FPGA Intel® Stratix® 10 TX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
Q1'18 1325000 2592 114 Mb 440 F1760, F2397
Q1'18 1679000 3326 223.5 Mb 440 F2397
Q1'18 2073000 3960 239.5 Mb 440 F2397
Q1'18 2422000 5011 208 Mb 440 F2397, F2912
Q1'18 2753000 5760 244 Mb 440 F2397, F2912
Q1'18 378000 648 32 Mb 392 F1152
Q1'18 841000 2016 72 Mb 440 F1760, F2397

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP