Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Riser Card Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'13
  • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
  • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
  • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 1, 2017
  • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 1, 2017
  • Các hạng mục kèm theo (1) Left and Right risers each: 3 x16 Slots on each Riser for Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER, supporting Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER, Single

  • MM# 921257
  • Mã đặt hàng F4S16RISER

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 63430

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.