Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'23 Discontinued
Q1'23 Discontinued
Q1'23 Discontinued
Q1'23 Discontinued
Q1'23 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q2'21 Discontinued
Q2'21 Discontinued
Q2'21 Discontinued
Q2'21 Discontinued
Q2'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q2'20 Discontinued
Q4'19 Discontinued
Q3'19 Discontinued
Q3'19 Discontinued
Q2'18 Discontinued
Q2'18 Discontinued
Q4'16 Discontinued
Q4'16 Discontinued
Q4'16 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q1'13 Discontinued
Q4'12 Discontinued
Q4'12 Discontinued
Q4'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q3'10 Discontinued
Q3'10 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued