Arria® V 5AGXA7 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35I5G

 • MM# 965905
 • Mã THÔNG SỐ SR4Y1
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698289

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35I3G

 • MM# 970556
 • Mã THÔNG SỐ SR8T5
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700922744871

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35C5G

 • MM# 978995
 • Mã THÔNG SỐ SRCZC
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693127

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35C4G

 • MM# 999FG2
 • Mã THÔNG SỐ SRFFQ
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702713

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31I5G

 • MM# 999FZV
 • Mã THÔNG SỐ SRFKE
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698819

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F27C4G

 • MM# 999G13
 • Mã THÔNG SỐ SRFLC
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F27C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700113

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F27C5G

 • MM# 999G15
 • Mã THÔNG SỐ SRFLD
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F27C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697882

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F27I5G

 • MM# 999G17
 • Mã THÔNG SỐ SRFLE
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F27I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697287

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F31C4G

 • MM# 999G18
 • Mã THÔNG SỐ SRFLF
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F31C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702852

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F31C5G

 • MM# 999G1A
 • Mã THÔNG SỐ SRFLG
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F31C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697265746565

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F31I5G

 • MM# 999G1C
 • Mã THÔNG SỐ SRFLH
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F31I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701766

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35C5G

 • MM# 999G1D
 • Mã THÔNG SỐ SRFLJ
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698202

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35I5G

 • MM# 999G1F
 • Mã THÔNG SỐ SRFLK
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697075

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D6F27C6G

 • MM# 999G1G
 • Mã THÔNG SỐ SRFLL
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D6F27C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696212

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D6F31C6G

 • MM# 999G1J
 • Mã THÔNG SỐ SRFLM
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D6F31C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701388

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D6F35C6G

 • MM# 999G1K
 • Mã THÔNG SỐ SRFLN
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695226

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35C4G

 • MM# 999G2H
 • Mã THÔNG SỐ SRFMC
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695247

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H6F35C6G

 • MM# 999G2J
 • Mã THÔNG SỐ SRFMD
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697360

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27C4G

 • MM# 999G45
 • Mã THÔNG SỐ SRFNK
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697074

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27C5G

 • MM# 999G47
 • Mã THÔNG SỐ SRFNL
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694271

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27I3G

 • MM# 999G48
 • Mã THÔNG SỐ SRFNM
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694764

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27I5G

 • MM# 999G49
 • Mã THÔNG SỐ SRFNN
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700570

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D6F27C6G

 • MM# 999G4A
 • Mã THÔNG SỐ SRFNP
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D6F27C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693455

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31C4G

 • MM# 999G4C
 • Mã THÔNG SỐ SRFNQ
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692784745862

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31C5G

 • MM# 999G4D
 • Mã THÔNG SỐ SRFNR
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701798745607

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31I3G

 • MM# 999G4F
 • Mã THÔNG SỐ SRFNS
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693478

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F35C4G

 • MM# 999G4G
 • Mã THÔNG SỐ SRFNT
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694409744113

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F35C5G

 • MM# 999G4H
 • Mã THÔNG SỐ SRFNU
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701197

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F35I5G

 • MM# 999G4J
 • Mã THÔNG SỐ SRFNV
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693431

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G6F31C6G

 • MM# 999G4L
 • Mã THÔNG SỐ SRFNW
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G6F31C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694263

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G6F35C6G

 • MM# 999G4M
 • Mã THÔNG SỐ SRFNX
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693383

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35C4N

 • MM# 969553
 • Mã THÔNG SỐ SR803
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35C4N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697645

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRFLD

SRFLC

SR803

SRFKE

SR4Y1

SRCZC

SRFFQ

SRFNX

SRFNW

SRFMD

SRFMC

SR8T5

SRFLL

SRFNN

SRFLK

SRFNM

SRFLJ

SRFNL

SRFNK

SRFLH

SRFLG

SRFLF

SRFLE

SRFNV

SRFNU

SRFNT

SRFNS

SRFNR

SRFNQ

SRFLN

SRFNP

SRFLM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.