Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19E2SG

 • MM# 964699
 • Mã THÔNG SỐ SR427
 • Mã đặt hàng 10AS022C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696633744412

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C4U19E3LG

 • MM# 964704
 • Mã THÔNG SỐ SR42A
 • Mã đặt hàng 10AS022C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698825

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27E1HG

 • MM# 964719
 • Mã THÔNG SỐ SR42D
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695755

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27I1HG

 • MM# 964726
 • Mã THÔNG SỐ SR42J
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695154

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29I1HG

 • MM# 964731
 • Mã THÔNG SỐ SR42P
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692267

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19I2LG

 • MM# 964732
 • Mã THÔNG SỐ SR42Q
 • Mã đặt hàng 10AS022C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700345746272

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C4U19I3LG

 • MM# 964736
 • Mã THÔNG SỐ SR42S
 • Mã đặt hàng 10AS022C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702220

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27I2SG

 • MM# 964738
 • Mã THÔNG SỐ SR42U
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702880

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29E2LG

 • MM# 964739
 • Mã THÔNG SỐ SR42V
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693271

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27I3SG

 • MM# 964750
 • Mã THÔNG SỐ SR42W
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693146

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C4U19I3SG

 • MM# 964906
 • Mã THÔNG SỐ SR43H
 • Mã đặt hàng 10AS022C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701765

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27E2LG

 • MM# 964907
 • Mã THÔNG SỐ SR43J
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697551

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27E3LG

 • MM# 964908
 • Mã THÔNG SỐ SR43K
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693950

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27I3LG

 • MM# 964909
 • Mã THÔNG SỐ SR43L
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695455

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29I2SG

 • MM# 964921
 • Mã THÔNG SỐ SR43Y
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698739

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27I2LG

 • MM# 964964
 • Mã THÔNG SỐ SR452
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701847

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19I2SG

 • MM# 965041
 • Mã THÔNG SỐ SR477
 • Mã đặt hàng 10AS022C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696013

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29E3LG

 • MM# 965042
 • Mã THÔNG SỐ SR478
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697439

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29I3SG

 • MM# 965043
 • Mã THÔNG SỐ SR479
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699549

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C4U19E3SG

 • MM# 965089
 • Mã THÔNG SỐ SR48M
 • Mã đặt hàng 10AS022C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700756745830

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29I3LG

 • MM# 965278
 • Mã THÔNG SỐ SR4E0
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693330

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19E2LG

 • MM# 973344
 • Mã THÔNG SỐ SRB9J
 • Mã đặt hàng 10AS022C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700704

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27E2SG

 • MM# 973471
 • Mã THÔNG SỐ SRBD4
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701971

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29E1HG

 • MM# 973472
 • Mã THÔNG SỐ SRBD5
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702949

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29E2SG

 • MM# 973473
 • Mã THÔNG SỐ SRBD6
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702721

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29I2LG

 • MM# 973474
 • Mã THÔNG SỐ SRBD7
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699142

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27E3SG

 • MM# 973475
 • Mã THÔNG SỐ SRBD8
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695769

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29E3SG

 • MM# 973476
 • Mã THÔNG SỐ SRBD9
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695882

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19I2LP

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRBD8

SRBD7

SRBD6

SRB9J

SRBD5

SRBD4

SR43Y

SR427

SRBD9

SR43L

SR43K

SR43J

SR43H

SR479

SR42S

SR478

SR477

SR42Q

SR42P

SR452

SR42W

SR42V

SR42U

SR42D

SRC1R

SR42A

SR4E0

SR42J

SR48M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.