FPGA Intel® MAX® 10

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2014 2000 108 Kb 246 V36, U324, E144, M153, U169, U324
2014 4000 189 Kb 246 F256, U324, E144, M153, U169, U324
2014 8000 378 Kb 250 V81, F256, U324, F484, E144, M153, U169, U324
2014 16000 549 Kb 320 F256, U324, F484, E144, U169, U324
2014 25000 675 Kb 360 F256, F484, E144
2014 40000 1.26 Mb 500 F256, F484, F672, E144
2014 50000 1.638 Mb 500 F256, F484, F672, E144