FPGA Intel® Stratix® 10 TX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA Launched Q1'18 1325000 2592 114 Mb F1760, F2397
Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA Launched Q1'18 1679000 3326 223.5 Mb F2397
Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA Launched Q1'18 2073000 3960 239.5 Mb F2397
Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA Launched Q1'18 2422000 5011 208 Mb F2397, F2912
Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA Launched Q1'18 2753000 5760 244 Mb F2397, F2912
Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA Launched Q1'18 378000 648 32 Mb F1152
Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA Launched Q1'18 841000 2016 72 Mb F1760, F2397

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác