Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
RAIDLevel
NumInternalPorts
NumExternalPorts
EmbeddedMemorySize
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU