Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch RAIDLevel NumInternalPorts NumExternalPorts EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU7 Launched
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU6 Launched
Khung gắn khe PCIe của bộ dự phòng AXXBBUBRKTP Discontinued
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Launched Battery/RMFBU
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU3 Discontinued Battery/RMFBU
Sao lưu không cần bảo trì Intel® RAID AXXRMFBU2 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU9 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU8 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU7 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU1 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU2 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRIBBU1 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRPCM2 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRPCM3 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU3NIMH Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU6 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU4 Discontinued Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU3 Discontinued Battery/RMFBU