FPGA Intel® Cyclone® 10 LP

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA Launched 2017 6000 15 270 Kb U256, E144
Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA Launched 2017 10000 23 414 Kb M164, U256, E144
Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA Launched 2017 16000 56 504 Kb M164, U256, U484, E144, F484
Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA Launched 2017 25000 66 594 Kb U256, E144
Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA Launched 2017 40000 126 1.134 Mb U484, F484
Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA Launched 2017 55000 156 2.34 Mb U484, F484
Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA Launched 2017 80000 244 2.745 Mb U484, F484, F780
Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA Launched 2017 120000 288 3.888 Mb F484, F780