Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080ZF780I8G

 • MM# 973654
 • Mã THÔNG SỐ SRBJR
 • Mã đặt hàng 10CL080ZF780I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YF780C8G

 • MM# 968091
 • Mã THÔNG SỐ SR6SH
 • Mã đặt hàng 10CL080YF780C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YF484C6G

 • MM# 968803
 • Mã THÔNG SỐ SR7D3
 • Mã đặt hàng 10CL080YF484C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YF484I7G

 • MM# 965241
 • Mã THÔNG SỐ SR4CY
 • Mã đặt hàng 10CL080YF484I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YU484A7G

 • MM# 999A2J
 • Mã THÔNG SỐ SRF4Y
 • Mã đặt hàng 10CL080YU484A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YU484C6G

 • MM# 965473
 • Mã THÔNG SỐ SR4KJ
 • Mã đặt hàng 10CL080YU484C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YF780I7G

 • MM# 968804
 • Mã THÔNG SỐ SR7D4
 • Mã đặt hàng 10CL080YF780I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YU484C8G

 • MM# 968805
 • Mã THÔNG SỐ SR7D5
 • Mã đặt hàng 10CL080YU484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080ZF484I8G

 • MM# 965242
 • Mã THÔNG SỐ SR4CZ
 • Mã đặt hàng 10CL080ZF484I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YF484C8G

 • MM# 965567
 • Mã THÔNG SỐ SR4N8
 • Mã đặt hàng 10CL080YF484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YF780C6G

 • MM# 968090
 • Mã THÔNG SỐ SR6SG
 • Mã đặt hàng 10CL080YF780C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080YU484I7G

 • MM# 967119
 • Mã THÔNG SỐ SR5YT
 • Mã đặt hàng 10CL080YU484I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL080 FPGA 10CL080ZU484I8G

 • MM# 973655
 • Mã THÔNG SỐ SRBJS
 • Mã đặt hàng 10CL080ZU484I8G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4KJ

SR5YT

SR4N8

SR7D3

SR6SH

SRF4Y

SR4CZ

SRBJS

SRBJR

SR4CY

SR6SG

SR7D5

SR7D4

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật