Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27E2LG

 • MM# 964832
 • Mã THÔNG SỐ SR435
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701701

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29E2LG

 • MM# 964837
 • Mã THÔNG SỐ SR436
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701425

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29I3LG

 • MM# 964847
 • Mã THÔNG SỐ SR437
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701368

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29I3SG

 • MM# 964848
 • Mã THÔNG SỐ SR438
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696217744123

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35E2SG

 • MM# 964856
 • Mã THÔNG SỐ SR439
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700058

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34E2LG

 • MM# 964899
 • Mã THÔNG SỐ SR43A
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695143

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27I3LG

 • MM# 964934
 • Mã THÔNG SỐ SR44B
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700854

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34E3LG

 • MM# 964935
 • Mã THÔNG SỐ SR44C
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695555

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27E1HG

 • MM# 964946
 • Mã THÔNG SỐ SR44P
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691826

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27I2SG

 • MM# 964963
 • Mã THÔNG SỐ SR451
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692378

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29I2LG

 • MM# 964973
 • Mã THÔNG SỐ SR45B
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702476

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29E2LG

 • MM# 964974
 • Mã THÔNG SỐ SR45C
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696453

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29I2LG

 • MM# 964975
 • Mã THÔNG SỐ SR45D
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702249

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35E1HG

 • MM# 964976
 • Mã THÔNG SỐ SR45E
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697273

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34E2SG

 • MM# 964977
 • Mã THÔNG SỐ SR45F
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691664746379

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34E3SG

 • MM# 964978
 • Mã THÔNG SỐ SR45G
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698855

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35E3LG

 • MM# 964979
 • Mã THÔNG SỐ SR45H
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697910

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35I3SG

 • MM# 964980
 • Mã THÔNG SỐ SR45J
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699009

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29I1HG

 • MM# 964998
 • Mã THÔNG SỐ SR461
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700069

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27E2SG

 • MM# 964999
 • Mã THÔNG SỐ SR462
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693116

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27I2LG

 • MM# 965000
 • Mã THÔNG SỐ SR463
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702548

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34E2LG

 • MM# 965001
 • Mã THÔNG SỐ SR464
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694542

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34E2SG

 • MM# 965002
 • Mã THÔNG SỐ SR465
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693425

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35I2LG

 • MM# 965003
 • Mã THÔNG SỐ SR466
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696070

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F27I1HG

 • MM# 965053
 • Mã THÔNG SỐ SR47K
 • Mã đặt hàng 10AS032E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696666

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27I1HG

 • MM# 965054
 • Mã THÔNG SỐ SR47L
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695082

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27I2LG

 • MM# 965055
 • Mã THÔNG SỐ SR47M
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692900

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29I2SG

 • MM# 965056
 • Mã THÔNG SỐ SR47N
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694384

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29E3LG

 • MM# 965057
 • Mã THÔNG SỐ SR47P
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702627

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F34E1HG

 • MM# 965058
 • Mã THÔNG SỐ SR47Q
 • Mã đặt hàng 10AS032H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702313

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F35I1HG

 • MM# 965059
 • Mã THÔNG SỐ SR47R
 • Mã đặt hàng 10AS032H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694945

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35E2LG

 • MM# 965060
 • Mã THÔNG SỐ SR47S
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697376

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35E2SG

 • MM# 965061
 • Mã THÔNG SỐ SR47T
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699022

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35I2LG

 • MM# 965062
 • Mã THÔNG SỐ SR47U
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702646

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27E2SG

 • MM# 965289
 • Mã THÔNG SỐ SR4EB
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699818

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27I2SG

 • MM# 965290
 • Mã THÔNG SỐ SR4EC
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693822

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27E3LG

 • MM# 965291
 • Mã THÔNG SỐ SR4ED
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695539

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29E3SG

 • MM# 965292
 • Mã THÔNG SỐ SR4EE
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696192744553

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F35E1HG

 • MM# 965293
 • Mã THÔNG SỐ SR4EF
 • Mã đặt hàng 10AS032H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693143

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34I2LG

 • MM# 965294
 • Mã THÔNG SỐ SR4EG
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691878

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34I2SG

 • MM# 965295
 • Mã THÔNG SỐ SR4EH
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695168746438

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34I2SG

 • MM# 965296
 • Mã THÔNG SỐ SR4EJ
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694367

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34I3SG

 • MM# 965297
 • Mã THÔNG SỐ SR4EK
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701951

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35E3SG

 • MM# 965298
 • Mã THÔNG SỐ SR4EL
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698022

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35I3LG

 • MM# 965299
 • Mã THÔNG SỐ SR4EM
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702408

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F29E1HG

 • MM# 965335
 • Mã THÔNG SỐ SR4FM
 • Mã đặt hàng 10AS032E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692706

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F29I1HG

 • MM# 965336
 • Mã THÔNG SỐ SR4FN
 • Mã đặt hàng 10AS032E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702428

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29E2SG

 • MM# 965337
 • Mã THÔNG SỐ SR4FP
 • Mã đặt hàng 10AS032E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698764

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27E2LG

 • MM# 965338
 • Mã THÔNG SỐ SR4FQ
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700561

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27E3SG

 • MM# 965339
 • Mã THÔNG SỐ SR4FR
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691976

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34E1HG

 • MM# 965340
 • Mã THÔNG SỐ SR4FS
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698792

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34I1HG

 • MM# 965341
 • Mã THÔNG SỐ SR4FT
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692780

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35I1HG

 • MM# 965342
 • Mã THÔNG SỐ SR4FU
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694623

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35I2SG

 • MM# 965343
 • Mã THÔNG SỐ SR4FV
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697207

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34I2LG

 • MM# 965344
 • Mã THÔNG SỐ SR4FW
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692133

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34I3LG

 • MM# 965347
 • Mã THÔNG SỐ SR4FX
 • Mã đặt hàng 10AS032H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692430

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F27E1HG

 • MM# 973481
 • Mã THÔNG SỐ SRBDE
 • Mã đặt hàng 10AS032E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695709

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29E2SG

 • MM# 973482
 • Mã THÔNG SỐ SRBDF
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695017744972

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29I2SG

 • MM# 973483
 • Mã THÔNG SỐ SRBDG
 • Mã đặt hàng 10AS032E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696265744304

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27I3SG

 • MM# 973484
 • Mã THÔNG SỐ SRBDH
 • Mã đặt hàng 10AS032E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695116

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F34I1HG

 • MM# 973485
 • Mã THÔNG SỐ SRBDJ
 • Mã đặt hàng 10AS032H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696630

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35E2LG

 • MM# 973486
 • Mã THÔNG SỐ SRBDK
 • Mã đặt hàng 10AS032H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699962

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35I2SG

 • MM# 973487
 • Mã THÔNG SỐ SRBDL
 • Mã đặt hàng 10AS032H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698374

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR466

SR465

SR464

SR463

SR462

SR461

SR4FP

SR4FN

SR4FM

SR45G

SR45F

SR45E

SR45D

SR45C

SR45B

SR45J

SR45H

SR4EG

SR4EF

SR4EE

SR4ED

SR4EC

SR4EB

SR44P

SR451

SR4EM

SR4EL

SR4EK

SR4EJ

SR4EH

SRBDH

SRBDG

SRBDF

SR44C

SRBDE

SR44B

SRBDL

SRBDK

SRBDJ

SR47U

SR47T

SR47S

SR47R

SR43A

SR47Q

SR47P

SR47N

SR47M

SR47L

SR47K

SR435

SR439

SR438

SR437

SR436

SR4FX

SR4FW

SR4FV

SR4FU

SR4FT

SR4FS

SR4FR

SR4FQ

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.