Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Kệ nâng PCIe 2U
(Chiều rộng đơn) CYP2URISER1SNL
Launched
Kệ nâng PCIe 2U
(Chiều rộng đơn) CYP2URISER2SNL
Launched
1U PCIe* Riser CYP1URISER2KIT Launched
1U PCIe* Riser CYP1URISER2STD Launched
1U PCIe* Riser CYPRISER3RTM Launched
1U Spare PCIe* Riser CYP1URISER1STD Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER1RTM Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER1STD Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER2STD Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER3STD Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER1DBL Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER2DBL Launched
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card AHW1URISER1
(Slot 1)
Launched
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2
(Slot 2)
Launched
1U PCIe x16 1-slot Riser Card F1UL16RISER3 Launched
Bộ mở rộng khe cắm phụ kiện 1U tuân thủ RoHS AXX1UPCIEX16R2 Discontinued
Bộ mở rộng khe cắm rIOM PCI Express 1U và bo mạch ngăn rIOM có hỗ trợ M.2 AXXKPTPM2IOM Discontinued
Bộ mở rộng khe cắm rIOM PCI Express 1U và bo mạch ngăn rIOM AXXKPTPIOM Discontinued
Mở rộng khe cắm ngắn dự phòng 2U A2UX8X4RISER Launched
Mở rộng khe cắm 1U x8 A1UL8RISER Discontinued
Card mở rộng khe cắm phụ kiện AXX2UPCIEX16 Discontinued
Card mở rộng khe cắm phụ kiện AXX2UPCIEX8X4 Discontinued
Mở rộng khe cắm 2U PCIE A2UL16RISER
(x16)
Discontinued
Mở rộng khe cắm 2U PCIE A2UL8RISER
(3 Khe cắm)
Discontinued
Mở rộng khe cắm 2U PCIE/X A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Discontinued
Cụm Mở rộng khe cắm 1U PCI Express AXXPCIE16RISER Discontinued
Mở rộng Khe cắm Chủ động PCI-Express Năm Khe cắm ASR26XXFHLPR Discontinued
Mở rộng Khe cắm Chủ động PCI-Express Năm Khe cắm với Cầu nối PCI-X ASR26XXFHXR Discontinued
Thẻ Mở rộng khe cắm PCI-Express x8 một nửa chiều dài có biên dạng thấp AHJTPCIERISER Discontinued
Cụm Mở rộng khe cắm PCI-X Ba Khe cắm ASR26XXFH3XR Discontinued
Mở rộng Khe cắm Thụ động PCI-Express Ba Khe cắm ASR26XXFHR Discontinued
Bo mạch Mở rộng khe cắm Bộ nhớ BFCMEM Discontinued
Cạc Mở rộng khe cắm PCI Express ASHPCIEUP Discontinued
Cạc Mở rộng khe cắm Combo PCI Express AHJPCIERISER Discontinued
Bộ điều hợp Combo PCI Express x8/Cạc Mở rộng khe cắm PCI-X 133 AHJPCIRISER Discontinued
Mở rộng Khe cắm PCI-Express Chiều cao Đầy đủ ADWPCIEXPR Discontinued
Cạc Mở rộng khe cắm PCI-Express Chiều cao Đầy đủ ASR2500FHR Discontinued
Cạc Mở rộng khe cắm chủ động PCI-X Chiều cao Đầy đủ ADRACTRIS Discontinued
Mở rộng khe cắm PCI-X Chiều cao Đầy đủ ADWPCIXR Discontinued
Cạc Mở rộng khe cắm PCI-X Chiều cao Đầy đủ ADRPCIXRIS Discontinued
Cạc Mở rộng khe cắm ASR15XXLPRIS Discontinued