM# 999ZCD
 • Mã THÔNG SỐ SRHXL
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724975

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2LG

 • MM# 999ZCF
 • Mã THÔNG SỐ SRHXM
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726109

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3G

 • MM# 999ZCG
 • Mã THÔNG SỐ SRHXN
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726034

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3LG

 • MM# 999ZCH
 • Mã THÔNG SỐ SRHXP
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725988745529

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2G

 • MM# 999ZCZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHXZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695492746610

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C3G

 • MM# 999ZD0
 • Mã THÔNG SỐ SRHY0
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697305746650

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2G

 • MM# 999ZD1
 • Mã THÔNG SỐ SRHY1
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725593

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2LG

 • MM# 999ZD2
 • Mã THÔNG SỐ SRHY2
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724801

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C4G

 • MM# 999ZD4
 • Mã THÔNG SỐ SRHY3
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726111744349

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2G

 • MM# 999ZD5
 • Mã THÔNG SỐ SRHY4
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725627

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40I2G

 • MM# 999ZD6
 • Mã THÔNG SỐ SRHY5
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725253

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C1G

 • MM# 999ZD7
 • Mã THÔNG SỐ SRHY6
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725962

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C3G

 • MM# 999ZD8
 • Mã THÔNG SỐ SRHY7
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724967

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3G

 • MM# 999ZD9
 • Mã THÔNG SỐ SRHY8
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725319

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C2G

 • MM# 999ZDA
 • Mã THÔNG SỐ SRHY9
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726332

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C1G

 • MM# 999ZDD
 • Mã THÔNG SỐ SRHYB
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725382

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C2G

 • MM# 999ZDF
 • Mã THÔNG SỐ SRHYC
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724815

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C3G

 • MM# 999ZDJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHYE
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726014

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I2G

 • MM# 999ZF9
 • Mã THÔNG SỐ SRHYZ
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724990

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2G

 • MM# 999ZFA
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ0
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725347

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C3G

 • MM# 999ZFC
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ1
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725154

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3LG

 • MM# 999ZFD
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ2
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725131

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C4G

 • MM# 999ZFF
 • Mã THÔNG SỐ SRHZ3
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726166

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2LG

 • MM# 999ZNL
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4H
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725582

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35I2G

 • MM# 999ZNM
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4J
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725111

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C1G

 • MM# 999ZNN
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4K
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726015

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2LG

 • MM# 999ZNP
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4L
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726152

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3LG

 • MM# 999ZNR
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4M
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726276

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C1G

 • MM# 999ZNT
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4N
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 726179

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35I2G

 • MM# 999ZNW
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4P
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 725466

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2LG

 • MM# 999ZNZ
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4R
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725439

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3G

 • MM# 999ZP0
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4S
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724303

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C2G

 • MM# 999ZP1
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4T
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725180

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3G

 • MM# 999ZP2
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4U
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725694

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I4G

 • MM# 999ZP3
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4V
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725217

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2G

 • MM# 999ZP4
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4W
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725631

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C3G

 • MM# 999ZP5
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4X
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725603

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3G

 • MM# 999ZP6
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4Y
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 726229

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3LG

 • MM# 999ZP8
 • Mã THÔNG SỐ SRJ4Z
 • Mã đặt hàng 5SGXMA4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725185

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2G

 • MM# 999ZV9
 • Mã THÔNG SỐ SRJ7A
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724298

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3N

 • MM# 969022
 • Mã THÔNG SỐ SR7KF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700921

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3N

 • MM# 969023
 • Mã THÔNG SỐ SR7KJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699522

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2N

 • MM# 969024
 • Mã THÔNG SỐ SR7KH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702845746111

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C1N

 • MM# 969742
 • Mã THÔNG SỐ SR85N
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701631

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40I2N

 • MM# 969743
 • Mã THÔNG SỐ SR85P
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693095

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2L

 • MM# 969744
 • Mã THÔNG SỐ SR85Q
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692270

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2LN

 • MM# 969745
 • Mã THÔNG SỐ SR85R
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693638745922

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2L

 • MM# 969746
 • Mã THÔNG SỐ SR85S
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697080

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C4N

 • MM# 969747
 • Mã THÔNG SỐ SR85T
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694543

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2LN

 • MM# 969854
 • Mã THÔNG SỐ SR88W
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693023

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C4N

 • MM# 969855
 • Mã THÔNG SỐ SR88X
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696103

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3L

 • MM# 969856
 • Mã THÔNG SỐ SR88Y
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697517

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3N

 • MM# 969857
 • Mã THÔNG SỐ SR88Z
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695390

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4N

 • MM# 969859
 • Mã THÔNG SỐ SR891
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695065

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2L

 • MM# 969861
 • Mã THÔNG SỐ SR893
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701947

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3LN

 • MM# 969863
 • Mã THÔNG SỐ SR895
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699207

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I4

 • MM# 969865
 • Mã THÔNG SỐ SR897
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693198

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2L

 • MM# 970733
 • Mã THÔNG SỐ SR8YC
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699880

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3L

 • MM# 970734
 • Mã THÔNG SỐ SR8YD
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700588

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2LN

 • MM# 970735
 • Mã THÔNG SỐ SR8YE
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701891

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2L

 • MM# 970736
 • Mã THÔNG SỐ SR8YF
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695868

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C3N

 • MM# 970737
 • Mã THÔNG SỐ SR8YG
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696907

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2LN

 • MM# 970738
 • Mã THÔNG SỐ SR8YH
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695146

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2N

 • MM# 970739
 • Mã THÔNG SỐ SR8YJ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697364

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C3N

 • MM# 970741
 • Mã THÔNG SỐ SR8YL
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692994

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C3N

 • MM# 970745
 • Mã THÔNG SỐ SR8YQ
 • Mã đặt hàng 5SGXEA4K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692692

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRJ4Y

SRJ4Z

SRJ4R

SRJ4S

SRJ4T

SRJ4U

SRHZ3

SRJ4V

SRHZ2

SRJ4W

SRHZ1

SRJ4X

SRJ4J

SRJ4K

SRJ4L

SRJ4M

SRHYZ

SRJ4N

SRJ4P

SR897

SR895

SRHYE

SR893

SRHYC

SRHYB

SR891

SR8YQ

SRJ4H

SRHZ0

SR88Z

SR88Y

SR88X

SR88W

SR8YG

SRHY7

SR8YF

SRHY6

SR8YE

SRHY5

SR8YD

SRHY4

SR8YC

SRHY3

SRHY2

SRHXP

SRHY1

SRHY0

SR8YL

SRHXZ

SR8YJ

SRHY9

SR8YH

SRHY8

SRHTA

SRHKW

SRHKV

SRHKU

SRHKT

SRHKS

SRHKR

SRHLB

SRHTE

SRJ7A

SRHTD

SRHTC

SRHKQ

SRHT9

SRHT8

SRHSV

SRHT7

SRHSU

SRHST

SRHSS

SRHJX

SRHK9

SRHJW

SRHK8

SRHJV

SRHJU

SRHK5

SRHK4

SRHK3

SRHK2

SRHKA

SRHJZ

SRHJY

SRHJH

SRHJG

SRHJF

SRHJL

SRHJK

SRHJJ

SR85S

SR85R

SR85Q

SR85P

SRHN9

SRHN8

SR85N

SRHN7

SRHN6

SRHN5

SRHNA

SR85T

SR7KJ

SR7KH

SRHM9

SR7KF

SRHLH

SRHTP

SRHLG

SRHLF

SRHLE

SRHLD

SRHLC

SRHLQ

SRHLP

SRHLN

SRHLM

SRHLK

SRHXN

SRHXM

SRHXL

SRHNS

SRHNR

SRHNQ

SRHNN

SRHNM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.