Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 1679000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 569200
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 2276800
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 16
 • Maximum Embedded Memory 223.5 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 3326
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 440
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 216
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 96
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 36
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F2397

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU1F50E1VG

 • MM# 986198
 • Mã THÔNG SỐ SREVU
 • Mã đặt hàng 1ST165EU1F50E1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU1F50I1VG

 • MM# 986199
 • Mã THÔNG SỐ SREVV
 • Mã đặt hàng 1ST165EU1F50I1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50E1VG

 • MM# 986200
 • Mã THÔNG SỐ SREVW
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50E1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50E2LG

 • MM# 986201
 • Mã THÔNG SỐ SREVX
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50E2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50E2VG

 • MM# 986202
 • Mã THÔNG SỐ SREVY
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50E2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I1VG

 • MM# 986203
 • Mã THÔNG SỐ SREVZ
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I2LG

 • MM# 986204
 • Mã THÔNG SỐ SREW0
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I2VG

 • MM# 986205
 • Mã THÔNG SỐ SREW1
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU3F50E3VG

 • MM# 986206
 • Mã THÔNG SỐ SREW2
 • Mã đặt hàng 1ST165EU3F50E3VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU3F50E3XG

 • MM# 986207
 • Mã THÔNG SỐ SREW3
 • Mã đặt hàng 1ST165EU3F50E3XG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU3F50I3VG

 • MM# 986208
 • Mã THÔNG SỐ SREW4
 • Mã đặt hàng 1ST165EU3F50I3VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU3F50I3XG

 • MM# 986228
 • Mã THÔNG SỐ SREW5
 • Mã đặt hàng 1ST165EU3F50I3XG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU1F50E2LG

 • MM# 986243
 • Mã THÔNG SỐ SREWJ
 • Mã đặt hàng 1ST165EU1F50E2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU1F50E2VG

 • MM# 986244
 • Mã THÔNG SỐ SREWK
 • Mã đặt hàng 1ST165EU1F50E2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU1F50I2LG

 • MM# 986372
 • Mã THÔNG SỐ SREYU
 • Mã đặt hàng 1ST165EU1F50I2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU1F50I2VG

 • MM# 986373
 • Mã THÔNG SỐ SREYV
 • Mã đặt hàng 1ST165EU1F50I2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I2LGAS

 • MM# 999GJA
 • Mã THÔNG SỐ SRFWT
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I2LGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I2VGAS

 • MM# 999GJL
 • Mã THÔNG SỐ SRFWU
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I2VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I2LGBK

 • MM# 99A7VC
 • Mã THÔNG SỐ SRKDQ
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I2LGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50I2VGBK

 • MM# 99A7VD
 • Mã THÔNG SỐ SRKDR
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50I2VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 1650 FPGA 1ST165EU2F50E2VGNE

 • MM# 99C20Z
 • Mã THÔNG SỐ SRM6L
 • Mã đặt hàng 1ST165EU2F50E2VGNE
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRKDQ

SRKDR

SREW0

SREWK

SREWJ

SREVW

SREVV

SREVU

SRFWU

SREW5

SRFWT

SREW4

SREYV

SREW3

SREYU

SREW2

SREW1

SREVZ

SREVY

SREVX

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.