Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C3U19E2LG

 • MM# 964565
 • Mã THÔNG SỐ SR40P
 • Mã đặt hàng 10AS016C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692261745385

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C3U19I2SG

 • MM# 964673
 • Mã THÔNG SỐ SR41S
 • Mã đặt hàng 10AS016C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699564744625

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C3U19E2SG

 • MM# 964674
 • Mã THÔNG SỐ SR41T
 • Mã đặt hàng 10AS016C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696146

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C3U19I2LG

 • MM# 964675
 • Mã THÔNG SỐ SR41U
 • Mã đặt hàng 10AS016C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702239744185

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C4U19E3LG

 • MM# 964677
 • Mã THÔNG SỐ SR41W
 • Mã đặt hàng 10AS016C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699420

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27I1HG

 • MM# 964678
 • Mã THÔNG SỐ SR41X
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692342745541

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C4U19I3LG

 • MM# 964679
 • Mã THÔNG SỐ SR41Y
 • Mã đặt hàng 10AS016C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701462

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E1HG

 • MM# 964680
 • Mã THÔNG SỐ SR41Z
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693439

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C4U19I3SG

 • MM# 964681
 • Mã THÔNG SỐ SR420
 • Mã đặt hàng 10AS016C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694818745788

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29I2SG

 • MM# 964682
 • Mã THÔNG SỐ SR421
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701083745522

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27E2LG

 • MM# 964683
 • Mã THÔNG SỐ SR422
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692168

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29E3SG

 • MM# 964684
 • Mã THÔNG SỐ SR423
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697210744734

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27E2SG

 • MM# 964690
 • Mã THÔNG SỐ SR424
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701718744239

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E2SG

 • MM# 964697
 • Mã THÔNG SỐ SR426
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 724320746273

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27E3SG

 • MM# 964702
 • Mã THÔNG SỐ SR428
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702147744288

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27E1HG

 • MM# 964703
 • Mã THÔNG SỐ SR429
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699766

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27I2SG

 • MM# 964708
 • Mã THÔNG SỐ SR42B
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693832

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E2LG

 • MM# 964718
 • Mã THÔNG SỐ SR42C
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701727746100

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27I3SG

 • MM# 964720
 • Mã THÔNG SỐ SR42E
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699127

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27I3LG

 • MM# 964721
 • Mã THÔNG SỐ SR42F
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 691953

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29E3LG

 • MM# 964722
 • Mã THÔNG SỐ SR42G
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699293746639

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29I3LG

 • MM# 964723
 • Mã THÔNG SỐ SR42H
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695909

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29I2LG

 • MM# 964727
 • Mã THÔNG SỐ SR42K
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702235

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29I3SG

 • MM# 964728
 • Mã THÔNG SỐ SR42L
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702935745506

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29I1HG

 • MM# 964730
 • Mã THÔNG SỐ SR42N
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693951

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27E3LG

 • MM# 964735
 • Mã THÔNG SỐ SR42R
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692281

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C4U19E3SG

 • MM# 964737
 • Mã THÔNG SỐ SR42T
 • Mã đặt hàng 10AS016C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699365

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR41S

SR424

SR423

SR422

SR421

SR420

SR41Z

SR41Y

SR41X

SR429

SR41W

SR428

SR41U

SR426

SR41T

SR42T

SR40P

SR42R

SR42N

SR42C

SR42B

SR42L

SR42K

SR42H

SR42G

SR42F

SR42E

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.