Arria® V 5AGXB5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5H4F35I3G

 • MM# 965911
 • Mã THÔNG SỐ SR4Y7
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694153746651

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5K4F40I5G

 • MM# 968850
 • Mã THÔNG SỐ SR7EE
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5K4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692674

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F35C5G

 • MM# 973724
 • Mã THÔNG SỐ SRBLR
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702680

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F35C4G

 • MM# 999X98
 • Mã THÔNG SỐ SRH9N
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694893

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F35C5G

 • MM# 999X99
 • Mã THÔNG SỐ SRH9P
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694185

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F35I5G

 • MM# 999X9A
 • Mã THÔNG SỐ SRH9Q
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700022

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F40C4G

 • MM# 999X9C
 • Mã THÔNG SỐ SRH9R
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697721

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F40C5G

 • MM# 999X9D
 • Mã THÔNG SỐ SRH9S
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693716

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F40I5G

 • MM# 999X9G
 • Mã THÔNG SỐ SRH9T
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701954

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D6F35C6G

 • MM# 999X9H
 • Mã THÔNG SỐ SRH9U
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696953

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D6F40C6G

 • MM# 999X9J
 • Mã THÔNG SỐ SRH9V
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693546

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5H4F35C4G

 • MM# 999X9X
 • Mã THÔNG SỐ SRHA4
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692673

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5H4F35C5G

 • MM# 999X9Z
 • Mã THÔNG SỐ SRHA5
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700939

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5H4F35I5G

 • MM# 999XA0
 • Mã THÔNG SỐ SRHA6
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702337

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5H6F35C6G

 • MM# 999XA1
 • Mã THÔNG SỐ SRHA7
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702700

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5K4F40C4G

 • MM# 999XA2
 • Mã THÔNG SỐ SRHA8
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5K4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693837746310

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5K4F40C5G

 • MM# 999XA3
 • Mã THÔNG SỐ SRHA9
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5K4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693020

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5K4F40I3G

 • MM# 999XA4
 • Mã THÔNG SỐ SRHAA
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5K4F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702514

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5K6F40C6G

 • MM# 999XA5
 • Mã THÔNG SỐ SRHAB
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5K6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691741

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F35C4G

 • MM# 999XAF
 • Mã THÔNG SỐ SRHAJ
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695572745530

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F35I5G

 • MM# 999XAG
 • Mã THÔNG SỐ SRHAK
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698939

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F40C4G

 • MM# 999XAH
 • Mã THÔNG SỐ SRHAL
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696216

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F40C5G

 • MM# 999XAJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHAM
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696730744282

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F40I5G

 • MM# 999XAK
 • Mã THÔNG SỐ SRHAN
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695528745740

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G6F35C6G

 • MM# 999XAM
 • Mã THÔNG SỐ SRHAP
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700506

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G6F40C6G

 • MM# 999XAN
 • Mã THÔNG SỐ SRHAQ
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702105

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXBB5D4F35I5N

 • MM# 969893
 • Mã THÔNG SỐ SR8A0
 • Mã đặt hàng 5AGXBB5D4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702216

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXFB5H6F35C6N

 • MM# 970563
 • Mã THÔNG SỐ SR8TC
 • Mã đặt hàng 5AGXFB5H6F35C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695677

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F35I5N

 • MM# 970570
 • Mã THÔNG SỐ SR8TK
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691972

Arria® V 5AGXB5 FPGA 5AGXMB5G4F40I5

 • MM# 970571
 • Mã THÔNG SỐ SR8TL
 • Mã đặt hàng 5AGXMB5G4F40I5
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700332

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4Y7

SRHAK

SRHAJ

SR8TL

SR8TK

SRHA7

SRH9N

SRHA6

SRHA5

SR7EE

SRH9U

SRH9P

SRBLR

SR8A0

SR8TC

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.