Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34E1HG

 • MM# 964911
 • Mã THÔNG SỐ SR43N
 • Mã đặt hàng 10AS057H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696619

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34I1HG

 • MM# 964912
 • Mã THÔNG SỐ SR43P
 • Mã đặt hàng 10AS057H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695358

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34E2SG

 • MM# 964913
 • Mã THÔNG SỐ SR43Q
 • Mã đặt hàng 10AS057H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701999746413

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34I2LG

 • MM# 964914
 • Mã THÔNG SỐ SR43R
 • Mã đặt hàng 10AS057H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699769

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34I3LG

 • MM# 964915
 • Mã THÔNG SỐ SR43S
 • Mã đặt hàng 10AS057H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697782

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F35I1HG

 • MM# 964917
 • Mã THÔNG SỐ SR43U
 • Mã đặt hàng 10AS057K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698476

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35E2LG

 • MM# 964918
 • Mã THÔNG SỐ SR43V
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701625

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35E2SG

 • MM# 964919
 • Mã THÔNG SỐ SR43W
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699340

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35I2LG

 • MM# 964920
 • Mã THÔNG SỐ SR43X
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694088

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40I2LG

 • MM# 964936
 • Mã THÔNG SỐ SR44D
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692686

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40I2SG

 • MM# 964985
 • Mã THÔNG SỐ SR45P
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693815

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40I2SG

 • MM# 964986
 • Mã THÔNG SỐ SR45Q
 • Mã đặt hàng 10AS057N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701043

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40I2SG

 • MM# 964996
 • Mã THÔNG SỐ SR45Z
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693465

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34I2LG

 • MM# 965011
 • Mã THÔNG SỐ SR46E
 • Mã đặt hàng 10AS057H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693398

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34I2SG

 • MM# 965012
 • Mã THÔNG SỐ SR46F
 • Mã đặt hàng 10AS057H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701553

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F35E1HG

 • MM# 965013
 • Mã THÔNG SỐ SR46G
 • Mã đặt hàng 10AS057K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699775

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F40E1HG

 • MM# 965014
 • Mã THÔNG SỐ SR46H
 • Mã đặt hàng 10AS057K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696873

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40E2LG

 • MM# 965015
 • Mã THÔNG SỐ SR46J
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699647

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40I2LG

 • MM# 965016
 • Mã THÔNG SỐ SR46K
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702156

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N1F40E1HG

 • MM# 965017
 • Mã THÔNG SỐ SR46L
 • Mã đặt hàng 10AS057N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696033

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40E2LG

 • MM# 965018
 • Mã THÔNG SỐ SR46M
 • Mã đặt hàng 10AS057N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692898

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40E2SG

 • MM# 965019
 • Mã THÔNG SỐ SR46N
 • Mã đặt hàng 10AS057N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702890

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40E2SG

 • MM# 965069
 • Mã THÔNG SỐ SR481
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693141

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40E3SG

 • MM# 965070
 • Mã THÔNG SỐ SR482
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699662

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40I2LG

 • MM# 965071
 • Mã THÔNG SỐ SR483
 • Mã đặt hàng 10AS057N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697435

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40E2LG

 • MM# 965072
 • Mã THÔNG SỐ SR484
 • Mã đặt hàng 10AS057N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693302

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40E2SG

 • MM# 965073
 • Mã THÔNG SỐ SR485
 • Mã đặt hàng 10AS057N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693747

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40I3LG

 • MM# 965074
 • Mã THÔNG SỐ SR486
 • Mã đặt hàng 10AS057N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701958

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H1F34I1HG

 • MM# 965092
 • Mã THÔNG SỐ SR48Q
 • Mã đặt hàng 10AS057H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697626

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40I1HG

 • MM# 965093
 • Mã THÔNG SỐ SR48R
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700959

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40E2LG

 • MM# 965094
 • Mã THÔNG SỐ SR48S
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697216

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40I1HG

 • MM# 965095
 • Mã THÔNG SỐ SR48T
 • Mã đặt hàng 10AS057N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691665

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40I2SG

 • MM# 965096
 • Mã THÔNG SỐ SR48U
 • Mã đặt hàng 10AS057N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693956

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40I3SG

 • MM# 965097
 • Mã THÔNG SỐ SR48V
 • Mã đặt hàng 10AS057N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698906

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34E2LG

 • MM# 965277
 • Mã THÔNG SỐ SR4DZ
 • Mã đặt hàng 10AS057H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697081

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34I2SG

 • MM# 965307
 • Mã THÔNG SỐ SR4EU
 • Mã đặt hàng 10AS057H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696300746266

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34E3SG

 • MM# 965308
 • Mã THÔNG SỐ SR4EV
 • Mã đặt hàng 10AS057H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694757

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34I3SG

 • MM# 965309
 • Mã THÔNG SỐ SR4EW
 • Mã đặt hàng 10AS057H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724292

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F40I1HG

 • MM# 965310
 • Mã THÔNG SỐ SR4EX
 • Mã đặt hàng 10AS057K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692367

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35E2LG

 • MM# 965311
 • Mã THÔNG SỐ SR4EY
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700743

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35I3SG

 • MM# 965312
 • Mã THÔNG SỐ SR4EZ
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700038

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40I3SG

 • MM# 965313
 • Mã THÔNG SỐ SR4F0
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699664

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34E2LG

 • MM# 965357
 • Mã THÔNG SỐ SR4G7
 • Mã đặt hàng 10AS057H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699972

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34E2SG

 • MM# 965358
 • Mã THÔNG SỐ SR4G8
 • Mã đặt hàng 10AS057H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695771

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35E2SG

 • MM# 965375
 • Mã THÔNG SỐ SR4GR
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702409

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N1F40I1HG

 • MM# 965376
 • Mã THÔNG SỐ SR4GS
 • Mã đặt hàng 10AS057N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698946

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40E1HG

 • MM# 965377
 • Mã THÔNG SỐ SR4GT
 • Mã đặt hàng 10AS057N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694159

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40I2LG

 • MM# 965378
 • Mã THÔNG SỐ SR4GU
 • Mã đặt hàng 10AS057N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699654

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35E1HG

 • MM# 965488
 • Mã THÔNG SỐ SR4KZ
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701391

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35I1HG

 • MM# 965543
 • Mã THÔNG SỐ SR4MJ
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693811

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40E1HG

 • MM# 965544
 • Mã THÔNG SỐ SR4MK
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693216

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35I2LG

 • MM# 965545
 • Mã THÔNG SỐ SR4ML
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698099

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35I2SG

 • MM# 965659
 • Mã THÔNG SỐ SR4QV
 • Mã đặt hàng 10AS057K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702114

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35E3SG

 • MM# 965840
 • Mã THÔNG SỐ SR4W5
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692379

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40E3LG

 • MM# 965841
 • Mã THÔNG SỐ SR4W6
 • Mã đặt hàng 10AS057N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694174

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40E3SG

 • MM# 966145
 • Mã THÔNG SỐ SR551
 • Mã đặt hàng 10AS057N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695422

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H1F34E1HG

 • MM# 973522
 • Mã THÔNG SỐ SRBF4
 • Mã đặt hàng 10AS057H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698321

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34E3LG

 • MM# 973523
 • Mã THÔNG SỐ SRBF5
 • Mã đặt hàng 10AS057H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696297

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35I2SG

 • MM# 973525
 • Mã THÔNG SỐ SRBF7
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694794745045

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40E2SG

 • MM# 973526
 • Mã THÔNG SỐ SRBF8
 • Mã đặt hàng 10AS057K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701595

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35E3LG

 • MM# 973527
 • Mã THÔNG SỐ SRBF9
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693887

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35I3LG

 • MM# 973528
 • Mã THÔNG SỐ SRBFA
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700041

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40I3LG

 • MM# 978972
 • Mã THÔNG SỐ SRCYQ
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699897

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40E3LG

 • MM# 978979
 • Mã THÔNG SỐ SRCYX
 • Mã đặt hàng 10AS057K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695619

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRBF9

SRBF8

SR4W6

SRBF7

SR4W5

SRBF5

SR45Q

SRBF4

SR45P

SRBFA

SR45Z

SR4EW

SR4EV

SR4EU

SR4EZ

SR4EY

SR4EX

SR4ML

SR48V

SR4MK

SR48U

SR4MJ

SR48T

SR48S

SR4F0

SR4QV

SR44D

SR48R

SR48Q

SR4DZ

SR43U

SR43S

SR43R

SR43Q

SR486

SR43P

SR485

SR484

SR43N

SR483

SR43X

SR43W

SR43V

SR4KZ

SR4GU

SRCYX

SR4GT

SR4GS

SR4GR

SR482

SR481

SR551

SRCYQ

SR46H

SR46G

SR4G8

SR46F

SR4G7

SR46E

SR46N

SR46M

SR46L

SR46K

SR46J

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.