Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 841000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 284960
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 1139840
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 16
 • Maximum Embedded Memory 72 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 2016
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 440
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 216
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 72
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 24
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F1760, F2397

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43E1VG

 • MM# 999FHG
 • Mã THÔNG SỐ SRFGS
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0001
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43E2LG

 • MM# 999FHH
 • Mã THÔNG SỐ SRFGT
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0002
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43E2VG

 • MM# 999FHJ
 • Mã THÔNG SỐ SRFGU
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0003
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43I1VG

 • MM# 999FHK
 • Mã THÔNG SỐ SRFGV
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0004
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43I2LG

 • MM# 999FHL
 • Mã THÔNG SỐ SRFGW
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0005
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43I2VG

 • MM# 999FHM
 • Mã THÔNG SỐ SRFGX
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0006
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43I3XG

 • MM# 999FHN
 • Mã THÔNG SỐ SRFGY
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0007
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43E2LG

 • MM# 999FHP
 • Mã THÔNG SỐ SRFGZ
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0008
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43E2VG

 • MM# 999FHR
 • Mã THÔNG SỐ SRFH0
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0009
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I1VG

 • MM# 999FHT
 • Mã THÔNG SỐ SRFH1
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0010
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I2LG

 • MM# 999FHV
 • Mã THÔNG SỐ SRFH2
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0011
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I2VG

 • MM# 999FHW
 • Mã THÔNG SỐ SRFH3
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0012
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43E3VG

 • MM# 999FHX
 • Mã THÔNG SỐ SRFH4
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0013
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43E3XG

 • MM# 999FHZ
 • Mã THÔNG SỐ SRFH5
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0014
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43I3VG

 • MM# 999FJ0
 • Mã THÔNG SỐ SRFH6
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0015
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43E1VG

 • MM# 999FJ2
 • Mã THÔNG SỐ SRFH7
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0016
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50E1VG

 • MM# 999FJ4
 • Mã THÔNG SỐ SRFH9
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0001
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50E2LG

 • MM# 999FJ5
 • Mã THÔNG SỐ SRFHA
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0002
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50E2VG

 • MM# 999FJC
 • Mã THÔNG SỐ SRFHB
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0003
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50I1VG

 • MM# 999FJJ
 • Mã THÔNG SỐ SRFHC
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0004
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50I2LG

 • MM# 999FJK
 • Mã THÔNG SỐ SRFHD
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0005
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50I2VG

 • MM# 999FJL
 • Mã THÔNG SỐ SRFHE
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0006
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50E1VG

 • MM# 999FJM
 • Mã THÔNG SỐ SRFHF
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0007
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50E2LG

 • MM# 999FJN
 • Mã THÔNG SỐ SRFHG
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0008
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50E2VG

 • MM# 999FJP
 • Mã THÔNG SỐ SRFHH
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0009
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I1VG

 • MM# 999FJW
 • Mã THÔNG SỐ SRFHJ
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0010
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I2LG

 • MM# 999FJX
 • Mã THÔNG SỐ SRFHK
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0011
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I2VG

 • MM# 999FJZ
 • Mã THÔNG SỐ SRFHL
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0012
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES3F50E3VG

 • MM# 999FK0
 • Mã THÔNG SỐ SRFHM
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0013
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES3F50E3XG

 • MM# 999FK1
 • Mã THÔNG SỐ SRFHN
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0014
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES3F50I3VG

 • MM# 999FK2
 • Mã THÔNG SỐ SRFHP
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0015
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES3F50I3XG

 • MM# 999FK3
 • Mã THÔNG SỐ SRFHQ
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0016
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43E3VGAS

 • MM# 999N3T
 • Mã THÔNG SỐ SRGVL
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0017
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43I1VGAS

 • MM# 999N42
 • Mã THÔNG SỐ SRGVT
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0018
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I2LGAS

 • MM# 999N43
 • Mã THÔNG SỐ SRGVU
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0019
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I2VGAS

 • MM# 999N44
 • Mã THÔNG SỐ SRGVV
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0020
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43I3VGAS

 • MM# 999N45
 • Mã THÔNG SỐ SRGVW
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0021
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50I1VGAS

 • MM# 999PJP
 • Mã THÔNG SỐ SRGYZ
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0017
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I2LGAS

 • MM# 999PJR
 • Mã THÔNG SỐ SRGZ0
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0018
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I2VGAS

 • MM# 999PJT
 • Mã THÔNG SỐ SRGZ1
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0019
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES3F50I3VGAS

 • MM# 999PJV
 • Mã THÔNG SỐ SRGZ2
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0020
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN1F43I1VGBK

 • MM# 99A7NK
 • Mã THÔNG SỐ SRKCF
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0022
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I2LGBK

 • MM# 99A7NL
 • Mã THÔNG SỐ SRKCG
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0023
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7NM
 • Mã THÔNG SỐ SRKCH
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0024
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085EN3F43I3VGBK

 • MM# 99A7NN
 • Mã THÔNG SỐ SRKCJ
 • Mã đặt hàng 1ST085EN0025
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES1F50I1VGBK

 • MM# 99A7R8
 • Mã THÔNG SỐ SRKCT
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0021
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I2LGBK

 • MM# 99A7RN
 • Mã THÔNG SỐ SRKCU
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0022
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES2F50I2VGBK

 • MM# 99A7T3
 • Mã THÔNG SỐ SRKCV
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0023
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 TX 850 FPGA 1ST085ES3F50I3VGBK

 • MM# 99A7TA
 • Mã THÔNG SỐ SRKCW
 • Mã đặt hàng 1ST085ES0024
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRKCT

SRKCU

SRKCV

SRKCG

SRKCH

SRKCJ

SRKCF

SRFHQ

SRFHH

SRGVU

SRFHG

SRGVT

SRFHF

SRFHE

SRFHD

SRFHC

SRFHB

SRFHA

SRFHP

SRFHN

SRFHM

SRFHL

SRFHK

SRFHJ

SRGVW

SRGVV

SRFGW

SRFGV

SRFH7

SRFGU

SRFH6

SRFGT

SRFH5

SRFGS

SRFH4

SRFH3

SRFH2

SRFH1

SRGVL

SRFGZ

SRFGY

SRFGX

SRFH9

SRGZ2

SRFH0

SRGYZ

SRGZ1

SRGZ0

SRKCW

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.