Intel® MAX® 10 10M08 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF484I7G

 • MM# 965256
 • Mã THÔNG SỐ SR4DD
 • Mã đặt hàng 10M08DAF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702946744902

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAU324I7G

 • MM# 965257
 • Mã THÔNG SỐ SR4DE
 • Mã đặt hàng 10M08DAU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699094746632

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAM153C8G

 • MM# 965259
 • Mã THÔNG SỐ SR4DF
 • Mã đặt hàng 10M08SAM153C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701634745991

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAU169I7G

 • MM# 965485
 • Mã THÔNG SỐ SR4KW
 • Mã đặt hàng 10M08SAU169I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696713746104

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCM153I7G

 • MM# 965486
 • Mã THÔNG SỐ SR4KX
 • Mã đặt hàng 10M08SCM153I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700993744983

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCU169A7G

 • MM# 965487
 • Mã THÔNG SỐ SR4KY
 • Mã đặt hàng 10M08SCU169A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695777744224

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF256C7G

 • MM# 965582
 • Mã THÔNG SỐ SR4NP
 • Mã đặt hàng 10M08DAF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697475746124

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF484C8G

 • MM# 965583
 • Mã THÔNG SỐ SR4NQ
 • Mã đặt hàng 10M08DAF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694499745250

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAU324C8G

 • MM# 965584
 • Mã THÔNG SỐ SR4NR
 • Mã đặt hàng 10M08DAU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694116745212

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCF256I7G

 • MM# 965586
 • Mã THÔNG SỐ SR4NS
 • Mã đặt hàng 10M08DCF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701279745479

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF256I7G

 • MM# 967130
 • Mã THÔNG SỐ SR5Z4
 • Mã đặt hàng 10M08DAF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695621746221

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAM153I7G

 • MM# 967131
 • Mã THÔNG SỐ SR5Z5
 • Mã đặt hàng 10M08SAM153I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693396746634

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF256C8G

 • MM# 967751
 • Mã THÔNG SỐ SR6H0
 • Mã đặt hàng 10M08DAF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700983744632

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF484I7P

 • MM# 967752
 • Mã THÔNG SỐ SR6H1
 • Mã đặt hàng 10M08DAF484I7P
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699636

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCF256A7G

 • MM# 967753
 • Mã THÔNG SỐ SR6H2
 • Mã đặt hàng 10M08DCF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694770745161

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCF484C8G

 • MM# 967754
 • Mã THÔNG SỐ SR6H3
 • Mã đặt hàng 10M08DCF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702026746224

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCF484I7G

 • MM# 967755
 • Mã THÔNG SỐ SR6H4
 • Mã đặt hàng 10M08DCF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693233

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCU324I7G

 • MM# 967756
 • Mã THÔNG SỐ SR6H5
 • Mã đặt hàng 10M08DCU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695908744530

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCE144A7G

 • MM# 967761
 • Mã THÔNG SỐ SR6HA
 • Mã đặt hàng 10M08SCE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700521

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCU169C8G

 • MM# 967762
 • Mã THÔNG SỐ SR6HB
 • Mã đặt hàng 10M08SCU169C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696519745894

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCU324A7G

 • MM# 968097
 • Mã THÔNG SỐ SR6SP
 • Mã đặt hàng 10M08DCU324A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693170

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCU324C8G

 • MM# 968098
 • Mã THÔNG SỐ SR6SQ
 • Mã đặt hàng 10M08DCU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702800744842

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAU169C8G

 • MM# 968101
 • Mã THÔNG SỐ SR6SS
 • Mã đặt hàng 10M08SAU169C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694738745744

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCU169I7G

 • MM# 968102
 • Mã THÔNG SỐ SR6ST
 • Mã đặt hàng 10M08SCU169I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696562745661

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DCF256C8G

 • MM# 968816
 • Mã THÔNG SỐ SR7DF
 • Mã đặt hàng 10M08DCF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694329746265

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAU169A7G

 • MM# 968817
 • Mã THÔNG SỐ SR7DG
 • Mã đặt hàng 10M08SAU169A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694312744680

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAU169I7P

 • MM# 968818
 • Mã THÔNG SỐ SR7DH
 • Mã đặt hàng 10M08SAU169I7P
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694102

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCE144C8G

 • MM# 968819
 • Mã THÔNG SỐ SR7DJ
 • Mã đặt hàng 10M08SCE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700872744336

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCM153C8G

 • MM# 973669
 • Mã THÔNG SỐ SRBK5
 • Mã đặt hàng 10M08SCM153C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694491

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08DAF256A7G

 • MM# 978982
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ0
 • Mã đặt hàng 10M08DAF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697437

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAU324I7G

 • MM# 978983
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ1
 • Mã đặt hàng 10M08SAU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701158744705

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCU324C8G

 • MM# 978985
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ3
 • Mã đặt hàng 10M08SCU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697898744328

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SAU324C8G

 • MM# 99A9T9
 • Mã THÔNG SỐ SRKJH
 • Mã đặt hàng 10M08SAU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 726156

Intel® MAX® 10 10M08 FPGA 10M08SCU324I7G

 • MM# 99A9TA
 • Mã THÔNG SỐ SRKJJ
 • Mã đặt hàng 10M08SCU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 724808

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4DF

SR4NP

SR4DE

SR4DD

SR6HB

SR6HA

SR7DJ

SR7DH

SR7DG

SR4NS

SR7DF

SR4NR

SR4NQ

SR6H5

SR4KY

SR6H4

SR4KX

SR6H3

SR4KW

SR6H2

SR6H1

SR6SS

SR6SQ

SR6SP

SR5Z5

SR5Z4

SR6H0

SRCZ3

SRCZ1

SRCZ0

SR6ST

SRKJH

SRKJJ

SRBK5

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Bộ nhớ flash cho người dùng

Bộ nhớ flash cho người dùng là kiểu bộ nhớ điện tĩnh có sẵn trong một số dòng thiết bị Intel FPGA.

Bộ lưu trữ cấu hình bên trong

Intel FPGA lưu trữ dữ liệu cấu hình trong bộ lưu trữ cấu hình bên trong hoặc trong các thiết bị bộ nhớ ngoài.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.