Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 1325000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 449280
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 1797120
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 16
 • Maximum Embedded Memory 114 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 2592
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 440
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 216
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 72
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 24
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F1760, F2397

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43E1VG

 • MM# 999FK4
 • Mã THÔNG SỐ SRFHR
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43E1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43E2LG

 • MM# 999FK5
 • Mã THÔNG SỐ SRFHS
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43E2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43E2VG

 • MM# 999FK6
 • Mã THÔNG SỐ SRFHT
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43E2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I1VG

 • MM# 999FK7
 • Mã THÔNG SỐ SRFHU
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I2LG

 • MM# 999FK8
 • Mã THÔNG SỐ SRFHV
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I2VG

 • MM# 999FK9
 • Mã THÔNG SỐ SRFHW
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43E1VG

 • MM# 999FKA
 • Mã THÔNG SỐ SRFHX
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43E1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43E2LG

 • MM# 999FKC
 • Mã THÔNG SỐ SRFHY
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43E2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43E2VG

 • MM# 999FKD
 • Mã THÔNG SỐ SRFHZ
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43E2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I1VG

 • MM# 999FKF
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ0
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I2LG

 • MM# 999FKG
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ1
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I2VG

 • MM# 999FKH
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ2
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN3F43E3VG

 • MM# 999FKJ
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ3
 • Mã đặt hàng 1ST110EN3F43E3VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN3F43E3XG

 • MM# 999FKK
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ4
 • Mã đặt hàng 1ST110EN3F43E3XG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN3F43I3VG

 • MM# 999FKL
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ5
 • Mã đặt hàng 1ST110EN3F43I3VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN3F43I3XG

 • MM# 999FKM
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ6
 • Mã đặt hàng 1ST110EN3F43I3XG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50E1VG

 • MM# 999FKN
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ7
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50E1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50E2LG

 • MM# 999FKP
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ8
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50E2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50E2VG

 • MM# 999FKR
 • Mã THÔNG SỐ SRFJ9
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50E2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I1VG

 • MM# 999FKT
 • Mã THÔNG SỐ SRFJA
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I2LG

 • MM# 999FKV
 • Mã THÔNG SỐ SRFJB
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I2VG

 • MM# 999FKW
 • Mã THÔNG SỐ SRFJC
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50E1VG

 • MM# 999FKX
 • Mã THÔNG SỐ SRFJD
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50E1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50E2LG

 • MM# 999FKZ
 • Mã THÔNG SỐ SRFJE
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50E2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50E2VG

 • MM# 999FL0
 • Mã THÔNG SỐ SRFJF
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50E2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I1VG

 • MM# 999FL1
 • Mã THÔNG SỐ SRFJG
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I2LG

 • MM# 999FL2
 • Mã THÔNG SỐ SRFJH
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I2LG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I2VG

 • MM# 999FL3
 • Mã THÔNG SỐ SRFJJ
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES3F50E3VG

 • MM# 999FL4
 • Mã THÔNG SỐ SRFJK
 • Mã đặt hàng 1ST110ES3F50E3VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES3F50E3XG

 • MM# 999FL5
 • Mã THÔNG SỐ SRFJL
 • Mã đặt hàng 1ST110ES3F50E3XG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES3F50I3VG

 • MM# 999FL6
 • Mã THÔNG SỐ SRFJM
 • Mã đặt hàng 1ST110ES3F50I3VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES3F50I3XG

 • MM# 999FL7
 • Mã THÔNG SỐ SRFJN
 • Mã đặt hàng 1ST110ES3F50I3XG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I1VGAS

 • MM# 999N3V
 • Mã THÔNG SỐ SRGVM
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I1VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I2VGAS

 • MM# 999N3W
 • Mã THÔNG SỐ SRGVN
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I2VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I1VGAS

 • MM# 999N3X
 • Mã THÔNG SỐ SRGVP
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I1VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I2LGAS

 • MM# 999N3Z
 • Mã THÔNG SỐ SRGVQ
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I2LGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I2VGAS

 • MM# 999N40
 • Mã THÔNG SỐ SRGVR
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I2VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN3F43I3VGAS

 • MM# 999N41
 • Mã THÔNG SỐ SRGVS
 • Mã đặt hàng 1ST110EN3F43I3VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I2LGAS

 • MM# 999N47
 • Mã THÔNG SỐ SRGVX
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I2LGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50E2LGAS

 • MM# 999PJF
 • Mã THÔNG SỐ SRGYR
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50E2LGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I1VGAS

 • MM# 999PJG
 • Mã THÔNG SỐ SRGYS
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I1VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I2LGAS

 • MM# 999PJH
 • Mã THÔNG SỐ SRGYT
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I2LGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I2VGAS

 • MM# 999PJJ
 • Mã THÔNG SỐ SRGYU
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I2VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I1VGAS

 • MM# 999PJK
 • Mã THÔNG SỐ SRGYV
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I1VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I2LGAS

 • MM# 999PJL
 • Mã THÔNG SỐ SRGYW
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I2LGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I2VGAS

 • MM# 999PJM
 • Mã THÔNG SỐ SRGYX
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I2VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES3F50I3VGAS

 • MM# 999PJN
 • Mã THÔNG SỐ SRGYY
 • Mã đặt hàng 1ST110ES3F50I3VGAS
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I1VGBK

 • MM# 99A7NA
 • Mã THÔNG SỐ SRKC8
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I1VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I2LGBK

 • MM# 99A7NC
 • Mã THÔNG SỐ SRKC9
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I2LGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN1F43I2VGBK

 • MM# 99A7ND
 • Mã THÔNG SỐ SRKCA
 • Mã đặt hàng 1ST110EN1F43I2VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I1VGBK

 • MM# 99A7NF
 • Mã THÔNG SỐ SRKCB
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I1VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I2LGBK

 • MM# 99A7NG
 • Mã THÔNG SỐ SRKCC
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I2LGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7NH
 • Mã THÔNG SỐ SRKCD
 • Mã đặt hàng 1ST110EN2F43I2VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110EN3F43I3VGBK

 • MM# 99A7NJ
 • Mã THÔNG SỐ SRKCE
 • Mã đặt hàng 1ST110EN3F43I3VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50E2LGBK

 • MM# 99A7NP
 • Mã THÔNG SỐ SRKCK
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50E2LGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I1VGBK

 • MM# 99A7NR
 • Mã THÔNG SỐ SRKCL
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I1VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I2LGBK

 • MM# 99A7NT
 • Mã THÔNG SỐ SRKCM
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I2LGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES1F50I2VGBK

 • MM# 99A7NV
 • Mã THÔNG SỐ SRKCN
 • Mã đặt hàng 1ST110ES1F50I2VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I1VGBK

 • MM# 99A7P2
 • Mã THÔNG SỐ SRKCP
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I1VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I2LGBK

 • MM# 99A7PD
 • Mã THÔNG SỐ SRKCQ
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I2LGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50I2VGBK

 • MM# 99A7PG
 • Mã THÔNG SỐ SRKCR
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50I2VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES3F50I3VGBK

 • MM# 99A7PX
 • Mã THÔNG SỐ SRKCS
 • Mã đặt hàng 1ST110ES3F50I3VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 1100 FPGA 1ST110ES2F50E2VGNE

 • MM# 99C20X
 • Mã THÔNG SỐ SRM6K
 • Mã đặt hàng 1ST110ES2F50E2VGNE
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRFJ9

SRKCP

SRFJ8

SRKCQ

SRFJ7

SRKCR

SRFJ6

SRKCS

SRFJ5

SRFJ4

SRFJ3

SRFJB

SRFJA

SRKCK

SRKCL

SRKCM

SRKCN

SRKCA

SRKCB

SRKCC

SRKCD

SRKCE

SRFJ2

SRFJ1

SRKC8

SRFJ0

SRKC9

SRFHX

SRFHW

SRFHV

SRFHU

SRFHT

SRFHS

SRFHR

SRFHZ

SRFHY

SRGVS

SRGVR

SRGVQ

SRGVP

SRGVN

SRGVX

SRGVM

SRGYX

SRGYW

SRGYV

SRGYU

SRGYT

SRGYS

SRGYR

SRGYY

SRFJJ

SRFJH

SRFJG

SRFJF

SRFJE

SRFJD

SRFJC

SRFJN

SRFJM

SRFJL

SRFJK

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.