FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA Launched 2013 160000 156 10 Mb U484, F672, F780
Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA Launched 2013 220000 192 12.8 Mb U484, F672, F780
Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA Launched 2013 270000 830 17.4 Mb F672, F780, F1152
Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA Launched 2013 320000 985 19.8 Mb F672, F780, F1152
Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA Launched 2013 480000 1368 32.3 Mb F780, F1152
Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA Launched 2013 570000 1523 40 Mb F1152, F1517
Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA Launched 2013 660000 1687 47.7 Mb F1152, F1517