Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Khung gắn khe PCIe của bộ dự phòng AXXBBUBRKTP Discontinued
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU2 Discontinued Battery/RMFBU
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU3 Discontinued Battery/RMFBU
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Launched Battery/RMFBU
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU6 Launched
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU7 Launched
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU1 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU2 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRIBBU1 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRPCM2 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRPCM3 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU3 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU3NIMH Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU4 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU6 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU7 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU8 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU9 Discontinued Battery/RMFBU