FPGA Intel® Cyclone® 10 LP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2017 6000 15 270 Kb 176 U256, E144
2017 10000 23 414 Kb 176 M164, U256, E144
2017 16000 56 504 Kb 340 M164, U256, U484, E144, F484
2017 25000 66 594 Kb 150 U256, E144
2017 40000 126 1.134 Mb 325 U484, F484
2017 55000 156 2.34 Mb 321 U484, F484
2017 80000 244 2.745 Mb 423 U484, F484, F780
2017 120000 288 3.888 Mb 525 F484, F780

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP