Arria® V 5AGXA5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H4F35I3G

 • MM# 967797
 • Mã THÔNG SỐ SR6JC
 • Mã đặt hàng 5AGXFA5H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696902746614

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F35C4G

 • MM# 967816
 • Mã THÔNG SỐ SR6JX
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695444746154

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F35I5G

 • MM# 967818
 • Mã THÔNG SỐ SR6JZ
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698464746079

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H4F35I5G

 • MM# 970029
 • Mã THÔNG SỐ SR8CA
 • Mã đặt hàng 5AGXFA5H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700095

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27C4G

 • MM# 970566
 • Mã THÔNG SỐ SR8TF
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5D4F27C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700121744491

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31C5G

 • MM# 984217
 • Mã THÔNG SỐ SRER4
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F31C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702865746174

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F27C4G

 • MM# 999G0L
 • Mã THÔNG SỐ SRFL0
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F27C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699644

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F27C5G

 • MM# 999G0M
 • Mã THÔNG SỐ SRFL1
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F27C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696957

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F27I5G

 • MM# 999G0P
 • Mã THÔNG SỐ SRFL2
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F27I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700519746352

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F31C4G

 • MM# 999G0R
 • Mã THÔNG SỐ SRFL3
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F31C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697965

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F31C5G

 • MM# 999G0T
 • Mã THÔNG SỐ SRFL4
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F31C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700792746625

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F31I5G

 • MM# 999G0V
 • Mã THÔNG SỐ SRFL5
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F31I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694540

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F35C4G

 • MM# 999G0W
 • Mã THÔNG SỐ SRFL6
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701254

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F35C5G

 • MM# 999G0X
 • Mã THÔNG SỐ SRFL7
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692449

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D4F35I5G

 • MM# 999G0Z
 • Mã THÔNG SỐ SRFL8
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701940

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D6F27C6G

 • MM# 999G10
 • Mã THÔNG SỐ SRFL9
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D6F27C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696218

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D6F31C6G

 • MM# 999G11
 • Mã THÔNG SỐ SRFLA
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D6F31C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701438744788

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXBA5D6F35C6G

 • MM# 999G12
 • Mã THÔNG SỐ SRFLB
 • Mã đặt hàng 5AGXBA5D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695418

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H4F35C4G

 • MM# 999G2D
 • Mã THÔNG SỐ SRFM9
 • Mã đặt hàng 5AGXFA5H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696833

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H4F35C5G

 • MM# 999G2F
 • Mã THÔNG SỐ SRFMA
 • Mã đặt hàng 5AGXFA5H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699089

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXFA5H6F35C6G

 • MM# 999G2G
 • Mã THÔNG SỐ SRFMB
 • Mã đặt hàng 5AGXFA5H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699451745269

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27C5G

 • MM# 999G3R
 • Mã THÔNG SỐ SRFN9
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5D4F27C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693632

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27I3G

 • MM# 999G3T
 • Mã THÔNG SỐ SRFNA
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5D4F27I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698431

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D4F27I5G

 • MM# 999G3W
 • Mã THÔNG SỐ SRFNB
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5D4F27I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699158

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5D6F27C6G

 • MM# 999G3X
 • Mã THÔNG SỐ SRFNC
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5D6F27C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697845

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31C4G

 • MM# 999G3Z
 • Mã THÔNG SỐ SRFND
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F31C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702382744381

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31I3G

 • MM# 999G40
 • Mã THÔNG SỐ SRFNE
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F31I3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698251745792

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F31I5G

 • MM# 999G41
 • Mã THÔNG SỐ SRFNF
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F31I5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691725

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G4F35C5G

 • MM# 999G42
 • Mã THÔNG SỐ SRFNG
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692826745686

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G6F31C6G

 • MM# 999G43
 • Mã THÔNG SỐ SRFNH
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G6F31C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692227745065

Arria® V 5AGXA5 FPGA 5AGXMA5G6F35C6G

 • MM# 999G44
 • Mã THÔNG SỐ SRFNJ
 • Mã đặt hàng 5AGXMA5G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702872

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRFL9

SRFL8

SRFL7

SRFN9

SRFL6

SR6JC

SRFL5

SRFNF

SRFNE

SRFLB

SRFND

SRFLA

SRFNC

SRFNB

SRFNA

SRFL4

SRFL3

SRFL2

SRFL1

SR8TF

SRFL0

SRER4

SR8CA

SRFM9

SRFMB

SRFMA

SR6JZ

SR6JX

SRFNJ

SRFNH

SRFNG

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.