Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 2422000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 821150
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 3284600
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 24
 • Maximum Embedded Memory 208 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 5011
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 440
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 216
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 144
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 60
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F2397, F2912

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU1F50E1VG

 • MM# 986333
 • Mã THÔNG SỐ SREXW
 • Mã đặt hàng 1ST250EU1F50E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU1F50I1VG

 • MM# 986334
 • Mã THÔNG SỐ SREXX
 • Mã đặt hàng 1ST250EU1F50I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50E1VG

 • MM# 986335
 • Mã THÔNG SỐ SREXY
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50E2LG

 • MM# 986336
 • Mã THÔNG SỐ SREXZ
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50E2VG

 • MM# 986337
 • Mã THÔNG SỐ SREY0
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50I1VG

 • MM# 986338
 • Mã THÔNG SỐ SREY1
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50I2LG

 • MM# 986339
 • Mã THÔNG SỐ SREY2
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50I2VG

 • MM# 986340
 • Mã THÔNG SỐ SREY3
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU3F50E3VG

 • MM# 986342
 • Mã THÔNG SỐ SREY4
 • Mã đặt hàng 1ST250EU3F50E3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU3F50E3XG

 • MM# 986343
 • Mã THÔNG SỐ SREY5
 • Mã đặt hàng 1ST250EU3F50E3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU3F50I3VG

 • MM# 986344
 • Mã THÔNG SỐ SREY6
 • Mã đặt hàng 1ST250EU3F50I3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU3F50I3XG

 • MM# 986346
 • Mã THÔNG SỐ SREY7
 • Mã đặt hàng 1ST250EU3F50I3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU1F50E2LG

 • MM# 986364
 • Mã THÔNG SỐ SREYL
 • Mã đặt hàng 1ST250EU1F50E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU1F50E2VG

 • MM# 986365
 • Mã THÔNG SỐ SREYM
 • Mã đặt hàng 1ST250EU1F50E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU1F50I2LG

 • MM# 986366
 • Mã THÔNG SỐ SREYN
 • Mã đặt hàng 1ST250EU1F50I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU1F50I2VG

 • MM# 986367
 • Mã THÔNG SỐ SREYP
 • Mã đặt hàng 1ST250EU1F50I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55E1VG

 • MM# 9999CA
 • Mã THÔNG SỐ SRF18
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55I1VG

 • MM# 9999CC
 • Mã THÔNG SỐ SRF19
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY2F55E1VG

 • MM# 9999CD
 • Mã THÔNG SỐ SRF1A
 • Mã đặt hàng 1ST250EY2F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY2F55E2LG

 • MM# 9999CF
 • Mã THÔNG SỐ SRF1B
 • Mã đặt hàng 1ST250EY2F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY2F55E2VG

 • MM# 9999CG
 • Mã THÔNG SỐ SRF1C
 • Mã đặt hàng 1ST250EY2F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY2F55I1VG

 • MM# 9999CH
 • Mã THÔNG SỐ SRF1D
 • Mã đặt hàng 1ST250EY2F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY2F55I2LG

 • MM# 9999CJ
 • Mã THÔNG SỐ SRF1E
 • Mã đặt hàng 1ST250EY2F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY2F55I2VG

 • MM# 9999CK
 • Mã THÔNG SỐ SRF1F
 • Mã đặt hàng 1ST250EY2F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY3F55E3VG

 • MM# 9999CL
 • Mã THÔNG SỐ SRF1G
 • Mã đặt hàng 1ST250EY3F55E3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY3F55E3XG

 • MM# 9999CM
 • Mã THÔNG SỐ SRF1H
 • Mã đặt hàng 1ST250EY3F55E3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY3F55I3VG

 • MM# 9999CN
 • Mã THÔNG SỐ SRF1J
 • Mã đặt hàng 1ST250EY3F55I3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY3F55I3XG

 • MM# 9999CP
 • Mã THÔNG SỐ SRF1K
 • Mã đặt hàng 1ST250EY3F55I3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55E2LG

 • MM# 9999D6
 • Mã THÔNG SỐ SRF1Y
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55E2VG

 • MM# 9999D7
 • Mã THÔNG SỐ SRF1Z
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55I2LG

 • MM# 9999D8
 • Mã THÔNG SỐ SRF20
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55I2VG

 • MM# 9999D9
 • Mã THÔNG SỐ SRF21
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50I2VGAS

 • MM# 999G6C
 • Mã THÔNG SỐ SRFU3
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55I2VGAS

 • MM# 999G70
 • Mã THÔNG SỐ SRFUL
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55E2LGAS

 • MM# 99A4G5
 • Mã THÔNG SỐ SRK1T
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55E2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU2F50I2VGBK

 • MM# 99A7DG
 • Mã THÔNG SỐ SRK8U
 • Mã đặt hàng 1ST250EU2F50I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EY1F55I2VGBK

 • MM# 99A7DP
 • Mã THÔNG SỐ SRK90
 • Mã đặt hàng 1ST250EY1F55I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 TX 2500 FPGA 1ST250EU3F50I3XGAS

 • MM# 99AK9L
 • Mã THÔNG SỐ SRKZU
 • Mã đặt hàng 1ST250EU3F50I3XGAS
 • Stepping C2

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRF1A

SREY2

SREY1

SRF1H

SREY0

SRF1G

SRF1F

SRF1E

SRF1D

SRF1C

SRF1B

SRK8U

SRF19

SRF18

SRK90

SRF1Z

SRFUL

SREYP

SREYN

SREYM

SREYL

SREXY

SREXX

SRF21

SREXW

SRF20

SRFU3

SREY7

SREY6

SREY5

SREY4

SRF1K

SREY3

SRF1J

SRK1T

SRF1Y

SREXZ

SRKZU

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.