Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F27I1HG

 • MM# 964759
 • Mã THÔNG SỐ SR42X
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692575

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F29E2LG

 • MM# 964765
 • Mã THÔNG SỐ SR42Y
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696715745394

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F34E2SG

 • MM# 964783
 • Mã THÔNG SỐ SR42Z
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693649

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F34I1HG

 • MM# 964784
 • Mã THÔNG SỐ SR430
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693313

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F34I2LG

 • MM# 964800
 • Mã THÔNG SỐ SR431
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694437

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F35I1HG

 • MM# 964811
 • Mã THÔNG SỐ SR432
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701305

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F34I2LG

 • MM# 964820
 • Mã THÔNG SỐ SR433
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691967

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F34I2SG

 • MM# 964831
 • Mã THÔNG SỐ SR434
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694012

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F27I2SG

 • MM# 964922
 • Mã THÔNG SỐ SR43Z
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701730

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F29I2SG

 • MM# 964923
 • Mã THÔNG SỐ SR440
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699736745554

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F27E2LG

 • MM# 964924
 • Mã THÔNG SỐ SR441
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692171

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F27I2SG

 • MM# 964925
 • Mã THÔNG SỐ SR442
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692128

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F27I3SG

 • MM# 964926
 • Mã THÔNG SỐ SR443
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694848

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F29E3SG

 • MM# 964927
 • Mã THÔNG SỐ SR444
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697948745810

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H1F35E1HG

 • MM# 964928
 • Mã THÔNG SỐ SR445
 • Mã đặt hàng 10AS027H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702423

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F35E2LG

 • MM# 964930
 • Mã THÔNG SỐ SR447
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697337

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F35I2LG

 • MM# 964931
 • Mã THÔNG SỐ SR448
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693874

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F34E2SG

 • MM# 964932
 • Mã THÔNG SỐ SR449
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700319744612

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E1F27E1HG

 • MM# 964937
 • Mã THÔNG SỐ SR44E
 • Mã đặt hàng 10AS027E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701586

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E1F27I1HG

 • MM# 964938
 • Mã THÔNG SỐ SR44F
 • Mã đặt hàng 10AS027E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693661

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F27I2LG

 • MM# 964939
 • Mã THÔNG SỐ SR44G
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697252

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F29E3LG

 • MM# 964940
 • Mã THÔNG SỐ SR44H
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698661

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H1F34E1HG

 • MM# 964941
 • Mã THÔNG SỐ SR44J
 • Mã đặt hàng 10AS027H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697366

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H1F35I1HG

 • MM# 964942
 • Mã THÔNG SỐ SR44K
 • Mã đặt hàng 10AS027H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700600

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F35I2LG

 • MM# 964943
 • Mã THÔNG SỐ SR44L
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700646

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F34I3SG

 • MM# 964944
 • Mã THÔNG SỐ SR44M
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692468745368

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F35E3SG

 • MM# 964945
 • Mã THÔNG SỐ SR44N
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697854

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F27E2SG

 • MM# 964965
 • Mã THÔNG SỐ SR453
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698612

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F29E2SG

 • MM# 964966
 • Mã THÔNG SỐ SR454
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699799

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F29I2LG

 • MM# 964967
 • Mã THÔNG SỐ SR455
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694720745951

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F27E3SG

 • MM# 964968
 • Mã THÔNG SỐ SR456
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697186

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F29I3LG

 • MM# 964969
 • Mã THÔNG SỐ SR457
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700436745803

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F34E2LG

 • MM# 964970
 • Mã THÔNG SỐ SR458
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696231

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F34I2SG

 • MM# 964971
 • Mã THÔNG SỐ SR459
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698027745592

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F34E3LG

 • MM# 964972
 • Mã THÔNG SỐ SR45A
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691688

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E1F29E1HG

 • MM# 965040
 • Mã THÔNG SỐ SR476
 • Mã đặt hàng 10AS027E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698988

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F29E1HG

 • MM# 965044
 • Mã THÔNG SỐ SR47A
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698933

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F29I2LG

 • MM# 965045
 • Mã THÔNG SỐ SR47B
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698466

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F27E2SG

 • MM# 965046
 • Mã THÔNG SỐ SR47C
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696272

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F29I2SG

 • MM# 965047
 • Mã THÔNG SỐ SR47D
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702539745277

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H1F34I1HG

 • MM# 965049
 • Mã THÔNG SỐ SR47F
 • Mã đặt hàng 10AS027H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698189

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F35E2LG

 • MM# 965050
 • Mã THÔNG SỐ SR47G
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694087

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F34E3SG

 • MM# 965051
 • Mã THÔNG SỐ SR47H
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693214744759

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F35I3SG

 • MM# 965052
 • Mã THÔNG SỐ SR47J
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698796

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F27E2LG

 • MM# 965084
 • Mã THÔNG SỐ SR48G
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694995

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F29E2LG

 • MM# 965085
 • Mã THÔNG SỐ SR48H
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700693

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F29I3SG

 • MM# 965265
 • Mã THÔNG SỐ SR4DM
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700644744519

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E1F29I1HG

 • MM# 965279
 • Mã THÔNG SỐ SR4E1
 • Mã đặt hàng 10AS027E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700911

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F27E1HG

 • MM# 965280
 • Mã THÔNG SỐ SR4E2
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697002

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E2F29I1HG

 • MM# 965281
 • Mã THÔNG SỐ SR4E3
 • Mã đặt hàng 10AS027E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701078

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E4F27E3LG

 • MM# 965282
 • Mã THÔNG SỐ SR4E4
 • Mã đặt hàng 10AS027E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695673

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F35I2SG

 • MM# 965283
 • Mã THÔNG SỐ SR4E5
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692359

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F34E2LG

 • MM# 965284
 • Mã THÔNG SỐ SR4E6
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692644

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F35E2SG

 • MM# 965285
 • Mã THÔNG SỐ SR4E7
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700090

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H3F35I2SG

 • MM# 965286
 • Mã THÔNG SỐ SR4E8
 • Mã đặt hàng 10AS027H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697272

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F34I3LG

 • MM# 965287
 • Mã THÔNG SỐ SR4E9
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724347

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F35E3LG

 • MM# 965288
 • Mã THÔNG SỐ SR4EA
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700321

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F35E2SG

 • MM# 965334
 • Mã THÔNG SỐ SR4FL
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693656

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F27I2LG

 • MM# 973477
 • Mã THÔNG SỐ SRBDA
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695431

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027E3F29E2SG

 • MM# 973478
 • Mã THÔNG SỐ SRBDB
 • Mã đặt hàng 10AS027E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695009744564

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H2F35E1HG

 • MM# 973479
 • Mã THÔNG SỐ SRBDC
 • Mã đặt hàng 10AS027H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694325

Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA 10AS027H4F35I3LG

 • MM# 973480
 • Mã THÔNG SỐ SRBDD
 • Mã đặt hàng 10AS027H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695264

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4FL

SR45A

SR457

SR456

SR455

SR454

SR453

SR4EA

SR459

SR458

SR44F

SR4E7

SR44E

SR4E6

SR48H

SR4E5

SR48G

SR4E4

SR4E3

SRBDD

SR4E2

SRBDC

SR4E1

SRBDB

SRBDA

SR44N

SR44M

SR44L

SR44K

SR44J

SR44H

SR4E9

SR44G

SR4E8

SR445

SR444

SR443

SR442

SR441

SR440

SR4DM

SR43Z

SR449

SR448

SR447

SR47H

SR47G

SR47F

SR47D

SR47C

SR47B

SR47J

SR434

SR433

SR432

SR476

SR431

SR430

SR47A

SR42Z

SR42Y

SR42X

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.