Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 55000
 • FabricIOPhaseLockLoops 4
 • EmbeddedMemoryMax 2.34 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 156
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 321
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 132

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YU484C8G

 • MM# 973653
 • Mã THÔNG SỐ SRBJQ
 • Mã đặt hàng 10CL055YU484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055ZU484I8G

 • MM# 967118
 • Mã THÔNG SỐ SR5YS
 • Mã đặt hàng 10CL055ZU484I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YU484I7G

 • MM# 967116
 • Mã THÔNG SỐ SR5YQ
 • Mã đặt hàng 10CL055YU484I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YF484I7G

 • MM# 973652
 • Mã THÔNG SỐ SRBJP
 • Mã đặt hàng 10CL055YF484I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YU484A7G

 • MM# 999A2H
 • Mã THÔNG SỐ SRF4X
 • Mã đặt hàng 10CL055YU484A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YF484I7P

 • MM# 974707
 • Mã THÔNG SỐ SRC2Y
 • Mã đặt hàng 10CL055YF484I7P
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YU484C6G

 • MM# 968089
 • Mã THÔNG SỐ SR6SF
 • Mã đặt hàng 10CL055YU484C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YF484C8G

 • MM# 965566
 • Mã THÔNG SỐ SR4N7
 • Mã đặt hàng 10CL055YF484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055YF484C6G

 • MM# 968802
 • Mã THÔNG SỐ SR7D2
 • Mã đặt hàng 10CL055YF484C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL055 FPGA 10CL055ZF484I8G

 • MM# 967117
 • Mã THÔNG SỐ SR5YR
 • Mã đặt hàng 10CL055ZF484I8G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR7D2

SR5YS

SR5YR

SR5YQ

SR4N7

SRF4X

SRC2Y

SRBJQ

SR6SF

SRBJP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.