Arria® V 5AGXB1 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F35I5G

 • MM# 965648
 • Mã THÔNG SỐ SR4QJ
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700951744136

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F40C5G

 • MM# 965923
 • Mã THÔNG SỐ SR4YK
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693323

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F35I5G

 • MM# 967800
 • Mã THÔNG SỐ SR6JF
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693030745610

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H6F40C6G

 • MM# 967802
 • Mã THÔNG SỐ SR6JH
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695040

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F35I3G

 • MM# 968133
 • Mã THÔNG SỐ SR6TQ
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692495746604

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F31I5G

 • MM# 968156
 • Mã THÔNG SỐ SR6UD
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F31I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692079

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F35C4G

 • MM# 999FFR
 • Mã THÔNG SỐ SRFFL
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701277

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F31C4G

 • MM# 999G1L
 • Mã THÔNG SỐ SRFLP
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F31C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698602745893

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F31C5G

 • MM# 999G1M
 • Mã THÔNG SỐ SRFLQ
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F31C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700063

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F31I5G

 • MM# 999G1N
 • Mã THÔNG SỐ SRFLR
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F31I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700238744849

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F35C5G

 • MM# 999G1P
 • Mã THÔNG SỐ SRFLS
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692842

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F35I5G

 • MM# 999G1R
 • Mã THÔNG SỐ SRFLT
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691899

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F40C5G

 • MM# 999G1T
 • Mã THÔNG SỐ SRFLU
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691973

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F40I5G

 • MM# 999G1V
 • Mã THÔNG SỐ SRFLV
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697688

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D6F31C6G

 • MM# 999G1X
 • Mã THÔNG SỐ SRFLW
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D6F31C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699987

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D6F35C6G

 • MM# 999G1Z
 • Mã THÔNG SỐ SRFLX
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691778

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D6F40C6G

 • MM# 999G20
 • Mã THÔNG SỐ SRFLY
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692113

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F35C4G

 • MM# 999G2K
 • Mã THÔNG SỐ SRFME
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695719745315

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F35C5G

 • MM# 999G2L
 • Mã THÔNG SỐ SRFMF
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702681744424

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F40C4G

 • MM# 999G2N
 • Mã THÔNG SỐ SRFMG
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699704744386

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F40C5G

 • MM# 999G2P
 • Mã THÔNG SỐ SRFMH
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700996

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F40I3G

 • MM# 999G2R
 • Mã THÔNG SỐ SRFMJ
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693188

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H4F40I5G

 • MM# 999G2T
 • Mã THÔNG SỐ SRFMK
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693793

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXFB1H6F35C6G

 • MM# 999G2V
 • Mã THÔNG SỐ SRFML
 • Mã đặt hàng 5AGXFB1H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697059

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F31C4G

 • MM# 999G4N
 • Mã THÔNG SỐ SRFNY
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F31C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700492

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F31C5G

 • MM# 999G4P
 • Mã THÔNG SỐ SRFNZ
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F31C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696737

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F31I3G

 • MM# 999G4R
 • Mã THÔNG SỐ SRFP0
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F31I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694781744232

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F35C4G

 • MM# 999G4T
 • Mã THÔNG SỐ SRFP1
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701844745508

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F35C5G

 • MM# 999G4V
 • Mã THÔNG SỐ SRFP2
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701646745271

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F40C4G

 • MM# 999G4W
 • Mã THÔNG SỐ SRFP3
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697605745327

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G4F40I5G

 • MM# 999G4X
 • Mã THÔNG SỐ SRFP4
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700323

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G6F31C6G

 • MM# 999G4Z
 • Mã THÔNG SỐ SRFP5
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G6F31C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693200

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G6F35C6G

 • MM# 999G51
 • Mã THÔNG SỐ SRFP6
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700183

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXMB1G6F40C6G

 • MM# 999G52
 • Mã THÔNG SỐ SRFP7
 • Mã đặt hàng 5AGXMB1G6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694128

Arria® V 5AGXB1 FPGA 5AGXBB1D4F40C4G

 • MM# 999G5W
 • Mã THÔNG SỐ SRFPD
 • Mã đặt hàng 5AGXBB1D4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695860

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR6JH

SR6TQ

SR6JF

SRFPD

SRFP0

SRFML

SRFMK

SRFMJ

SRFMH

SRFMG

SRFMF

SRFP7

SRFP6

SRFP5

SRFP4

SRFP3

SRFP2

SRFP1

SRFLY

SRFLX

SRFNZ

SRFLW

SRFNY

SRFLV

SRFLU

SRFME

SR4YK

SR6UD

SRFLT

SR4QJ

SRFLS

SRFFL

SRFLR

SRFLQ

SRFLP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.