Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34E2SG

 • MM# 964989
 • Mã THÔNG SỐ SR45T
 • Mã đặt hàng 10AS066H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697058745255

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40E2SG

 • MM# 964991
 • Mã THÔNG SỐ SR45U
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697123

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35I2SG

 • MM# 964992
 • Mã THÔNG SỐ SR45V
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699316

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35I3SG

 • MM# 964993
 • Mã THÔNG SỐ SR45W
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694119

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40I1HG

 • MM# 964994
 • Mã THÔNG SỐ SR45X
 • Mã đặt hàng 10AS066N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702574745937

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34I1HG

 • MM# 965020
 • Mã THÔNG SỐ SR46P
 • Mã đặt hàng 10AS066H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691898746645

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34I2LG

 • MM# 965021
 • Mã THÔNG SỐ SR46Q
 • Mã đặt hàng 10AS066H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701132

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34I2LG

 • MM# 965023
 • Mã THÔNG SỐ SR46R
 • Mã đặt hàng 10AS066H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700440745826

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40E1HG

 • MM# 965026
 • Mã THÔNG SỐ SR46T
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701837

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40I3SG

 • MM# 965028
 • Mã THÔNG SỐ SR46U
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693529

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N1F40I1HG

 • MM# 965029
 • Mã THÔNG SỐ SR46V
 • Mã đặt hàng 10AS066N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694172

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40E2LG

 • MM# 965030
 • Mã THÔNG SỐ SR46W
 • Mã đặt hàng 10AS066N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696107

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40I2LG

 • MM# 965031
 • Mã THÔNG SỐ SR46X
 • Mã đặt hàng 10AS066N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692717

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40I2SG

 • MM# 965037
 • Mã THÔNG SỐ SR473
 • Mã đặt hàng 10AS066N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699163745600

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34E2LG

 • MM# 965075
 • Mã THÔNG SỐ SR487
 • Mã đặt hàng 10AS066H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694947

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35E2LG

 • MM# 965076
 • Mã THÔNG SỐ SR488
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698410

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35I2LG

 • MM# 965077
 • Mã THÔNG SỐ SR489
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699111

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35I3LG

 • MM# 965078
 • Mã THÔNG SỐ SR48A
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693997

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40E2LG

 • MM# 965088
 • Mã THÔNG SỐ SR48L
 • Mã đặt hàng 10AS066N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692956

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34E2SG

 • MM# 965098
 • Mã THÔNG SỐ SR48W
 • Mã đặt hàng 10AS066H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697056746229

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34E2LG

 • MM# 965099
 • Mã THÔNG SỐ SR48X
 • Mã đặt hàng 10AS066H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700972745715

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34I3LG

 • MM# 965100
 • Mã THÔNG SỐ SR48Y
 • Mã đặt hàng 10AS066H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700225

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35E2LG

 • MM# 965101
 • Mã THÔNG SỐ SR48Z
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698178

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35I2LG

 • MM# 965102
 • Mã THÔNG SỐ SR490
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693777

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40E3SG

 • MM# 965103
 • Mã THÔNG SỐ SR491
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694180745697

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40I2LG

 • MM# 965105
 • Mã THÔNG SỐ SR492
 • Mã đặt hàng 10AS066N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697968

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40I3LG

 • MM# 965106
 • Mã THÔNG SỐ SR493
 • Mã đặt hàng 10AS066N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701090

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40I3SG

 • MM# 965107
 • Mã THÔNG SỐ SR494
 • Mã đặt hàng 10AS066N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691888746391

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N3F40E2SG

 • MM# 965188
 • Mã THÔNG SỐ SR4BH
 • Mã đặt hàng 10AS066N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700147746083

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40E2SG

 • MM# 965263
 • Mã THÔNG SỐ SR4DK
 • Mã đặt hàng 10AS066N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699784745040

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34E3LG

 • MM# 965314
 • Mã THÔNG SỐ SR4F1
 • Mã đặt hàng 10AS066H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697019

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34E3SG

 • MM# 965315
 • Mã THÔNG SỐ SR4F2
 • Mã đặt hàng 10AS066H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693130745276

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F35E2SG

 • MM# 965317
 • Mã THÔNG SỐ SR4F3
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697411

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N1F40E1HG

 • MM# 965318
 • Mã THÔNG SỐ SR4F4
 • Mã đặt hàng 10AS066N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694040

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40I2SG

 • MM# 965319
 • Mã THÔNG SỐ SR4F5
 • Mã đặt hàng 10AS066N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692142745320

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40E3SG

 • MM# 965356
 • Mã THÔNG SỐ SR4G6
 • Mã đặt hàng 10AS066N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694202744790

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H3F34I2SG

 • MM# 965379
 • Mã THÔNG SỐ SR4GV
 • Mã đặt hàng 10AS066H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695159745189

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H4F34I3SG

 • MM# 965380
 • Mã THÔNG SỐ SR4GW
 • Mã đặt hàng 10AS066H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701866746373

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F35E1HG

 • MM# 965382
 • Mã THÔNG SỐ SR4GY
 • Mã đặt hàng 10AS066K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699076

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F40E1HG

 • MM# 965383
 • Mã THÔNG SỐ SR4GZ
 • Mã đặt hàng 10AS066K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693028

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35E2SG

 • MM# 965384
 • Mã THÔNG SỐ SR4H0
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692654

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N4F40E3LG

 • MM# 965385
 • Mã THÔNG SỐ SR4H1
 • Mã đặt hàng 10AS066N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695705

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H1F34E1HG

 • MM# 966266
 • Mã THÔNG SỐ SR58L
 • Mã đặt hàng 10AS066H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693032

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F35I1HG

 • MM# 966666
 • Mã THÔNG SỐ SR5KP
 • Mã đặt hàng 10AS066K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724356

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35E1HG

 • MM# 967066
 • Mã THÔNG SỐ SR5XF
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691546

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35I1HG

 • MM# 967072
 • Mã THÔNG SỐ SR5XM
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702061

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40E2LG

 • MM# 967180
 • Mã THÔNG SỐ SR60F
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700020

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40I2SG

 • MM# 967193
 • Mã THÔNG SỐ SR60U
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693122

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N2F40E1HG

 • MM# 967624
 • Mã THÔNG SỐ SR6DD
 • Mã đặt hàng 10AS066N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701186

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H1F34I1HG

 • MM# 973529
 • Mã THÔNG SỐ SRBFB
 • Mã đặt hàng 10AS066H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701519

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34E1HG

 • MM# 973530
 • Mã THÔNG SỐ SRBFC
 • Mã đặt hàng 10AS066H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694059745632

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066H2F34I2SG

 • MM# 973532
 • Mã THÔNG SỐ SRBFE
 • Mã đặt hàng 10AS066H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702635744807

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K1F40I1HG

 • MM# 973536
 • Mã THÔNG SỐ SRBFH
 • Mã đặt hàng 10AS066K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693419

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F35I2SG

 • MM# 973537
 • Mã THÔNG SỐ SRBFJ
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695313

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40I1HG

 • MM# 973538
 • Mã THÔNG SỐ SRBFK
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691794744172

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K2F40I2LG

 • MM# 973539
 • Mã THÔNG SỐ SRBFL
 • Mã đặt hàng 10AS066K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692581

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40E2LG

 • MM# 973541
 • Mã THÔNG SỐ SRBFM
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692776

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40E2SG

 • MM# 973542
 • Mã THÔNG SỐ SRBFN
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698928745172

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40I2LG

 • MM# 973543
 • Mã THÔNG SỐ SRBFP
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698619

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K3F40I2SG

 • MM# 973544
 • Mã THÔNG SỐ SRBFQ
 • Mã đặt hàng 10AS066K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692231

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35E3LG

 • MM# 973545
 • Mã THÔNG SỐ SRBFR
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692616

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F35E3SG

 • MM# 973546
 • Mã THÔNG SỐ SRBFS
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699217

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40E3LG

 • MM# 978967
 • Mã THÔNG SỐ SRCYK
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693046

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066K4F40I3LG

 • MM# 978990
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ7
 • Mã đặt hàng 10AS066K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693417

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N5F40E2SG

 • MM# 99A8RC
 • Mã THÔNG SỐ SRKFX
 • Mã đặt hàng 10AS066N5F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725714

Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA 10AS066N5F40I2SG

 • MM# 99A8RD
 • Mã THÔNG SỐ SRKFY
 • Mã đặt hàng 10AS066N5F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725903

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR45W

SR45V

SR45U

SR45T

SRBFB

SR4BH

SR45X

SR4F5

SR5XF

SR4F4

SR4F3

SR4F2

SR4F1

SR5XM

SR48Z

SR48Y

SR48X

SR48W

SRKFX

SR494

SRKFY

SR60U

SR5KP

SR493

SR492

SR491

SR60F

SR490

SR48L

SR6DD

SR489

SR488

SR487

SR48A

SR4DK

SR4GY

SR4GW

SR4GV

SRCZ7

SR4GZ

SR46X

SR46W

SRCYK

SR46V

SR46U

SR46T

SR46R

SR473

SR46Q

SRBFS

SR4H1

SR4H0

SRBFJ

SRBFH

SR4G6

SRBFE

SRBFC

SR46P

SRBFR

SRBFQ

SRBFP

SRBFN

SR58L

SRBFM

SRBFL

SRBFK

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.