Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 2753000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 933120
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 3732480
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 24
 • Maximum Embedded Memory 244 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 5760
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 440
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 216
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 144
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 60
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F2397, F2912

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2WG

 • MM# 984461
 • Mã THÔNG SỐ SRESD
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2WG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50E1VG

 • MM# 986347
 • Mã THÔNG SỐ SREY8
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I1VG

 • MM# 986349
 • Mã THÔNG SỐ SREY9
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50E1VG

 • MM# 986350
 • Mã THÔNG SỐ SREYA
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50E2LG

 • MM# 986351
 • Mã THÔNG SỐ SREYB
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50E2VG

 • MM# 986353
 • Mã THÔNG SỐ SREYC
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I1VG

 • MM# 986354
 • Mã THÔNG SỐ SREYD
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2LG

 • MM# 986356
 • Mã THÔNG SỐ SREYE
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2VG

 • MM# 986357
 • Mã THÔNG SỐ SREYF
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU3F50E3VG

 • MM# 986358
 • Mã THÔNG SỐ SREYG
 • Mã đặt hàng 1ST280EU3F50E3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU3F50E3XG

 • MM# 986360
 • Mã THÔNG SỐ SREYH
 • Mã đặt hàng 1ST280EU3F50E3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU3F50I3VG

 • MM# 986361
 • Mã THÔNG SỐ SREYJ
 • Mã đặt hàng 1ST280EU3F50I3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU3F50I3XG

 • MM# 986363
 • Mã THÔNG SỐ SREYK
 • Mã đặt hàng 1ST280EU3F50I3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50E2LG

 • MM# 986368
 • Mã THÔNG SỐ SREYQ
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50E2VG

 • MM# 986369
 • Mã THÔNG SỐ SREYR
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I2LG

 • MM# 986370
 • Mã THÔNG SỐ SREYS
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I2VG

 • MM# 986371
 • Mã THÔNG SỐ SREYT
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU3F50E3WG

 • MM# 986669
 • Mã THÔNG SỐ SRF0D
 • Mã đặt hàng 1ST280EU3F50E3WG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55E1VG

 • MM# 9999CR
 • Mã THÔNG SỐ SRF1L
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I1VG

 • MM# 9999CT
 • Mã THÔNG SỐ SRF1M
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55E1VG

 • MM# 9999CV
 • Mã THÔNG SỐ SRF1N
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55E2LG

 • MM# 9999CW
 • Mã THÔNG SỐ SRF1P
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55E2VG

 • MM# 9999CX
 • Mã THÔNG SỐ SRF1Q
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I1VG

 • MM# 9999CZ
 • Mã THÔNG SỐ SRF1R
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I2LG

 • MM# 9999D0
 • Mã THÔNG SỐ SRF1S
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I2VG

 • MM# 9999D1
 • Mã THÔNG SỐ SRF1T
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY3F55E3VG

 • MM# 9999D2
 • Mã THÔNG SỐ SRF1U
 • Mã đặt hàng 1ST280EY3F55E3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY3F55E3XG

 • MM# 9999D3
 • Mã THÔNG SỐ SRF1V
 • Mã đặt hàng 1ST280EY3F55E3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY3F55I3VG

 • MM# 9999D4
 • Mã THÔNG SỐ SRF1W
 • Mã đặt hàng 1ST280EY3F55I3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY3F55I3XG

 • MM# 9999D5
 • Mã THÔNG SỐ SRF1X
 • Mã đặt hàng 1ST280EY3F55I3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55E2LG

 • MM# 9999DA
 • Mã THÔNG SỐ SRF22
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55E2VG

 • MM# 9999DC
 • Mã THÔNG SỐ SRF23
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I2LG

 • MM# 9999DD
 • Mã THÔNG SỐ SRF24
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I2VG

 • MM# 9999DF
 • Mã THÔNG SỐ SRF25
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I1VGAS

 • MM# 999G65
 • Mã THÔNG SỐ SRFTX
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I2LGAS

 • MM# 999G66
 • Mã THÔNG SỐ SRFTY
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I2VGAS

 • MM# 999G67
 • Mã THÔNG SỐ SRFTZ
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I1VGAS

 • MM# 999G68
 • Mã THÔNG SỐ SRFU0
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I2LGAS

 • MM# 999G69
 • Mã THÔNG SỐ SRFU1
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I2VGAS

 • MM# 999G6A
 • Mã THÔNG SỐ SRFU2
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I1VGAS

 • MM# 999G6D
 • Mã THÔNG SỐ SRFU4
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I2LGAS

 • MM# 999G6F
 • Mã THÔNG SỐ SRFU5
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I2VGAS

 • MM# 999G6G
 • Mã THÔNG SỐ SRFU6
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I1VGAS

 • MM# 999G6H
 • Mã THÔNG SỐ SRFU7
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2LGAS

 • MM# 999G6J
 • Mã THÔNG SỐ SRFU8
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2VGAS

 • MM# 999G6K
 • Mã THÔNG SỐ SRFU9
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I2LGBK

 • MM# 99A72X
 • Mã THÔNG SỐ SRK7V
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I1VGBK

 • MM# 99A7DH
 • Mã THÔNG SỐ SRK8V
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I2LGBK

 • MM# 99A7DK
 • Mã THÔNG SỐ SRK8W
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU1F50I2VGBK

 • MM# 99A7DL
 • Mã THÔNG SỐ SRK8X
 • Mã đặt hàng 1ST280EU1F50I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I1VGBK

 • MM# 99A7DM
 • Mã THÔNG SỐ SRK8Y
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2LGBK

 • MM# 99A7DN
 • Mã THÔNG SỐ SRK8Z
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I1VGBK

 • MM# 99A7DR
 • Mã THÔNG SỐ SRK91
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55I2VGBK

 • MM# 99A7DV
 • Mã THÔNG SỐ SRK92
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I1VGBK

 • MM# 99A7DW
 • Mã THÔNG SỐ SRK93
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I2LGBK

 • MM# 99A7DX
 • Mã THÔNG SỐ SRK94
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY2F55I2VGBK

 • MM# 99A7DZ
 • Mã THÔNG SỐ SRK95
 • Mã đặt hàng 1ST280EY2F55I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50I2VGBK

 • MM# 99A7F0
 • Mã THÔNG SỐ SRK96
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EY1F55E2LPBK

 • MM# 99A7JJ
 • Mã THÔNG SỐ SRKAW
 • Mã đặt hàng 1ST280EY1F55E2LPBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2800 FPGA 1ST280EU2F50E2VGNE

 • MM# 99AKX6
 • Mã THÔNG SỐ SRL0X
 • Mã đặt hàng 1ST280EU2F50E2VGNE
 • Stepping C2

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRL0X

SRESD

SRF0D

SRFU5

SRFU4

SRFU2

SRFU1

SRFU0

SRFTZ

SRKAW

SRFTY

SRFTX

SRFU9

SRFU8

SRFU7

SRFU6

SRK95

SRK96

SRK8V

SRK8W

SRK8X

SRK8Y

SREYT

SRK8Z

SREYS

SRK91

SRK92

SRK93

SRK94

SREYJ

SREYH

SREYG

SREYF

SREYE

SREYD

SREYC

SREYR

SREYQ

SREYK

SRF1Q

SRF22

SREY9

SRF1P

SREY8

SRF1N

SRK7V

SRF1M

SRF1L

SREYB

SREYA

SRF1X

SRF1W

SRF1V

SRF1U

SRF1T

SRF25

SRF1S

SRF24

SRF1R

SRF23

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.