Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 62322

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66215
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66216
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66217

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66232
Intel® Server System P4308IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66233
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66234
Intel® Server System P4308IP4LHKC Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66235

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66562
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66564
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66568
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66570
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66574
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66578
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66580
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66582
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66584
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66586
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66588
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66590
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66592
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66594
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66596
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66600
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66602

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.