Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 2073000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 702720
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 2810880
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 16
 • Maximum Embedded Memory 239.5 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 3960
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 440
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 216
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 96
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 36
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F2397

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I2LG

 • MM# 986196
 • Mã THÔNG SỐ SREVS
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I2VG

 • MM# 986197
 • Mã THÔNG SỐ SREVT
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50E1VG

 • MM# 986229
 • Mã THÔNG SỐ SREW6
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50E1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I1VG

 • MM# 986230
 • Mã THÔNG SỐ SREW7
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50E1VG

 • MM# 986231
 • Mã THÔNG SỐ SREW8
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50E1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50E2LG

 • MM# 986232
 • Mã THÔNG SỐ SREW9
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50E2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50E2VG

 • MM# 986233
 • Mã THÔNG SỐ SREWA
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50E2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I1VG

 • MM# 986234
 • Mã THÔNG SỐ SREWB
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I2LG

 • MM# 986235
 • Mã THÔNG SỐ SREWC
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I2VG

 • MM# 986236
 • Mã THÔNG SỐ SREWD
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU3F50E3VG

 • MM# 986237
 • Mã THÔNG SỐ SREWE
 • Mã đặt hàng 1ST210EU3F50E3VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU3F50E3XG

 • MM# 986238
 • Mã THÔNG SỐ SREWF
 • Mã đặt hàng 1ST210EU3F50E3XG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU3F50I3VG

 • MM# 986241
 • Mã THÔNG SỐ SREWG
 • Mã đặt hàng 1ST210EU3F50I3VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU3F50I3XG

 • MM# 986242
 • Mã THÔNG SỐ SREWH
 • Mã đặt hàng 1ST210EU3F50I3XG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50E2LG

 • MM# 986374
 • Mã THÔNG SỐ SREYW
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50E2LG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50E2VG

 • MM# 986375
 • Mã THÔNG SỐ SREYX
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50E2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I1VGAS

 • MM# 999GJM
 • Mã THÔNG SỐ SRFWV
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I1VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I2VGAS

 • MM# 999GJN
 • Mã THÔNG SỐ SRFWX
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I2VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I1VGAS

 • MM# 999GJP
 • Mã THÔNG SỐ SRFWY
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I1VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I2LGAS

 • MM# 999GJR
 • Mã THÔNG SỐ SRFWZ
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I2LGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I2LGAS

 • MM# 999GKM
 • Mã THÔNG SỐ SRFXM
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I2LGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I2VGAS

 • MM# 999GKN
 • Mã THÔNG SỐ SRFXN
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I2VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I1VGBK

 • MM# 99A7VF
 • Mã THÔNG SỐ SRKDS
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I1VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I2LGBK

 • MM# 99A7VG
 • Mã THÔNG SỐ SRKDT
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I2LGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU1F50I2VGBK

 • MM# 99A7VJ
 • Mã THÔNG SỐ SRKDU
 • Mã đặt hàng 1ST210EU1F50I2VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I1VGBK

 • MM# 99A7VL
 • Mã THÔNG SỐ SRKDV
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I1VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I2LGBK

 • MM# 99A7VM
 • Mã THÔNG SỐ SRKDW
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I2LGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 TX 2100 FPGA 1ST210EU2F50I2VGBK

 • MM# 99A7VN
 • Mã THÔNG SỐ SRKDX
 • Mã đặt hàng 1ST210EU2F50I2VGBK
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRFXN

SRFXM

SRFWV

SREYX

SREYW

SRKDX

SRFWZ

SRFWY

SRFWX

SREWH

SREWG

SREWF

SREWE

SRKDS

SREWD

SRKDT

SREWC

SRKDU

SREWB

SRKDV

SREWA

SRKDW

SREW8

SREW7

SREW6

SREVT

SREVS

SREW9

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.