Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 378000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 128160
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 512640
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 8
 • Maximum Embedded Memory 32 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 648
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 392
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 192
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 24
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 12
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35E1VG

 • MM# 999LDJ
 • Mã THÔNG SỐ SRGNK
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35E2LG

 • MM# 999LDK
 • Mã THÔNG SỐ SRGNL
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I1VG

 • MM# 999LDL
 • Mã THÔNG SỐ SRGNM
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2VG

 • MM# 999LDT
 • Mã THÔNG SỐ SRGNN
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35E1VG

 • MM# 999LDX
 • Mã THÔNG SỐ SRGNP
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35E2LG

 • MM# 999LDZ
 • Mã THÔNG SỐ SRGNQ
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I1VG

 • MM# 999LF6
 • Mã THÔNG SỐ SRGNR
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2VG

 • MM# 999LF7
 • Mã THÔNG SỐ SRGNS
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35E3XG

 • MM# 999LF8
 • Mã THÔNG SỐ SRGNT
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35E3XG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3XG

 • MM# 999LF9
 • Mã THÔNG SỐ SRGNU
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3XG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35E2VG

 • MM# 999LFC
 • Mã THÔNG SỐ SRGNV
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35E2VG

 • MM# 999LFK
 • Mã THÔNG SỐ SRGNW
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35E3VG

 • MM# 999LFP
 • Mã THÔNG SỐ SRGNX
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35E3VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2LG

 • MM# 999LG4
 • Mã THÔNG SỐ SRGNY
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3VG

 • MM# 999LGN
 • Mã THÔNG SỐ SRGNZ
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2LG

 • MM# 999LGP
 • Mã THÔNG SỐ SRGP0
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I1VGAS

 • MM# 999RNZ
 • Mã THÔNG SỐ SRH1G
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I1VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2LGAS

 • MM# 999RP0
 • Mã THÔNG SỐ SRH1H
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2LGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2VGAS

 • MM# 999RP7
 • Mã THÔNG SỐ SRH1J
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I1VGAS

 • MM# 999RPA
 • Mã THÔNG SỐ SRH1K
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I1VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2LGAS

 • MM# 999RPC
 • Mã THÔNG SỐ SRH1L
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2LGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2VGAS

 • MM# 999RPD
 • Mã THÔNG SỐ SRH1M
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3VGAS

 • MM# 999RPF
 • Mã THÔNG SỐ SRH1N
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I1VGBK

 • MM# 99A730
 • Mã THÔNG SỐ SRK7X
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I1VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2LGBK

 • MM# 99A731
 • Mã THÔNG SỐ SRK7Y
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2LGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2VGBK

 • MM# 99A732
 • Mã THÔNG SỐ SRK7Z
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I1VGBK

 • MM# 99A733
 • Mã THÔNG SỐ SRK80
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I1VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2LGBK

 • MM# 99A734
 • Mã THÔNG SỐ SRK81
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2LGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2VGBK

 • MM# 99A735
 • Mã THÔNG SỐ SRK82
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3VGBK

 • MM# 99A736
 • Mã THÔNG SỐ SRK83
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3VGBK
 • Stepping A0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRH1G

SRGP0

SRGNZ

SRGNY

SRGNX

SRGNW

SRGNV

SRGNM

SRGNL

SRH1N

SRGNK

SRH1M

SRH1L

SRH1K

SRH1J

SRK7X

SRK7Y

SRH1H

SRK7Z

SRGNU

SRGNT

SRGNS

SRGNR

SRGNQ

SRK80

SRGNP

SRK81

SRK82

SRGNN

SRK83

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.