Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Ngăn ổ đĩa Hot-Swap không cần công cụ 3,5 inch FXX35HSCAR3 Launched
Blank Ruler Filler TNPRLRBLNK Launched
1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS Launched
2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3 Launched
2U 12x3.5inch SAS and 2x NVMe Hot Swap Backplane F2U12X35S3PH Launched
2U 8x2.5inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F2U8X25S3PHS Launched
3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2 Launched
8x2.5 inch Dual Port SAS Hot Swap Drive Bay Kit AUP8X25S3DPDK Launched
8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 24 x 2.5’’ Backplane Kit
(with BIB) FHW24X25HSBP
Launched
Spare 1U Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP2
(4x3.5in 12G SAS Backplane for Intel® Server Chassis R1000G Family)
Discontinued
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT
(SAS without RAID)
Discontinued
Spare 12GB SAS 24 x 2.5’’ Backplane FHW24X25HS12G Discontinued
Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G Discontinued
3.5in Hot-swap Backplane Spare FUP4X35S3HSBP Discontinued
2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8x3.5 A2U8X35S3HSDK Discontinued
2U Spare Hot-swap Backplane F2U12X35S3HSBP Discontinued
2U Spare Hot-swap Backplane F2U8X35S3HSBP Launched
2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP Discontinued
2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2 Discontinued
Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR Discontinued
1U Spare Hot-swap Backplane F1U8X25S3HSBP Discontinued
1U Spare Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP Launched
Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis Discontinued
Spare Backplane FHW16X25HSBP Discontinued
Spare Blank Node Filler FH2000BNF Discontinued
3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP
(For Intel Server Chassis R1000 Family)
Discontinued
Spare Board FXX8X25DPBP
(for 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Backplane)
Discontinued
2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR Discontinued
Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO
(in 5.25in cage area)
Discontinued
Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKS Discontinued
Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK Discontinued
Spare Board F2U12X35HSBP
(for 2U 12x3.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Board F2U8X35HSBP
(for 2U 8x3.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Board FXX8X25HSBP
(for 2U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP
(8x3.5in for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Discontinued
Midplane MFMIDPLANE2 Discontinued
Spare 3.5in Fixed HDD Carriers FUP4X35NHDK Launched
Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB Discontinued
Passive Midplane FURPASMP Discontinued
2.5" Drive Carrier FSR1680HDDCAR Discontinued
2.5" Drive carrier FSR1670HDDCAR Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1680BP Discontinued
SATA Hot-Swap Backplane FSR1670BP Discontinued
3.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY35 Discontinued
Hard Drive Carrier FSR1690HDDCAR Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1690BP Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2600SASBP Discontinued
2.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY25 Discontinued
Midplane MFMIDPLANE Discontinued
SAS 2.5" 4U Backplane FHW4U2SASBP Discontinued
SAS 3.5" 4U Backplane FHW4U3SASBP Discontinued
SATA to IED Conversion Board FHWSATAIDE Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1530BPSATA Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2520BPSATA Discontinued
SATA Hot-Swap Backplane FSR2520BPSAS Discontinued
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GBRD Discontinued
4-Drive Backplane with Expander FXX4DRV3GEXPBRD Discontinued
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GRBRD Discontinued
4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1550SAS Discontinued
2.5" Drive Carrier FXX25HDDCAR Discontinued
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Discontinued
6-Drive Backplane Without Expander FXX6DRV3GBRD Discontinued
6-Drive Backplane with Expander FXX6DRV3GEXPBRD Discontinued
6-Drive Backplane without Expander FXX6DRV3GRBRD Discontinued
6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2500SASBP Discontinued