Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 16000
 • FabricIOPhaseLockLoops 4
 • EmbeddedMemoryMax 504 Kb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 56
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 340
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 137

Thông số gói

 • PackageOptions M164, U256, U484, E144, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZU256I8G

 • MM# 965565
 • Mã THÔNG SỐ SR4N6
 • Mã đặt hàng 10CL016ZU256I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZE144I8G

 • MM# 968799
 • Mã THÔNG SỐ SR7CZ
 • Mã đặt hàng 10CL016ZE144I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484I7G

 • MM# 968798
 • Mã THÔNG SỐ SR7CY
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164A7G

 • MM# 999A28
 • Mã THÔNG SỐ SRF4S
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484I7G

 • MM# 968088
 • Mã THÔNG SỐ SR6SE
 • Mã đặt hàng 10CL016YF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YE144A7G

 • MM# 999A26
 • Mã THÔNG SỐ SRF4R
 • Mã đặt hàng 10CL016YE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484C6G

 • MM# 965233
 • Mã THÔNG SỐ SR4CQ
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZF484I8G

 • MM# 965468
 • Mã THÔNG SỐ SR4KD
 • Mã đặt hàng 10CL016ZF484I8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164I7G

 • MM# 965231
 • Mã THÔNG SỐ SR4CN
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484C8G

 • MM# 967112
 • Mã THÔNG SỐ SR5YL
 • Mã đặt hàng 10CL016YF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YE144C8G

 • MM# 968796
 • Mã THÔNG SỐ SR7CW
 • Mã đặt hàng 10CL016YE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YE144I7G

 • MM# 973649
 • Mã THÔNG SỐ SRBJL
 • Mã đặt hàng 10CL016YE144I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256A7G

 • MM# 999A2A
 • Mã THÔNG SỐ SRF4T
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256C6G

 • MM# 965232
 • Mã THÔNG SỐ SR4CP
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YE144C6G

 • MM# 967737
 • Mã THÔNG SỐ SR6GL
 • Mã đặt hàng 10CL016YE144C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256I7G

 • MM# 967113
 • Mã THÔNG SỐ SR5YM
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZM164I8G

 • MM# 968800
 • Mã THÔNG SỐ SR7D0
 • Mã đặt hàng 10CL016ZM164I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZU484I8G

 • MM# 973650
 • Mã THÔNG SỐ SRBJM
 • Mã đặt hàng 10CL016ZU484I8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484C8G

 • MM# 965467
 • Mã THÔNG SỐ SR4KC
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484C6G

 • MM# 968797
 • Mã THÔNG SỐ SR7CX
 • Mã đặt hàng 10CL016YF484C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484A7G

 • MM# 999A2K
 • Mã THÔNG SỐ SRF4Z
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164C8G

 • MM# 965466
 • Mã THÔNG SỐ SR4KB
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164C6G

 • MM# 965230
 • Mã THÔNG SỐ SR4CM
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256C8G

 • MM# 965564
 • Mã THÔNG SỐ SR4N5
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4CM

SR4N6

SR6GL

SR4N5

SRF4T

SRF4S

SRBJM

SRF4R

SRBJL

SR7D0

SR4CQ

SR4CP

SR4CN

SR7CZ

SR7CY

SR4KD

SR4KC

SR7CX

SRF4Z

SR7CW

SR4KB

SR5YM

SR6SE

SR5YL

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.