Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E2F29E1HG

 • MM# 964900
 • Mã THÔNG SỐ SR43B
 • Mã đặt hàng 10AS048E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700890

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E2F29E2LG

 • MM# 964901
 • Mã THÔNG SỐ SR43C
 • Mã đặt hàng 10AS048E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692050

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E3F29E2SG

 • MM# 964902
 • Mã THÔNG SỐ SR43D
 • Mã đặt hàng 10AS048E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693748

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E4F29E3SG

 • MM# 964903
 • Mã THÔNG SỐ SR43E
 • Mã đặt hàng 10AS048E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724313

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H2F34E2LG

 • MM# 964904
 • Mã THÔNG SỐ SR43F
 • Mã đặt hàng 10AS048H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701081

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K2F35I1HG

 • MM# 964905
 • Mã THÔNG SỐ SR43G
 • Mã đặt hàng 10AS048K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691944

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K3F35E2SG

 • MM# 964910
 • Mã THÔNG SỐ SR43M
 • Mã đặt hàng 10AS048K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699299

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H2F34E1HG

 • MM# 964981
 • Mã THÔNG SỐ SR45K
 • Mã đặt hàng 10AS048H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694855

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H2F34I1HG

 • MM# 964982
 • Mã THÔNG SỐ SR45L
 • Mã đặt hàng 10AS048H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696373744546

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K2F35I2SG

 • MM# 964983
 • Mã THÔNG SỐ SR45M
 • Mã đặt hàng 10AS048K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701157

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K4F35E3LG

 • MM# 964984
 • Mã THÔNG SỐ SR45N
 • Mã đặt hàng 10AS048K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693800

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E1F29I1HG

 • MM# 965004
 • Mã THÔNG SỐ SR467
 • Mã đặt hàng 10AS048E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697707

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E2F29E2SG

 • MM# 965005
 • Mã THÔNG SỐ SR468
 • Mã đặt hàng 10AS048E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695024

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E2F29I2SG

 • MM# 965006
 • Mã THÔNG SỐ SR469
 • Mã đặt hàng 10AS048E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695878

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H4F34I3SG

 • MM# 965007
 • Mã THÔNG SỐ SR46A
 • Mã đặt hàng 10AS048H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696354

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K1F35E1HG

 • MM# 965008
 • Mã THÔNG SỐ SR46B
 • Mã đặt hàng 10AS048K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696465

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K3F35E2LG

 • MM# 965009
 • Mã THÔNG SỐ SR46C
 • Mã đặt hàng 10AS048K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702520

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K4F35I3SG

 • MM# 965010
 • Mã THÔNG SỐ SR46D
 • Mã đặt hàng 10AS048K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692526

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E2F29I1HG

 • MM# 965033
 • Mã THÔNG SỐ SR46Z
 • Mã đặt hàng 10AS048E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702282

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E3F29I2LG

 • MM# 965034
 • Mã THÔNG SỐ SR470
 • Mã đặt hàng 10AS048E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694260

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E4F29I3SG

 • MM# 965035
 • Mã THÔNG SỐ SR471
 • Mã đặt hàng 10AS048E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701843745676

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H1F34I1HG

 • MM# 965036
 • Mã THÔNG SỐ SR472
 • Mã đặt hàng 10AS048H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695306

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H1F34E1HG

 • MM# 965063
 • Mã THÔNG SỐ SR47V
 • Mã đặt hàng 10AS048H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699221

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H2F34I2SG

 • MM# 965064
 • Mã THÔNG SỐ SR47W
 • Mã đặt hàng 10AS048H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702733744283

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H3F34I2SG

 • MM# 965065
 • Mã THÔNG SỐ SR47X
 • Mã đặt hàng 10AS048H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700349

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H4F34I3LG

 • MM# 965066
 • Mã THÔNG SỐ SR47Y
 • Mã đặt hàng 10AS048H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702274

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K1F35I1HG

 • MM# 965067
 • Mã THÔNG SỐ SR47Z
 • Mã đặt hàng 10AS048K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692225

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K2F35E1HG

 • MM# 965068
 • Mã THÔNG SỐ SR480
 • Mã đặt hàng 10AS048K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699470

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K3F35I2LG

 • MM# 965083
 • Mã THÔNG SỐ SR48F
 • Mã đặt hàng 10AS048K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698432

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K4F35I3LG

 • MM# 965087
 • Mã THÔNG SỐ SR48K
 • Mã đặt hàng 10AS048K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697819

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E4F29E3LG

 • MM# 965300
 • Mã THÔNG SỐ SR4EN
 • Mã đặt hàng 10AS048E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695880

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H3F34E2SG

 • MM# 965301
 • Mã THÔNG SỐ SR4EP
 • Mã đặt hàng 10AS048H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696139746481

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H3F34I2LG

 • MM# 965303
 • Mã THÔNG SỐ SR4EQ
 • Mã đặt hàng 10AS048H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692624746469

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H4F34E3SG

 • MM# 965304
 • Mã THÔNG SỐ SR4ER
 • Mã đặt hàng 10AS048H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699551745942

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K2F35E2SG

 • MM# 965305
 • Mã THÔNG SỐ SR4ES
 • Mã đặt hàng 10AS048K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699869

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K3F35I2SG

 • MM# 965306
 • Mã THÔNG SỐ SR4ET
 • Mã đặt hàng 10AS048K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697155

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E1F29E1HG

 • MM# 965349
 • Mã THÔNG SỐ SR4FZ
 • Mã đặt hàng 10AS048E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701687

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E2F29I2LG

 • MM# 965350
 • Mã THÔNG SỐ SR4G0
 • Mã đặt hàng 10AS048E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694961

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E3F29I2SG

 • MM# 965351
 • Mã THÔNG SỐ SR4G1
 • Mã đặt hàng 10AS048E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695848744912

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E4F29I3LG

 • MM# 965352
 • Mã THÔNG SỐ SR4G2
 • Mã đặt hàng 10AS048E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693633

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H4F34E3LG

 • MM# 965353
 • Mã THÔNG SỐ SR4G3
 • Mã đặt hàng 10AS048H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693281

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K2F35I2LG

 • MM# 965354
 • Mã THÔNG SỐ SR4G4
 • Mã đặt hàng 10AS048K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701734

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048E3F29E2LG

 • MM# 973488
 • Mã THÔNG SỐ SRBDM
 • Mã đặt hàng 10AS048E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691568

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H2F34E2SG

 • MM# 973516
 • Mã THÔNG SỐ SRBEZ
 • Mã đặt hàng 10AS048H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698772

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048H2F34I2LG

 • MM# 973517
 • Mã THÔNG SỐ SRBF0
 • Mã đặt hàng 10AS048H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695875

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K2F35E2LG

 • MM# 973520
 • Mã THÔNG SỐ SRBF2
 • Mã đặt hàng 10AS048K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699993

Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA 10AS048K4F35E3SG

 • MM# 973521
 • Mã THÔNG SỐ SRBF3
 • Mã đặt hàng 10AS048K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698862

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR468

SR47Y

SR467

SR47X

SR47W

SR47V

SRBF3

SR4G1

SR4G0

SR469

SR47Z

SRBEZ

SR43E

SR43D

SR43C

SR43B

SR4ET

SR4ES

SR4ER

SR4EQ

SR4EP

SR43M

SRBF2

SR45N

SR45M

SR480

SRBF0

SR45L

SR45K

SR43G

SR43F

SR472

SR4EN

SR46Z

SR46D

SR48F

SR46C

SR4G4

SR46B

SR4G3

SR46A

SR4G2

SR471

SR470

SRBDM

SR4FZ

SR48K

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.