FPGA Arria® V GX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2011 75000 240 8.463 Mb 416 F672, F896
2011 156000 396 11.471 Mb 416 F672, F896
2011 190000 600 12.973 Mb 544 F672, F896, F1152
2011 242000 800 15.108 Mb 544 F672, F896, F1152
2011 300000 920 16.952 Mb 704 F896, F1152, F1517
2011 362000 1045 19.358 Mb 704 F896, F1152, F1517
2011 420000 1092 23.072 Gb 704 F1152, F1517
2011 504000 1156 27.046 Gb 704 F1152, F1517