Arria® V 5AGXB3 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35I5G

 • MM# 965650
 • Mã THÔNG SỐ SR4QL
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692078745048

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35I3G

 • MM# 965908
 • Mã THÔNG SỐ SR4Y4
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693668

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40C5G

 • MM# 965909
 • Mã THÔNG SỐ SR4Y5
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700932

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F35I5G

 • MM# 968292
 • Mã THÔNG SỐ SR6YB
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700404746561

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35C4G

 • MM# 968300
 • Mã THÔNG SỐ SR6YK
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692201746264

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F40C5G

 • MM# 968315
 • Mã THÔNG SỐ SR6Z0
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697172

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35I5G

 • MM# 970561
 • Mã THÔNG SỐ SR8TA
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694069745209

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31I3G

 • MM# 999FZC
 • Mã THÔNG SỐ SRFK2
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F31I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693244

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31I5G

 • MM# 999FZD
 • Mã THÔNG SỐ SRFK3
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F31I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691685

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35C4G

 • MM# 999FZF
 • Mã THÔNG SỐ SRFK4
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698391745489

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35C5G

 • MM# 999FZH
 • Mã THÔNG SỐ SRFK5
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697159

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F40C4G

 • MM# 999FZJ
 • Mã THÔNG SỐ SRFK6
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698994

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F40I5G

 • MM# 999FZK
 • Mã THÔNG SỐ SRFK7
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701047

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G6F31C6G

 • MM# 999FZL
 • Mã THÔNG SỐ SRFK8
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G6F31C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697197

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G6F35C6G

 • MM# 999FZM
 • Mã THÔNG SỐ SRFK9
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691951

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G6F40C6G

 • MM# 999FZN
 • Mã THÔNG SỐ SRFKA
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695090

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F31C4G

 • MM# 999G21
 • Mã THÔNG SỐ SRFLZ
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F31C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692935

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F31C5G

 • MM# 999G22
 • Mã THÔNG SỐ SRFM0
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F31C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698465

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F31I5G

 • MM# 999G23
 • Mã THÔNG SỐ SRFM1
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F31I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701893746143

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F35C4G

 • MM# 999G24
 • Mã THÔNG SỐ SRFM2
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699465

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F35C5G

 • MM# 999G25
 • Mã THÔNG SỐ SRFM3
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702694

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F40C4G

 • MM# 999G26
 • Mã THÔNG SỐ SRFM4
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696270

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F40C5G

 • MM# 999G27
 • Mã THÔNG SỐ SRFM5
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698320

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D6F31C6G

 • MM# 999G29
 • Mã THÔNG SỐ SRFM6
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D6F31C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697722

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D6F35C6G

 • MM# 999G2A
 • Mã THÔNG SỐ SRFM7
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692878

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D6F40C6G

 • MM# 999G2C
 • Mã THÔNG SỐ SRFM8
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692681

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35C5G

 • MM# 999G2W
 • Mã THÔNG SỐ SRFMM
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696703

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40C4G

 • MM# 999G2X
 • Mã THÔNG SỐ SRFMN
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699582

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40I3G

 • MM# 999G2Z
 • Mã THÔNG SỐ SRFMP
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696020

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40I5G

 • MM# 999G30
 • Mã THÔNG SỐ SRFMQ
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697785

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H6F35C6G

 • MM# 999G31
 • Mã THÔNG SỐ SRFMR
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699821

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H6F40C6G

 • MM# 999G33
 • Mã THÔNG SỐ SRFMS
 • Mã đặt hàng 5AGXFB3H6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696887

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31C4G

 • MM# 999G53
 • Mã THÔNG SỐ SRFP8
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F31C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701375744570

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31C5G

 • MM# 999G54
 • Mã THÔNG SỐ SRFP9
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F31C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691866

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F40I5G

 • MM# 999G55
 • Mã THÔNG SỐ SRFPA
 • Mã đặt hàng 5AGXBB3D4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697799

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35I5N

 • MM# 967824
 • Mã THÔNG SỐ SR6K5
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694967

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31I5

 • MM# 970569
 • Mã THÔNG SỐ SR8TJ
 • Mã đặt hàng 5AGXMB3G4F31I5
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697931

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4Y5

SR4Y4

SRFP9

SRFPA

SRFMM

SR8TA

SR8TJ

SRFP8

SRFMS

SRFMR

SRFMQ

SRFMP

SRFMN

SRFK9

SRFLZ

SRFK8

SRFK7

SRFK6

SRFM8

SRFK5

SRFM7

SR4QL

SRFK4

SRFM6

SRFKA

SR6K5

SR6YB

SRFK3

SRFM5

SRFK2

SRFM4

SR6Z0

SRFM3

SRFM2

SRFM1

SRFM0

SR6YK

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.